Prejsť na obsah Grafická verzia

Zákon č. 93/2005 Z. z. - odborná spôsobilosť inštruktorov

Inštruktorské oprávnenie podľa § 8 ods. 1 zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 93/2005 Z. z.“), je oprávnenie vykonávať v autoškole:

 1. výučbu a výcvik účastníkov prípravy na skúšku odbornej spôsobilosti na vydanie oprávnenia viesť motorové vozidlá (vodičské kurzy),
 2. doškoľovacie kurzy držiteľov vodičských oprávnení (doškoľovacie kurzy vodičov), osobitné výcviky podľa osobitného predpisu a kondičné výcviky žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia a držiteľov vodičských oprávnení (kondičné kurzy). 

Dokladom o udelení inštruktorského oprávnenia je podľa § 8 ods. 1 zákona č. 93/2005 Z. z. inštruktorský preukaz. Vykonávanie činnosti inštruktora autoškoly patrí medzi viazané živnosti.

Inštruktorské kurzy a doškoľovacie kurzy inštruktorov autoškôl vykonáva Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl podľa učebných osnov, ktoré vydáva Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky. Posledné učebné osnovy nadobudli účinnosť 1. marca 2016, sú súčasťou jednotného informačného systému v cestnej doprave (JISCD) a sú uverejnené na právnom a informačnom portáli Slov-Lex (www.slov-lex.sk) a na webovom sídle Ministerstva dopravy SR (www.mindop.sk). 

Učebná osnova inštruktorských kurzov

Inštruktorský kurz sa skladá z výučby teórie, praktického výcviku a náčuvov (súvisiacimi s činnosťou inštruktora vo vyučovacom a výcvikovom procese). Obsah a rozsah učiva je rozlíšený podľa skupiny inštruktorského oprávnenia, na získanie ktorej sa bude inštruktorský kurz vykonávať. Výučbu teórie a praktický výcvik možno vykonať najviac s 15 účastníkmi kurzu naraz.

 

Výučba teórie pozostáva z nasledovných predmetov

 1. Výučba predpisov o cestnej premávke a s nimi súvisiacich právnych predpisov

  1. jednotlivých ustanovení predpisov o  cestnej premávke a  príslušných vykonávacích predpisov,
  2. ďalších právnych predpisov súvisiacich s cestnou premávkou.

 2. Výučba základov pedagogiky je zameraná najmä na výklad:

  1. didaktických metód, princípov a prostriedkov a ich využitia vo vyučovacom a výcvikovom procese v autoškole,
  2. pôsobenia vonkajších vplyvov ako je vek, pohlavie, vzdelanie, pracovné zaradenie, motivácia a iné sociálne a psychologické charakteristiky na proces výučby a výcviku,
  3. morálnych, mravných a etických princípov, požiadaviek kladených na inštruktora a jeho odbornú spôsobilosť,
  4. organizačných foriem štruktúry a organizácie vyučovacej hodiny, medzipredmetových vzťahov a nadväzností, vyučovacej látky v jednotlivých predmetoch, s dôrazom na metodiku výučby,
  5. správnosti používania názorných didaktických prostriedkov, pomôcok a modelov v štruktúre vyučovacej  hodiny,
  6. prípravy na výučbu teórie a praktický výcvik s dôrazom na individuálny prístup inštruktora,
  7. základných kritérií hodnotenia v procese výučby.

 3. Výučba rétoriky je zameraná najmä na výklad:

  1. správneho spôsobu vyjadrovania, voľby jazykových prostriedkov, odbornej terminológie, gestikulácie a vystupovania inštruktora,
  2. zovšeobecňovania  chýb a nedostatkov vo vyučovacom procese.

 4. Výučba základov psychológie je zameraná najmä na výklad:

  1. základných pojmov a kategórií všeobecnej psychológie, fyziologických zákonitosti ľudskej psychiky, poznávacie procesy, osobnostné vlastnosti a ich jedinečnosť, psychológie osobnosti a ich klasifikácie,
  2. hlavných zásad medziľudskej komunikácie a medziľudských vzťahov  v cestnej premávke a prispôsobovanie sa aktuálnemu stavu pri riešení dopravných situácií.

 5. Výučba metodík odborných predmetov  teórie je zameraná najmä na výklad:

  1. základných princípov získavania vedomostí a praktických zručností potrebných na vedenie vyučovacej hodiny  v predmetoch:

   1. predpisy o cestnej premávke,
   2. teória vedenia vozidla,
   3. zásady bezpečnej jazdy,
   4. konštrukcia a údržba vozidla,
   5. využívania medzipredmetových vzťahov a spolupráce medzi inštruktormi.

Praktický výcvik pozostáva z nasledovných častí:

 1. Výučba metodík odborných predmetov praktického výcviku je zameraná najmä na výklad:

  1. základných princípov získavania vedomostí a praktických zručností potrebných na vykonávanie praktického výcviku v jednotlivých odborných predmetoch, ako:

   1. praktická údržba,
   2. výcvik vo vedení vozidla na trenažéri,
   3. výcvik vo vedení vozidla na autocvičisku a náhradnej výcvikovej ploche,
   4. výcvik vo vedení vozidla v cestnej premávke,

  2. organizáciu praktického výcviku s dôrazom na jeho špecifické stránky.

