Prejsť na obsah Grafická verzia

Povolenie na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy

Podmienky na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy sú ustanovené v nariadení (ES) č. 1071/2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy, a ktorým sa zrušuje smernica Rady 96/26/ES (ďalej len „nariadenie (ES) č. 1071/2009“) a v zákone č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.

Podľa článku 3 nariadenia (ES) č. 1071/2009 podniky, ktoré vykonávajú povolanie prevádzkovateľa cestnej dopravy, musia:

  • mať skutočné a stabilné miesto usadenia v členskom štáte,
  • byť bezúhonné,
  • preukázať zodpovedajúcu finančnú spoľahlivosť a
  • požadovanú odbornú spôsobilosť.

 Všeobecnou požiadavkou na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy je vek najmenej 21 rokov; ak prevádzkovateľom cestnej dopravy je právnická osoba, túto požiadavku musí spĺňať osoba, ktorá je jej štatutárnym orgánom alebo členom jej štatutárneho orgánu, a vedúci dopravy.

Dostupné služby – elektronické formuláre pre túto oblasť:

Dátum poslednej zmeny: 05.08.2019 | Dátum zverejnenia: 15.12.2015