Prejsť na obsah Grafická verzia

Odborná spôsobilosť bezpečnostného poradcu ADR

Každá spoločnosť, ktorá sa akýmkoľvek spôsobom podieľa na preprave nebezpečných vecí je povinná vymenovať aspoň jedného bezpečnostného poradcu (zákon 56/2012 Z.z., §36 ods 1) .

Získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu ADR je podmienené úspešným absolvovaním kurzu, ktorý je ukončený záverečnou skúškou formou testu, otvorených otázok a prípadovej štúdie. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané MDV SR je platné po dobu piatich rokov. Jeho platnosť je možné predĺžiť v poslednom, piatom roku pred ukončením jeho platnosti. 

 

Úloha bezpečnostného poradcu:

Úlohou bezpečnostných poradcov je pomáhať pri zabraňovaní možného vzniku nebezpečenstiev pri balení, nakládke, vykládke a doprave nebezpečných vecí, ktoré by mohli ohroziť a poškodiť zdravie ľudí, majetok a životné prostredie.

 

Bezpečnostný poradca môže byť:

  • vedúci organizácie,
  • osoba pracujúca v organizácii,
  • osoba, ktorá nie je priamo v organizácii zamestnaná, ak je schopná vykonávať povinnosti poradcu.

 

Počet bezpečnostných poradcov v jednej organizácii závisí od organizačného členenia, zamerania a množstva činností týkajúcich sa prepravy nebezpečných vecí. Na požiadanie príslušného orgánu alebo organizácie ním poverenej, musí každá dotknutá organizácia oznámiť svojho bezpečnostného poradcu.

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu platí 5 rokov odo dňa skúšky. Toto osvedčenie je možné obnoviť vykonaním obnovovacej skúšky. Obnovovacia skúška však musí byť úspešne vykonaná do termínu platnosti osvedčenia.

Na obnovovacie školenie si každý účastník musí priniesť platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti (ďalej len osvedčenia o OS bezpečnostného poradcu) školenia bezpečnostného poradcu.

 

Dostupné služby – elektronické formuláre na portáli JISCD:

Dátum poslednej zmeny: 06.02.2019 | Dátum zverejnenia: 15.12.2015