Prejsť na obsah Grafická verzia

Vydanie osvedčenia o OS bezpečnostného poradcu ADR – prvé vydanie

Bezpečnostný poradca je fyzická osoba, ktorá je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu.

 

Školenie bezpečnostného poradcu

Bezpečnostný poradca musí byť školený na túto funkciu povereným zariadením ADR, ktoré je na takéto školenie schválená.

Odbornú prípravu bezpečnostných poradcov a vodičov tvorí výučba teórie a praktické cvičenia. Odborná príprava musí byť zameraná na praktickú stránku prepravy nebezpečných vecí; jej rozsah a základný obsah upravuje dohoda ADR.

Skúšku organizuje a skúšobnú komisiu vymenúva a odvoláva dopravný správny orgán. Odbornú prípravu zabezpečujú ním poverené právnické osoby.

 

Žiadosť o školenie bezpečnostného poradcu ADR je možné podať:

  • písomnou formou,

    • osobne na adresu jedného z poverených zariadení ADR poskytujúcich školenie vodiča ADR,
    • poštou, doporučenou zásielkou na adresu sídla jedného z poverených zariadení ADR poskytujúcich školenie vodiča ADR.

  • osobným podaním na adresu jedného z poverených zariadení ADR poskytujúcich školenie vodiča ADR,
  • elektronickou formou prostredníctvom formulára na tomto portáli.

 

V prípade podania cez elektronický formulár je potrebné podanie podpísať zaručeným elektronickým podpisom. 

Na tento účel slúži občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID). Postup pri podpisovaní nájdete na portáli ÚPVS v sekcii "Ako začať".

Dátum poslednej zmeny: 04.03.2016 | Dátum zverejnenia: 15.12.2015