Prejsť na obsah Grafická verzia

Zákon č. 280/2006 Z. z.  – odborná spôsobilosť vodiča profesionála

Podľa § 2 zákona č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácií a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 280/2006 Z. z.“), sa povinnosť podrobiť (absolvovať  kurz základnej kvalifikácie alebo pravidelného výcviku)  systému základnej kvalifikácie a systému pravidelného výcviku vzťahuje na vodičov vozidiel:

 1. nákladnej dopravy, na ktorých vedenie sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupín C, CE, C1, C1E alebo vodičské oprávnenie uznané ako rovnocenné, a
 2. osobnej dopravy, na ktorých vedenie sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupín D, DE, D1, D1E alebo vodičské oprávnenie uznané ako rovnocenné.

Vodiči musia dosiahnuť úroveň vedomostí a praktickej zručnosti potrebnej na bezpečné vedenie vozidla podľa skupín vodičských oprávnení.  

 
ROZSAH KURZOV ZÁKLADNEJ KVALIFIKÁCIE A PRAVIDELNÉHO VÝCVIKU je upravený v prílohe č. 1 zákona č. 280/2006 Z. z. , kde minimálna úroveň vedomostí vo všetkých kurzoch základnej kvalifikácie a v kurzoch pravidelného výcviku musí obsahovať nasledovný zoznam vedomosti (ciele):

 1. Zlepšenie racionálneho jazdného správania na základe bezpečnostných predpisov určené pre všetky skupiny vodičských oprávnení podľa § 2 ods. 1 zákona č. 280/2006 Z. z.

  •  určené pre všetky skupiny vodičských oprávnení podľa § 2 ods. 1 zákona č. 280/2006 Z. z.

  1. Cieľ: poznať charakteristiky prevodového systému, aby sa najlepšie využili:

   • krivky týkajúce sa momentu zotrvačnosti, výkonu, špecifickej spotreby motora, oblasti optimálneho využitia počítadla otáčok, optimálnej oblasti otáčok pri riadení.

  2. Cieľ: poznať technické charakteristiky a činnosť bezpečnostných ovládačov na ovládanie vozidla, minimalizovať opotrebenie a zabrániť chybnej funkcii:

   • špecifické charakteristiky obvodu podtlakovej brzdy, obmedzenia pri používaní brzdy a odľahčovacej brzdy (retardéra), kombinované používanie bŕzd a odľahčovacej brzdy, lepší vzťah medzi rýchlosťou a prevodovými pomermi, využívanie zotrvačného momentu vozidla, využívanie spôsobov spomaľovania a brzdenia pri klesaní, činnosti v prípade poruchy.

  3. Cieľ: schopnosť optimalizácie spotreby paliva:

   • optimalizácia spotreby paliva používaním know-how podľa bodov 1.1 a 1.2. (určené pre vodičské oprávnenia skupín C, CE, C1 a C1E)

  4. Cieľ: schopnosť zaručiť bezpečnosť nákladu pri uplatňovaní bezpečnostných predpisov a správneho využitia vozidla:

   • sily pôsobiace na vozidlo pri pohybe, používanie prevodových stupňov podľa zaťaženia vozidla a profilu cesty, výpočet užitočného zaťaženia vozidla alebo jazdnej súpravy, výpočet celkového objemu, rozloženie nákladu, dôsledky preťaženia na nápravu, stabilita vozidla a ťažisko, druhy balenia a palety,
   • hlavné kategórie tovaru, ktoré vyžadujú zabezpečenie nákladu, techniky upínania a zabezpečenia, používanie upevňovacích pásov, kontrola zabezpečovacích zariadení, používanie prekladacích zariadení a umiestňovanie a odstraňovanie plachiet.  (určené pre vodičské oprávnenia skupín D, DE, D1 a D1E).

  5. Cieľ: schopnosť zaručiť pohodlie a bezpečnosť cestujúcich:

   • správne posúdenie pozdĺžnych a bočných pohybov vozidla, ohľaduplné správanie sa na ceste, poloha na vozovke, hladké brzdenie, zohľadňovanie prečnievania, používanie špecifických infraštruktúr (verejné dopravné plochy a vyhradené dopravné pruhy), zvládanie konfliktov medzi bezpečnou jazdou a inými úlohami vodiča, zaobchádzanie s cestujúcimi, osobitosti určitých skupín cestujúcich (invalidov a detí).

  6. Cieľ: schopnosť zaručiť bezpečnosť nákladu pri uplatnení bezpečnostných predpisov a správneho využitia vozidla:

   • sily pôsobiace na vozidlo pri pohybe, používanie prevodových stupňov podľa zaťaženia vozidla a profilu cesty, výpočet úžitkového zaťaženia vozidla alebo jazdnej súpravy, rozloženie zaťaženia, dôsledky preťaženia na nápravu, stabilita vozidla a ťažisko.

