Prejsť na obsah Grafická verzia

Zákon č.56/2012 Z.z. – odborná spôsobilosť ADR bezpečnostného poradcu a ADR vodiča prepravujúceho nebezpečné veci po ceste:

Bezpečnostný poradca ADR a vodič prepravujúci nebezpečné veci ADR, musí absolvovať príslušné školenie (podľa bodu 1.8.3.11 pre bezpečnostného poradcu a podľa bodu 8.2.2.3 Dohody ADR) a úspešne vykonať záverečnú skúšku podľa osobitného predpisu – podľa ADR Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí.

 

Obsah školenia pre ADR bezpečnostného poradcu (podľa bodu 1.8.3.11 Dohody ADR):

Cieľom skúšky je preveriť, či kandidáti majú potrebnú úroveň vedomostí vykonávať povinnosti kladené na bezpečnostného poradcu, ako sú uvedené v 1.8.3.3, s cieľom získať osvedčenie predpísané v 1.8.3.7 a pozostávajúcej z nasledujúcich predmetov:

 1. Vedomosti o typoch následkov, ktoré môžu byť zapríčinené nehodou spôsobenou nebezpečnými vecami, a vedomosti o hlavných príčinách nehôd.
 2. Požiadavky kladené národným právom, medzinárodnými dohodami a zmluvami najmä s ohľadom na nasledujúce otázky:
 • zatrieďovanie nebezpečných vecí (postupy zaraďovania roztokov a zmesí, štruktúra zoznamu látok, triedy nebezpečných vecí a zásady ich zatrieďovania, povaha prepravovaných nebezpečných vecí, fyzikálne, chemické a toxikologické vlastnosti nebezpečných vecí),
 • všeobecné ustanovenia o obaloch, ustanovenia o cisternách a cisternových kontajneroch (typy, kódy, označovanie, konštrukcia, vstupné a periodické prehliadky a skúšky),
 • označovanie a bezpečnostné značky, označovanie vozidiel bezpečnostnými značkami a oranžovými tabuľami (označovanie a bezpečnostné značky na kusoch, umiestňovanie a odstránenie  bezpečnostných značiek a oranžových tabúľ),
 • podrobné údaje v prepravných dokladoch (vyžadované informácie),
 • odosielateľské postupy a obmedzenia pri odosielaní (celovozidlová zásielka, preprava voľne ložených látok, preprava v stredne veľkých nádobách na voľne ložené látky, preprava v kontajneroch, preprava v nesnímateľných alebo snímateľných cisternách),
 • preprava pasažierov (osôb),
 • zákazy a ostražitosť pri zmiešanej nakládke,
 • vzájomné oddeľovanie vecí,
 • ohraničovanie prepravovaných hmotností a hmotnostné výnimky,
 • manipulácia a skladovanie (balenie, plnenie, nakládka a vykládka – plniace pomery – skladovanie a oddeľovanie),
 • čistenie a/alebo odplyňovanie pred balením, plnením, nakládkou a po vykládke,
 • osádky vozidiel, odborné školenie,
 • doklady k vozidlu (prepravné doklady, písomné pokyny, osvedčenie o schválení vozidla, osvedčenie o školení vodiča, kópie akýchkoľvek odchýliek, iné doklady),
 • písomné pokyny (realizácia pokynov a vybavenie na ochranu osádky),
 • požiadavky na dozor (parkovanie),
 • dopravné predpisy a obmedzenia,
 • znečistenie prevádzkovým vyprázdňovaním alebo pri náhodných únikoch,
 • požiadavky na dopravné vybavenie.

 

Obsah školenia pre ADR vodiča prepravujúceho nebezpečné veci po ceste (podľa bodu 8.2.2.3 Dohody ADR):

Školenie sa musí vykonávať formou kurzu základného školenia a ak je to použiteľné, kurzami špecializovaného školenia. Kurzy základného školenia a kurzy špecializovaného školenia možno realizovať vo forme kurzov súhrnného školenia, vykonaných integrovaným spôsobom v tom istom čase a tou istou školiacou organizáciou.

 

Kurz základného školenia musí obsahovať najmenej tieto predmety:

 1. všeobecné požiadavky vzťahujúce sa na prepravu nebezpečných vecí,
 2. hlavné typy nebezpečenstva,
 3. informácie o ochrane životného prostredia pri kontrole premiestňovania odpadov,
 4. preventívne a bezpečnostné opatrenia primerané rozličným typom nebezpečenstva,
 5. čo robiť po nehode (prvá pomoc, bezpečnosť cestnej premávky, základné znalosti o používaní ochranného vybavenia, písomných pokynov pre prípad nehody atď.),
 6. označovanie, bezpečnostné značky, veľké bezpečnostné značky a označovanie oranžovými tabuľami,
 7. čo by mal a čo by nemal robiť vodič počas prepravy nebezpečných vecí,
 8. účel a postupy prevádzkovania technického vybavenia na vozidle,
 9. zákazy spoločnej nakládky na tom istom vozidle alebo v kontajneri,
 10. opatrenia, ktoré treba vykonať počas nakládky a vykládky nebezpečných vecí,
 11. všeobecné informácie o občianskej zodpovednosti,
 12. informácie o preprave viacerými druhmi dopravy (kombinovaná doprava),
 13. manipulácia a uloženie kusov,
 14. obmedzenia premávky v tuneloch a pokyny, ako sa správať v tuneloch (prevencia nehôd, bezpečnosť, činnosť v prípade požiaru alebo iných havárií a podobne).
 15. poučenie o bezpečnosti.

 

Kurz špecializovaného školenia o preprave v cisternách musí obsahovať najmenej tieto predmety: 

 1. správanie sa vozidiel na ceste vrátane pohybu nákladu,
 2. osobitné požiadavky na vozidlá,
 3. všeobecné teoretické znalosti o rôznych plniacich a vypúšťacích systémoch,
 4. ďalšie osobitné ustanovenia, ktoré sú aplikovateľné pri využívaní týchto vozidiel (osvedčenie o schválení, schvaľovacie označenie, oblepovanie veľkými bezpečnostnými značkami a označovanie oranžovými tabuľami atď.).

 

Kurz špecializovaného školenia o preprave látok a predmetov triedy 1 musí obsahovať najmenej tieto predmety: 

 1. osobitné riziká, ktoré sa vzťahujú na výbušné a pyrotechnické látky a predmety,
 2. osobitné požiadavky na spoločnú nakládku látok a predmetov triedy 1.

 

Kurz špecializovaného školenia o preprave rádioaktívneho materiálu triedy 7 musí obsahovať najmenej tieto predmety:

 1. riziká týkajúce sa ionizujúceho žiarenia,
 2. osobitné požiadavky na balenie, manipuláciu, spoločnú nakládku a ukladanie rádioaktívneho materiálu,
 3. osobitné opatrenia, ktoré treba podniknúť v prípade nehody s rádioaktívnym materiálom.

 

Učebné materiály pre školenie ADR bezpečnostných poradcov a školenie ADR vodičov prepravujúcich prepravujúcich nebezpečné veci, sú predmetom  poverených zariadení na výkon školení ADR, ktoré sú držiteľmi poverení na výkon týchto činností podľa zákona č. 56/2012 Z. z.

Dátum poslednej zmeny: 06.11.2017 | Dátum zverejnenia: 15.12.2015