 2. Organizácia praktického výcviku v autoškole je zameraná najmä na ukážky a nácvik:

  1. praktických činností inštruktora s dôrazom na využívanie učebných prostriedkov, názorných pomôcok a modelov a začlenenie ich využitia do štruktúry vyučovacieho procesu,
  2. osobnej prípravy inštruktora na vedenie vyučovacieho a výcvikového procesu v autoškole.

 3. Praktický výcvik vo vedení výcvikového vozidla je zameraný na:

  1. overenie vedomostí a zručností vo vedení výcvikového vozidla žiadateľom o inštruktorské oprávnenie,
  2. nácvik jednotlivých činností inštruktora vo výcviku v praktickej jazde mimo cestnej premávky - (žiadateľ o inštruktorské oprávnenie je v pozícii inštruktora),
  3. nácvik jednotlivých činností inštruktora vo výcviku v praktickej jazde v cestnej premávke - (žiadateľ o inštruktorské oprávnenie je v pozícii inštruktora).

 4. Náčuvy sú zamerané najmä na:

  1. oboznámenie sa s praktickou činnosťou inštruktora vo vyučovacom a výcvikovom procese s dôrazom na preskúšanie vlastných aktivít,
  2. overovanie metód vo výučbe a výcviku,
  3. zhodnotenie nadobudnutých vedomostí a ich praktické uplatňovanie v procese výučby a výcviku v autoškole.

Počet vyučovacích hodín priradený k jednotlivým predmetom vychádza z tabuľkovej časti učebnej osnovy inštruktorských kurzov, pričom obsahová náplň týchto hodín a učebný plán inštruktorského kurzu je v pôsobnosti konkrétneho výcvikového strediska Slovenskej komory výcvikových zariadení autoškôl.

 

Učebná osnova doškoľovacieho kurzu inštruktorov autoškôl

Absolvovanie doškoľovacieho kurzu inštruktorov autoškôl je jednou z podmienok na predĺženie platnosti inštruktorského preukazu. Pozostáva z výučby teórie, pričom v doškoľovacom kurze môže byť najviac 15 účastníkov.

 

Doškoľovací kurz inštruktorov autoškôl je zameraný najmä na výklad:

 1. jednotlivých ustanovení predpisov o  cestnej premávke a  príslušných vykonávacích predpisov,
 2. základov pedagogiky a psychológie so zameraním na základné didaktické princípy uplatňované vo vzdelávacom procese a ich využitie v procese výučby v autoškole s dôrazom na metodiku výučby a výcviku,
 3. spracovania a vedenia predpísanej dokumentácie výučby teórie a praktického výcviku,
 4. rozboru dopravnej nehodovosti príslušného okresu, kraja a republiky,
 5. organizácie výučby a výcviku v autoškole,
 6. nových poznatkov z oblastí konštrukcie a údržby vozidiel,
 7. aktuálnych otázok ochrany životného prostredia súvisiacich s cestnou premávkou vozidiel,
 8. zásad bezpečnej a hospodárnej jazdy s dôrazom na základné kritériá vzťahov vodič-vozidlo-cestná premávka.

 

Počet vyučovacích hodín priradený k jednotlivým predmetom vychádza z tabuľkovej časti učebnej osnovy doškoľovacieho kurzu inštruktorov autoškôl, pričom obsahová náplň týchto hodín a učebný plán doškoľovacieho kurzu inštruktorov autoškôl je v pôsobnosti konkrétneho výcvikového strediska Slovenskej komory výcvikových zariadení autoškôl.

 

Inštruktorská skúška

Inštruktorská skúška sa vykonáva po skončení inštruktorského kurzu. Obdobne skúška na predĺženie platnosti inštruktorského preukazu sa vykonáva po skončení doškoľovacieho kurzu inštruktorov autoškôl.

Skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou zostavenou Ministerstvom dopravy SR. Správu skúšobných komisií a termínov konania inštruktorských skúšok vykonáva ministerstvo prostredníctvom jednotného informačného systému v cestnej doprave (JISCD). Ministerstvo určí dátum a miesto vykonania skúšky na základe prijatého hlásenia o ukončení kurzu tak, aby sa skúška mohla vykonať spravidla do 30 dní odo dňa skončenia kurzu.

O obsahu a výsledku skúšky sa vyhotoví protokol o vykonaní skúšky, ktorý podpisujú všetci členovia skúšobnej komisie. Komisia po skončení skúšky zaznamená údaje o výsledku skúšky do systému a uloží v jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave (JISCD) elektronickú kópiu protokolu o vykonaní skúšky.

Ak účastník inštruktorského kurzu alebo doškoľovacieho kurzu inštruktorov autoškôl nevyhovel na inštruktorskej skúške, môže ju opakovať najviac jedenkrát. Každá opakovaná skúška sa môže vykonať najskôr po siedmich dňoch odo dňa nezloženia skúšky. Ak nevyhovie ani na opakovanej skúške alebo túto skúšku nevykoná do šiestich mesiacov odo dňa vykonania neúspešnej skúšky, musí opakovať celý inštruktorský kurz.

Dátum poslednej zmeny: 05.01.2023 | Dátum zverejnenia: 27.10.2017