Prejsť na obsah Grafická verzia

Služby v oblasti ADR

Táto oblasť ponúka služby týkajúce sa prepravy nebezpečných vecí (ADR) ktoré súvisia s aplikáciou Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí - ADR (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) v SR. Legislatívny rámec a podmienky dohody ADR sú stanovené zákonom 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších zmien a doplnkov.

Konkrétne služby spojené s dohodou ADR v rámci portálu v pôsobnosti MDV SR:

Prípravou bezpečnostných poradcov a vodičov vozidiel prepravujúcich nebezpečné veci sú ministerstvom poverené právnické osoby. Pomocou elektronických formulárov je možné požiadať o poverenie, zmenu poverenia alebo jeho odňatie.

Odborná príprava je ukončená skúškou a po jej úspešnom absolvovaní MDV SR vydáva ADR osvedčenie o školení vodiča (karta) alebo Osvedčenie o odbornej príprave bezpečnostných poradcov (cenina). Pomocou elektronických formulárov je možné požiadať aj o vydanie duplikátu alebo o zmenu osobných údajov.

Dátum poslednej zmeny: 06.02.2019 | Dátum zverejnenia: 15.12.2015