Prejsť na obsah Grafická verzia

Licencia spoločenstva

Prevádzkovanie cestnej dopravy je podnikanie, ktorého predmetom je odplatné poskytovanie dopravných služieb verejnosti cestnými motorovými vozidlami, ktoré sú na tento účel typovo schválené a cestná doprava je vnútroštátna, ak celá trasa prepravy a miesto poskytovaných dopravných služieb je výlučne na území Slovenskej republiky.

 

Vydávanie povolení a licencii v nákladnej cestnej doprave:

Dopravca musí plniť požiadavky na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy stanovené zákonom.

 

Miestne príslušný okresný úrad v sídle kraja, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií udeľuje a odníma:

  • povolenia na výkon povolanie prevádzkovateľa vnútroštátnej dopravy,
  • licencie Spoločenstva,
  • odovzdáva dopravcom na základe poverenia ministerstva prepravné povolenia pridelené príslušným orgánom tretieho štátu dopravcom so sídlom alebo s trvalým pobytom v Slovenskej republike.

 

Pri udeľovaní, odnímaní a vydávaní spomínaných dokladov postupujú okresné úrady v sídle kraja podľa platných legislatívnych predpisov a metodických pokynov ministerstva.

Podrobnejšie informácie o udeľovaní, odnímaní a vydávaní spomínaných dokladov sú uvedené na webových adresách jednotlivých okresných úradov v sídle kraja, odborov cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

 

Povolenie a licencia na prevádzkovanie prepravy osôb

Prevádzkovanie cestnej osobnej dopravy je podnikanie, ktorého predmetom je poskytovanie dopravných služieb verejnosti za odplatu cestnými motorovými vozidlami, ktoré sú na tento účel typovo schválené. Každý podnikateľ, ktorý je žiadateľom o vydanie povolenia na prevádzkovanie osobnej cestnej dopravy musí byť zapísaný v Obchodnom registri SR. Po splnení všetkých zákonných podmienok bude oprávnený na vykonávanie predmetu podnikania.

Proces získania povolenia a licencie sa začína momentom podania žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie cestnej dopravy a následne podania žiadosti o vydanie licencie spoločenstva v prípade, ak chcete prevádzkovať túto dopravu na medzinárodnej úrovni.

 

Dostupné služby – elektronické formuláre pre túto oblasť:

 

V rámci agendy licencia spoločenstva sa dostanete na jednotlivé žiadostí kliknutím nižšie v menu.

Dátum poslednej zmeny: 29.01.2016 | Dátum zverejnenia: 15.12.2015