Prejsť na obsah Grafická verzia

Udelenie inštruktorského oprávnenia

Podmienky udelenia inštruktorského oprávnenia

Inštruktorské oprávnenie udeľuje okresný úrad v sídle kraja a môže byť udelené len žiadateľovi, ktorý:

 • má úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie,
 • je bezúhonný,
 • je plne spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,
 • je spôsobilý podľa psychologického vyšetrenia vykonávať činnosť inštruktora autoškoly,
 • je najmenej tri roky držiteľom tej skupiny vodičského oprávnenia, na ktorú žiada udeliť inštruktorské oprávnenie,
 • úspešne vykonal inštruktorskú skúšku.

Žiadosť o udelenie inštruktorského oprávnenia

Žiadosť o udelenie inštruktorského oprávnenia sa podáva na okresnom úrade v sídle kraja. Žiadosť obsahuje:

 • v prípade fyzickej osoby - meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu bydliska, a ak žiadateľ v deň podania žiadosti už je podnikateľ, aj identifikačné číslo organizácie a daňové registračné číslo,
 • v prípade právnickej osoby - názov a identifikačné číslo, a ak ide o obchodnú spoločnosť alebo družstvo, obchodné meno, adresu sídla, daňové registračné číslo a meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu,
 • podpis žiadateľa.

Prílohou žiadosti je:

 • doklad o dosiahnutom vzdelaní,
 • doklad o psychologickom vyšetrení nie starší ako tri mesiace,
 • vodičský preukaz,
 • aktuálna farebná fotografia tváre žiadateľa s rozmermi 20 x 25 mm.

Prílohy k žiadosti vrátane dokladov sa podávajú v origináli na nahliadnutie alebo v osvedčenej fotokópii.

Bezúhonnosť inštruktorov

Za bezúhonného sa na účely inštruktorského oprávnenia nepovažuje ten:

 • kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin a odsúdenie nebolo zahladené,
 • kto bol právoplatne odsúdený za nedbanlivostný trestný čin súvisiaci s cestnou premávkou a odsúdenie nebolo zahladené,
 • komu bol súdom uložený trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlo alebo sankcia zákazu činnosti viesť motorové vozidlo v priestupkovom konaní, dokiaľ zákaz trvá,
 • kto sa ako vodič motorového vozidla dopustil priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky v posledných piatich rokoch pred podaním žiadosti o udelenie inštruktorského oprávnenia,
 • komu bolo odňaté inštruktorské oprávnenie za opakované vykonávanie výučby alebo výcviku v rozpore s učebnými osnovami v posledných piatich rokoch pred podaním žiadosti o udelenie inštruktorského oprávnenia.

Na účely preukázania bezúhonnosti účastník konania môže požiadať správny orgán o zabezpečenie výpisu z registra trestov, ak na tento účel predloží originál alebo úradne osvedčenú kópiu súhlasu s poskytnutím údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Pre potreby preukázania bezúhonnosti v súvislosti  s priestupkami proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, si okresný úrad v sídle kraja zabezpečí výpis z evidenčnej karty vodiča.

Inštruktorská skúška

Inštruktorská skúška sa vykonáva po skončení inštruktorského kurzu. Inštruktorské kurzy vykonáva Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl.

Inštruktorská skúška sa vykonáva pred trojčlennou skúšobnou komisiou vymenovanou Ministerstvom dopravy Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo). Správu skúšobných komisií a termínov konania inštruktorských skúšok vykonáva ministerstvo prostredníctvom cestného informačného systému. Ministerstvo určí dátum a miesto vykonania skúšky na základe menného zoznamu žiadateľov o udelenie inštruktorského oprávnenia prihlásených na skúšku odbornej spôsobilosti tak, aby sa skúška mohla vykonať spravidla do 30 dní odo dňa skončenia kurzu.

O obsahu a výsledku skúšky sa vyhotoví protokol o vykonaní skúšky, ktorý podpisujú všetci členovia skúšobnej komisie. Komisia po skončení skúšky zaznamená údaje o výsledku inštruktorskej skúšky do informačného systému a uloží v informačnom systéme elektronickú kópiu protokolu o vykonaní skúšky.

Ak účastník inštruktorského kurzu alebo doškoľovacieho kurzu inštruktorov autoškôl nevyhovel na inštruktorskej skúške, môže ju opakovať najviac jedenkrát. Každá opakovaná skúška sa môže vykonať najskôr po siedmich dňoch odo dňa nezloženia skúšky. Ak nevyhovie ani na opakovanej skúške alebo túto skúšku nevykoná do šiestich mesiacov odo dňa vykonania neúspešnej skúšky, musí opakovať celý inštruktorský kurz.

Ak účastník inštruktorského kurzu alebo doškoľovacieho kurzu inštruktorov autoškôl preukáže, že sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na inštruktorskej skúške v určenom termíne, ministerstvo môže určiť náhradný termín skúšky; ak sa ani v určenom náhradnom termíne na skúške nezúčastní, ďalšiu inštruktorskú skúšku môže vykonať až po opätovnom absolvovaní inštruktorského kurzu alebo doškoľovacieho kurzu inštruktorov autoškôl.

Inštruktorský preukaz

Dokladom o udelení inštruktorského oprávnenia je inštruktorský preukaz, v ktorom sú uvedené údaje o inštruktorovi, a to meno, priezvisko, dátum narodenia, rozsah vodičského oprávnenia, rozsah inštruktorského oprávnenia, dátum vydania a doba jeho platnosti. Inštruktorský preukaz vydáva okresný úrad v sídle kraja na dobu desať rokov.

Dátum poslednej zmeny: 05.01.2023 | Dátum zverejnenia: 10.03.2016