 2. Uplatňovanie predpisov

  • určené pre všetky skupiny vodičských oprávnení podľa § 2 ods. 1 zákona č. 280/2006 Z. z.

  1. Cieľ: poznať sociálne prostredie cestnej dopravy a predpisy, ktorými sa spravuje:

   • maximálne povolené časy pre odvetvie dopravy; princípy, uplatňovanie a dôsledky nariadení (EHS) 3820/85 a (EHS) 3821/85; pokuty za porušovanie, nesprávne používanie a neoprávnené zásahy do záznamových zariadení; vedomosti o sociálnom prostredí cestnej dopravy; práva a povinnosti vodičov z hľadiska základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku.  (určené pre vodičské oprávnenia skupín C, CE, C1 a C1E)

  2. Cieľ: poznať predpisy, ktorými sa spravuje preprava tovaru:

   • dopravné prevádzkové licencie, povinnosti v rámci štandardných zmlúv o preprave tovaru, zhotovovanie dokumentov, ktoré tvoria zmluvu o preprave nákladu, povolenia v medzinárodnej doprave, povinnosti vyplývajúce z Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej nákladnej doprave, zhotovovanie medzinárodných nákladných listov, prekračovanie hraníc, špeditéri, špeciálne sprievodné dokumenty na tovar. (určené pre vodičské oprávnenia skupín D, DE, D1 a D1E)

  3. Cieľ: poznať predpisy, ktorými sa spravuje preprava osôb:

   • preprava špecifických skupín cestujúcich, bezpečnostné zariadenia v autobusoch, bezpečnostné pásy, zaťaženie vozidla. 

 3. Zdravie, cestná a environmentálna bezpečnosť, služby, logistika

  • určené pre všetky skupiny vodičských oprávnení podľa § 2 ods. 1 

  1. Cieľ: uvedomenie si rizík v cestnej premávke a rizík pracovných úrazov vodičov:

   • druhy pracovných úrazov v sektore dopravy, štatistika cestných nehôd, účasť nákladných vozidiel a autobusov, ľudské, materiálne a finančné následky.

  2. Cieľ: schopnosť zabrániť kriminalite a pašovaniu ilegálnych prisťahovalcov:

   • všeobecné informácie, dôsledky pre vodičov, preventívne opatrenia, kontrolný zoznam, právne predpisy týkajúce sa zodpovednosti prevádzkovateľov dopravy.

  3. Cieľ: schopnosť zabrániť poškodeniu zdravia:

   • ergonomické princípy, pohyby a polohy, ktoré predstavujú riziko, fyzická kondícia, cvičenia vzťahujúce sa na manipuláciu s nákladom, osobná ochrana.

  4. Cieľ: uvedomenie si významu dobrého fyzického a duševného stavu: 

   • zásady zdravej a vyváženej výživy, vplyv alkoholu, drog alebo akýchkoľvek iných látok schopných ovplyvniť správanie, symptómy, príčiny, vplyvy únavy a stresu, základná úloha cyklu práce a odpočinku. 

  5. Cieľ: schopnosť posúdiť núdzové situácie: 

   • správanie v núdzových situáciách, posúdenie situácie, zabránenie komplikáciám pri nehode, zavolanie pomoci, pomoc zraneným a poskytnutie prvej pomoci, reakcia v prípade požiaru, evakuácia spolujazdcov z nákladného vozidla a cestujúcich z autobusu, zaručenie bezpečnosti všetkých cestujúcich, reakcia v prípade násilných činov, základné princípy vypracovania správy o nehode. 

  6. Cieľ: schopnosť správať sa tak, aby to prispelo k imidžu podniku: 

   • správanie sa vodiča a imidž podniku; význam kvality služieb poskytovaných vodičom pre podnik, rôzne úlohy vodiča, ľudia, s ktorými bude vodič v styku, údržba vozidla, organizácia práce, obchodné a finančné dôsledky právneho sporu.  (určené pre vodičské oprávnenia skupín C, CE, C1 a C1E)

  7. Cieľ: poznať ekonomické prostredie nákladnej cestnej dopravy a organizáciu trhu: 

   • cestná nákladná doprava vo vzťahu k ostatným druhom dopravy (hospodárska súťaž, zasielatelia), rôzne činnosti cestnej dopravy (doprava vykonávaná za poplatok alebo odmenu, doprava pre vlastné potreby, pomocné dopravné činnosti), organizácia hlavných typov dopravnej spoločnosti a pomocných dopravných činností, rôzne dopravné špecializácie (cisternové vozidlá, regulovaná teplota, atď.), zmeny v sektore dopravy (diverzifikácia poskytovaných služieb, kombinovaná doprava železnica – cesta, subdodávateľ atď.). (určené pre vodičské oprávnenia skupín D, DE, D1 a D1E) 

  8. Cieľ: poznať ekonomické prostredie osobnej cestnej dopravy a organizáciu trhu: 

   • cestná osobná doprava vo vzťahu k ostatným druhom osobnej dopravy (železnici, súkromným autám), rôzne činnosti zahŕňajúce prepravu osôb po ceste, prekračovanie hraníc v medzinárodnej doprave, organizácia hlavných typov dopravnej spoločnosti vykonávajúcej prepravu osôb.

