Prejsť na obsah Grafická verzia

Povolenie na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy

(1) Požiadavky na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy:

 1. mať skutočné a stabilné miesto usadenia v členskom štáte,
 2. byť bezúhonné,
 3. preukázať zodpovedajúcu finančnú spoľahlivosť,
 4. požadovanú odbornú spôsobilosť.

 

Všeobecnou požiadavkou na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy je vek najmenej 21 rokov; ak prevádzkovateľom cestnej dopravy je právnická osoba, túto požiadavku musia spĺňať členovia jej štatutárneho orgánu a vedúci dopravy.

 

(2) Skutočným a stabilným miestom usadenia sa na účely tohto zákona a osobitného predpisu rozumie sídlo podniku, alebo sídlo pobočky alebo odštepného závodu zahraničného prevádzkovateľa cestnej dopravy v Slovenskej republike zapísané v obchodnom registri po celý čas výkonu povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy, pričom:

 1. vedenie podniku, jeho pobočky alebo odštepného závodu musí s potrebným personálom a dokladmi o prevádzkovaní cestnej dopravy sídliť na území Slovenskej republiky,
 2. musí mať na území Slovenskej republiky technickú základňu potrebnú na prevádzkovanie cestnej dopravy.

 

(3) Ak ďalej nie je ustanovené inak, vykonávať povolanie prevádzkovateľa vnútroštátnej dopravy môže podnik na základe povolenia udeleného podľa zákona a osobitného predpisu; povolenie sa udeľuje na desať rokov.

 

(4) Prevádzkovať medzinárodnú dopravu v členských štátoch môže prevádzkovateľ cestnej dopravy, ktorý má udelenú licenciu Spoločenstva podľa osobitných predpisov.

 

(5) Prevádzkovateľ cestnej dopravy podľa odseku 3 alebo 4 sa zapisuje do obchodného registra s predmetom činnosti podľa obsahu povolenia alebo licencie Spoločenstva.

 

(6) Držiteľ oprávnenia na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy je podnikateľom, ktorý nepodniká na základe živnostenského oprávnenia, a teda nie je zapísaný v živnostenskom registri. Preto sa v záujme právnej istoty a prehľadnosti podnikateľov v tomto segmente navrhol ich zápis do obchodného registra a to aj vtedy, keď je dopravca fyzickou osobou, pretože tá by inak nebola evidovaná nikde a pre verejnosť by bola utajená.

 

Na podanie návrhu do obchodného registra sú vyžadované doklady:

 • IČO,
 • kópia listu vlastníctva, kde má podnikateľ zriadené sídlo (alebo doloženie nájomnej zmluvy),
 • oprávnenia na podnikanie (živnostenské listy, koncesné listiny, povolenia, atď.),
 • kópia občianskeho preukazu podnikateľa.

 

Povinnosť zápisu do registra sa nevzťahuje na dopravcov:

 1. rozvoz tovaru výlučne na účely miestneho zásobovania obyvateľstva vrátane miestnych trhovísk do vzdialenosti 50km,
 2. prepravu osív, krmív, poľnohospodárskych strojov a úrody na účely ich použitia alebo spracovania v poľnohospodárskej výrobe vrátane prepravy živých zvierat z fariem na bitúnky, krmív na kŕmenie hospodárskych zvierat a zberu mlieka a mliečnych výrobkov z fariem na spracovanie a spätnú prepravu kontajnerov na mlieko,
 3. odvoz živočíšneho odpadu na zneškodnenie do kafilérií: to neplatí, ak ide o infekčný odpad, na ktorý sa vzťahujú pravidlá o preprave nebezpečných vecí,
 4. nekomerčnú prepravu humanitárnej pomoci a pomoci obyvateľstvu v núdzových situáciách, najmä pri živelných pohromách, priemyselných haváriách a iných obdobných udalostiach,
 5. komerčnú prepravu pre ozbrojené sily, ozbrojené bezpečnostné zbory a civilnú ochranu obyvateľstva, ak sa preprava uskutočňuje na základe ich objednávky na plnenie ich úloh a po celý čas prepravy pod ich kontrolou,
 6. zber a odvod komunálneho odpadu a prepravy súvisiace s jeho ukladaním a zneškodňovaním na skládkach alebo v spaľovniach,
 7. preprava vecí vozidlami s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3,5 t.

 

Dostupné služby – elektronické formuláre pre túto oblasť:

Dátum poslednej zmeny: 01.02.2016 | Dátum zverejnenia: 15.12.2015