Prejsť na obsah Grafická verzia

Služby v oblasti cestnej nákladnej a osobnej dopravy

Agendy podporované portálom v pôsobnosti okresných úradov v sídlach krajov – MV SR:

 

Každý členský štát vedie vnútroštátny elektronický register podnikov cestnej dopravy, ktorým príslušný orgán určený týmto štátom udelil povolenie na výkon  povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy. Spracovávanie  údajov v tomto registri sa uskutočňuje pod dohľadom orgánu verejnej moci, ktorý bol na tento účel určený. Príslušné údaje, ktoré obsahuje vnútroštátny elektronický register, sú prístupné všetkým príslušným orgánom daného členského štátu. 

Vedenie vnútroštátneho elektronického registra podnikov cestnej dopravy (ďalej len „elektronický register“) je jedna z povinností, ktoré vyplývajú z uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúca sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy.

 

Podľa článku 16 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1071/2009 sa požaduje, aby SR viedla elektronický register, ktorým príslušný orgán (okresný úrad v sídle kraja) udelil povolenie na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy.  

 

K nariadeniam Európskeho parlamentu a Rady pre oblasť podnikania v cestnej doprave patria:

  • nariadenie EP a Rady (ES) č. 1071/2009 z 21.10.2009, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy, a ktorým sa zrušuje smernica Rady 96/26/ES,
  • nariadenie EP a Rady (ES) č. 1072/2009 z 21.10.2009 o spoločných pravidlách prístupu nákladnej cestnej dopravy na medzinárodný trh,
  • nariadenie EP a Rady (ES) č. 1073/2009 z 21.10.2009 o spoločných pravidlách prístupu na medzinárodný trh autokarovej a autobusovej dopravy a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 561/2006.

 

V Slovenskej republike oblasť podnikania v cestnej doprave upravuje zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.

Dátum poslednej zmeny: 15.02.2016 | Dátum zverejnenia: 15.12.2015