Prejsť na obsah Grafická verzia

Udelenie inštruktorského oprávnenia

Podmienky udelenia inštruktorského oprávnenia

Inštruktorské oprávnenie udeľuje okresný úrad v sídle kraja a môže byť udelené len žiadateľovi, ktorý:

 • má najmenej úplné stredoškolské vzdelanie,
 • dosiahol vek 25 rokov,
 • je bezúhonný,
 • je plne spôsobilý na právne úkony,
 • je podľa psychologického vyšetrenia spôsobilý vykonávať činnosť inštruktora autoškoly,
 • má vodičské oprávnenie tej skupiny alebo skupín, na ktorú žiada inštruktorské oprávnenie,
 • má najmenej trojročnú prax vedenia motorového vozidla tej skupiny alebo skupín, na ktorú žiada inštruktorské oprávnenie,
 • úspešne vykonal inštruktorskú skúšku.

 

Žiadosť o udelenie inštruktorského oprávnenia

Žiadosť o udelenie inštruktorského oprávnenia sa podáva na okresnom úrade v sídle kraja príslušnom podľa bydliska uchádzača. Žiadosť obsahuje:

 • identifikačné údaje o žiadateľovi, a to meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia a adresu bydliska,
 • údaje o doterajšej praxi žiadateľa.

 

Prílohou žiadosti je:

 • doklad o vzdelaní žiadateľa,
 • doklad o doterajšej praxi žiadateľa,
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
 • doklad o psychologickom vyšetrení nie starší ako tri mesiace,
 • farebná fotografia tváre žiadateľa s rozmermi 20 x 25 mm.

 

Prílohy k žiadosti vrátane dokladov sa podávajú v origináli na nahliadnutie alebo v osvedčenej fotokópii. Okresný úrad v sídle kraja môže pripustiť namiesto doklad o doterajšej praxi žiadateľa čestné vyhlásenie.

 

Bezúhonnosť inštruktorov

Za bezúhonného sa na účely inštruktorského oprávnenia nepovažuje ten:

 • kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin a odsúdenie nebolo zahladené,
 • kto bol právoplatne odsúdený za nedbanlivostný trestný čin súvisiaci s cestnou premávkou a odsúdenie nebolo zahladené,
 • komu bol súdom uložený trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlo alebo sankcia zákazu činnosti viesť motorové vozidlo v priestupkovom konaní, dokiaľ zákaz trvá,
 • kto sa dopustil priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky v posledných piatich rokoch pred podaním žiadosti o udelenie inštruktorského oprávnenia alebo žiadosti o predĺženie platnosti inštruktorského preukazu,
 • komu bolo odňaté inštruktorské oprávnenie za opakované vykonávanie výučby alebo výcviku v rozpore s učebnými osnovami v posledných piatich rokoch pred podaním žiadosti o udelenie inštruktorského oprávnenia alebo žiadosti o predĺženie platnosti inštruktorského preukazu.

 

Pre potreby preukázania bezúhonnosti účastník konania môže požiadať správny orgán o zabezpečenie výpisu z registra trestov, ak na tento účel predloží originál alebo úradne osvedčenú kópiu súhlasu s poskytnutím údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Pre potreby preukázania bezúhonnosti v súvislosti  s priestupkami proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, si okresný úrad v sídle kraja zabezpečí výpis z evidenčnej karty vodiča.

 

Inštruktorská skúška

Inštruktorská skúška sa vykonáva po skončení inštruktorského kurzu. Inštruktorské kurzy vykonáva Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl.

Inštruktorská skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou zostavenou Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (ďalej len ministerstvo). Správu skúšobných komisií a termínov konania inštruktorských skúšok vykonáva ministerstvo prostredníctvom cestného informačného systému. Ministerstvo určí dátum a miesto vykonania skúšky na základe prijatého hlásenia o ukončení kurzu tak, aby sa skúška mohla vykonať spravidla do 30 dní odo dňa skončenia kurzu.

O obsahu a výsledku skúšky sa vyhotoví protokol o vykonaní skúšky, ktorý podpisujú všetci členovia skúšobnej komisie. Komisia po skončení skúšky zaznamená údaje o výsledku inštruktorskej skúšky do cestného informačného systému a uloží v cestnom informačnom systéme elektronickú kópiu protokolu o vykonaní skúšky.

Ak účastník inštruktorského kurzu alebo doškoľovacieho kurzu inštruktorov autoškôl nevyhovel na inštruktorskej skúške, môže ju opakovať najviac jedenkrát. Každá opakovaná skúška sa môže vykonať najskôr po siedmich dňoch odo dňa nezloženia skúšky. Ak nevyhovie ani na opakovanej skúške alebo túto skúšku nevykoná do šiestich mesiacov odo dňa vykonania neúspešnej skúšky, musí opakovať celý inštruktorský kurz.

Ak účastník inštruktorského kurzu alebo doškoľovacieho kurzu inštruktorov autoškôl preukáže, že sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na inštruktorskej skúške v určenom termíne, ministerstvo môže určiť náhradný termín skúšky; ak sa ani v určenom náhradnom termíne na skúške nezúčastní, ďalšiu inštruktorskú skúšku môže vykonať až po opätovnom absolvovaní inštruktorského kurzu alebo doškoľovacieho kurzu inštruktorov autoškôl.

 

Inštruktorský preukaz

Dokladom o udelení inštruktorského oprávnenia je inštruktorský preukaz. V inštruktorskom preukaze sú uvedené identifikačné údaje o žiadateľovi, a to meno, priezvisko, dátum narodenia, rozsah vodičského oprávnenia, rozsah inštruktorského oprávnenia a lehota jeho platnosti. Inštruktorský preukaz vydáva okresný úrad v sídle kraja na päť rokov, ak žiadateľ nežiadal o kratšiu lehotu jeho platnosti.

Dátum poslednej zmeny: 21.03.2016 | Dátum zverejnenia: 10.03.2016