Podľa dátumu získania vodičského oprávnenia vodiča uvedeného v § 3 a v § 8 zákona č. 280/2006 Z. z. a povinnosti vyplývajúcej z § 4 (kurzy základnej kvalifikácie) a z § 9 (kurzy pravidelného výcviku) zákona č. 280/2006 Z. z. , delíme kurzy podľa obsahu povinného školenia na:

 

Riadne kurzy základnej kvalifikácie

 • Kurzy musia obsahovať výučbu teórie zo všetkých oblastí uvedených v oddiele 1 v prílohe č. 1 k zákonu č. 280/2006 Z. z. v rozsahu 280 vyučovacích hodín; vyučovacia hodina trvá 45 minút. Riadne kurzy základnej kvalifikácie sa vykonávajú maximálne v desaťhodinových denných sústredeniach.
 • Každý účastník kurzov musí v rámci praktického výcviku osobne viesť aspoň 20 hodín výcvikové vozidlo v sprievode inštruktora školiaceho strediska, ktorý musí byť zamestnancom prevádzkovateľa školiaceho strediska, v ktorej sa vykonávajú kurzy.
 • Každý účastník kurzu môže z 20 hodín praktického výcviku viesť výcvikové vozidlo najviac osem hodín v špeciálnom teréne alebo na výkonnom trenažéri tak, aby sa mohlo zhodnotiť racionálne vedenie vozidla založené na bezpečnostných predpisoch, najmä z hľadiska ovládania vozidla v rôznych podmienkach cestnej premávky a pri rôznom stave vozovky podľa poveternostných podmienok, ako aj nočného alebo denného času. 
 • Pre vodičov podľa § 3 ods. 7 musia kurzy základnej kvalifikácie trvať 70 hodín vrátane piatich hodín osobného vedenia výcvikového vozidla.
 • Výcvikové vozidlá musia spĺňať minimálne požiadavky podľa zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Kurzy zrýchlenej základnej kvalifikácie

 • Kurzy musia obsahovať výučbu teórie zo všetkých oblastí vedomostí uvedených v oddiele 1 v prílohe č. 1 k zákonu č. 280/2006 Z. z. v rozsahu 140 vyučovacích hodín; vyučovacia hodina trvá 45 minút. Kurzy zrýchlenej základnej kvalifikácie sa vykonávajú maximálne v desaťhodinových denných sústredeniach.
 • Každý účastník kurzu musí v rámci praktického výcviku osobne viesť aspoň 10 hodín výcvikové vozidlo v sprievode inštruktora školiaceho strediska, ktorý musí byť zamestnancom prevádzkovateľa školiaceho strediska.
 • Každý účastník kurzu môže z 10 hodín praktického výcviku viesť výcvikové vozidlo najviac štyri hodiny v špeciálnom teréne alebo na výkonnom trenažéri tak, aby sa mohlo zhodnotiť racionálne vedenie vozidla založené na bezpečnostných predpisoch, najmä z hľadiska ovládania vozidla v rôznych podmienkach cestnej premávky a pri rôznom stave vozovky podľa poveternostných podmienok, ako aj nočného alebo denného času.
 • Pre vodičov podľa § 3 ods. 7 musí zrýchlená základná kvalifikácia trvať 35 hodín vrátane dve a pol hodiny osobného vedenia výcvikového vozidla.
 • Po skončení kurzov sa vodič podrobí písomnej alebo ústnej skúške. Skúška musí obsahovať aspoň jednu otázku z každej oblasti vedomostí uvedených v oddiele 1 v prílohe č. 1 k zákonu č. 280/2006 Z. z.

 

Kurzy pravidelného výcviku

 • Kurz musí obsahovať výučbu teórie zo všetkých cieľov uvedených v oddieli 1 v prílohe č. 1 k zákonu č. 280/2006 Z. z.  v rozsahu 35 hodín v minimálne sedemhodinových denných sústredeniach a v maximálne desaťhodinových denných sústredeniach, a to raz za päť rokov; vyučovacia hodina trvá 45 minút.
 • Praktické jazdy možno uskutočniť pod dohľadom inštruktora školiaceho strediska na výcvikovom vozidle na špeciálnom autocvičisku alebo v cestnej premávke a sčasti aj na trenažéri.
 • Detailnejší obsah jednotlivých cieľov (prednášok a študijných materiálov) uvedených v prílohe č. 1 k zákonu č. 280/2006 Z. z. je predmetom školiaceho strediska, ktoré je držiteľom registrácie podľa zákona č. 280/2006 Z. z. na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku.
Dátum poslednej zmeny: 02.11.2017 | Dátum zverejnenia: 27.10.2017