Prejsť na obsah Grafická verzia

Zákon č. 725/2005 Z. z. – odborná spôsobilosť kontrolných technikov

Podľa zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 725/2004 Z. z.“) každý kontrolný technik potrebuje mať udelené osvedčenie technika technickej kontroly (§ 43), osvedčenie technika emisnej kontroly (§ 61), osvedčenie technika kontroly originality (§ 78) a osvedčenie technika montáže plynových zariadení (§ 91).

Jednou z podmienok na udelenia osvedčenia udelené osvedčenie technika technickej kontroly (§ 43), osvedčenie technika emisnej kontroly (§ 61), osvedčenie technika kontroly originality (§ 78) a osvedčenie technika montáže plynových zariadení (§ 91) je, že fyzická osoba vyhovela pri skúške z odbornej spôsobilosti na vykonávanie technických kontrol.

Získaná odborná spôsobilosť sa preukazuje skúškou pred skúšobnou komisiou vymenovanou ministerstvom. Na skúšku z odbornej spôsobilosti prihlasuje fyzickú osobu príslušná oprávnená osoba na základe potvrdenia o absolvovaní základného školenia, zdokonaľovacieho školenia alebo doškoľovacieho kurzu, ktoré organizujú príslušné poverené technické služby.

Učebné materiály ku základnému školeniu, zdokonaľovaciemu školeniu alebo doškoľovaciemu kurzu sú predmetom poverených technických služieb, ktoré sú držiteľmi poverení na výkonávanie činností technických služieb podľa zákona č. 725/2004 Z. z.

Dátum poslednej zmeny: 02.11.2017 | Dátum zverejnenia: 27.10.2017