Prejsť na obsah Grafická verzia

Odňatie povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa CD

Ak príslušný orgán zistí, že podnik už nespĺňa jednu alebo viaceré požiadavky ustanovené v článku 1, pozastaví alebo odní­me povolenie na vykonávanie povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy v rámci lehôt:

 • lehotu najviac šiestich mesiacov na prijatie náhradníka vedú­ceho dopravy, ak vedúci dopravy už nespĺňa požiadavky bez­úhonnosti alebo odbornej spôsobilosti, ktorú možno predĺžiť o  tri mesiace v prípade úmrtia alebo fyzickej nespôsobilosti vedúceho dopravy,
 • lehotu najviac šiestich mesiacov, ak má podnik napraviť svoju situáciu preukázaním, že disponuje skutočným a  stabilným miestom usadenia,
 • lehotu najviac šiestich mesiacov, ak nie je splnená požiadavka finančnej spoľahlivosti, na preukázanie, že táto požiadavka sa bude opäť nepretržite spĺňať.

 

Žiadosť na odňatie povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa CD je možné podať:

 • písomnou formou,

  • osobne na adresu príslušného okresného úrad,
  • poštou, doporučenou zásielkou na adresu sídla príslušného okresného úrad.

 • osobným podaním na adresu príslušného okresného úrad,
 • elektronickou formou prostredníctvom formulára na tomto portáli.

 

Žiadateľ musí k žiadosti taktiež priložiť potrebnú dokumentáciu:

 • fotokópia povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy,
 • správny poplatok 

 

V prípade podania cez elektronický formulár je potrebné podanie podpísať zaručeným elektronickým podpisom. Na tento účel slúži občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID). Postup pri podpisovaní nájdete na portáli ÚPVS v sekcii "Ako začať"

Dátum poslednej zmeny: 09.09.2015 | Dátum zverejnenia: 15.12.2015