Prejsť na obsah Grafická verzia

Povinnosti inštruktora autoškoly a držiteľa inštruktorského preukazu

Inštruktor autoškoly je povinný:

  • používať v jednotlivých kurzoch správne označené výcvikové vozidlo s platným osvedčením o evidencii, platným osvedčením o technickej kontrole a platným osvedčením o emisnej kontrole, ak takejto kontrole podlieha,
  • vykonávať výučbu teórie a praktický výcvik v súlade s týmto zákonom, so súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi a s učebnými osnovami,
  • prepravovať vo výcvikovom vozidle počas výučby len osobu, ktorá je účastníkom kurzu, osobu vykonávajúcu štátny odborný dozor nad autoškolami alebo účastníka inštruktorského kurzu pri náčuvoch,
  • podrobiť sa doškoľovaciemu kurzu inštruktorov autoškôl a následne skúške na predĺženie platnosti inštruktorského preukazu v lehote šiestich mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty za vykonávanie kurzov v rozpore s platnou právnou úpravou za porušenie povinností,
  • zabezpečiť počas výučby a výcviku identifikáciu účastníka kurzu prostredníctvom identifikačného zariadenia v súlade s týmto zákonom a vykonávacím predpisom.

 

Držiteľ inštruktorského preukazu je povinný:

  • chrániť inštruktorský preukaz pred zničením, poškodením, stratou, odcudzením alebo zneužitím,
  • oznámiť okresnému úradu v sídle kraja do siedmich dní zmenu svojich osobných údajov uvedených v inštruktorskom preukaze, zmenu zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti,
  • odovzdať okresnému úradu v sídle kraja inštruktorský preukaz bezodkladne odo dňa oznámenia rozhodnutia, ktorým sa obmedzilo alebo odobralo vodičské oprávnenie,
  • odovzdať okresnému úradu v sídle kraja inštruktorský preukaz bezodkladne po zadržaní vodičského preukazu,
  • spĺňať podmienku bezúhonnosti.

 

Inštruktor autoškoly vykonáva výučbu teórie alebo praktický výcvik spolu v rozsahu najviac 12 vyučovacích hodín denne.

Dátum poslednej zmeny: 10.03.2016 | Dátum zverejnenia: 09.03.2016