Prejsť na obsah Grafická verzia

Názov projektu

„Jednotný informačný systém v cestnej doprave – Elektronické služby v doprave (JISCD-ESD)“

Zámerom projektu je vytvoriť komplexný informačný systém, ktorý zabezpečí efektívne riadenie, evidenciu a kontrolu výkonu štátnej správy na úseku dopravy, konkrétne v oblasti správy autoškôl, v oblasti správy technických služieb a v oblasti riadenia odborných spôsobilostí v cestnej doprave.

Zavedením jednotného informačného systému v cestnej doprave dôjde z pohľadu občana k zjednodušeniu vybavovania si životných situácií z oblasti digitálnej autoškoly, digitálneho vzdelávacieho, certifikačného systému v doprave a integrovaných technických služieb. Zavedené budú elektronické podania a notifikovania, skvalitní sa výučba i certifikácia, zníži sa výskyt technicky nespôsobilých vozidiel v premávke. 

Základné informácie o projekte

Prijímateľ: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Prioritná os: 1. Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb
Opatrenie: 1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni
Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí NFP (nenávratný finančný príspevok): 10. 10. 2013
Výška NFP: 25 979 999,98 EUR
Termín realizácie projektu: 05/2014 – 12/2015

Ciele projektu

 • skvalitnenie všeobecných parametrov služieb pre občana:

  • zvýšenie dostupnosti služieb,
  • štandardizovanie procesov,
  • zjednodušenie a sprehľadnenie procesov,
  • prepojenie procesov s ostatnými agendami verejnej správy.

 • elektronizácia procesov a ich sprístupnenie občanom a podnikateľom prostredníctvom kvalitných elektronických služieb:

  • zavedenie možnosti podávať žiadosti a prijímať rozhodnutia a ďalšej interakcie v elektronickej forme,
  • zavedenie možnosti elektronického sledovania stavu, v akom sa nachádza vybraný proces.

 • vytvorenie a sprevádzkovanie nového informačného systému, ktorý bude obsahovať tri funkčné celky:

  • Funkčný celok Digitálna autoškola vytvorí jednotný prístupový bod pre všetky zainteresované subjekty, ktorými sú dopravné správne orgány, autoškoly, lektori autoškôl, uchádzači o vodičské oprávnenia a ďalšie subjekty. Týmto prepojením sa vytvorí priestor pre odbúranie nadbytočnej administratívy, odstránenie duplicitných úkonov, zefektívnenie a zrýchlenie krokov potrebných k nadobudnutiu vodičského oprávnenia. Pozitívny vplyv tohto prepojenia tak pocítia nielen občania pri získavaní vodičských oprávnení, ale aj subjekty ktoré zabezpečujú výučbu a výcvik uchádzačov o vodičské oprávnenie (autoškoly) a v neposlednom rade aj orgány štátnej správy na úseky dopravy.
  • Funkčný celok Digitálne vzdelávanie a certifikácie slúži predovšetkým na správu a schvaľovanie školiacich materiálov, jednak pre organizácie poverené odbornou prípravou a tiež pre jednotlivcov, ktorí potrebujú získať odbornú spôsobilosť v cestne doprave. Systém tiež zaisťuje ucelený proces vzdelávania a preskúšania inštruktorov autoškôl. Pre občana či podnikateľa, ktorý má záujem získať odbornú kvalifikáciu v cestnej doprave tak systém bude predstavovať jednotný prístupový bod a centrum odborných informácií potrebných na vykonanie skúšky z odbornej spôsobilosti.
  • Funkčný celok Integrované technické služby zabezpečí efektívnu komunikáciu medzi subjektmi zapojenými do kontroly technického stavu vozidiel (napr. typové schvaľovanie vozidla, povoľovanie výroby a schvaľovanie jednotlivo vyrobeného alebo dokončovaného vozidla, dovoz vozidla zo zahraničia, prestavba vozidla, technické kontrola vozidla, emisná kontrola vozidla, kontrola originality), skvalitní, zefektívni a zjednoduší potrebné procesy a poskytne orgánom štátnej správy nástroje na efektívnu kontrolu týchto služieb.

Prínosy projektu

Prínosy projektu pre občana a podnikateľské subjekty spočívajú v zjednodušení riešenia konkrétnej životnej situácie v oblasti digitálnej autoškoly, digitálneho vzdelávacieho a certifikačného systému v doprave a integrovaných technických služieb.

Zavedenie 11 používateľsky atraktívnych elektronických služieb prinesie:

 • zvýšenie komfortu a rýchlosti komunikácie využitím moderných IKT prostriedkov – zavedením elektronických podaní, odstránením duplicity vyžadovaných dokumentov integráciou ISVS (informačné systémy verejnej správy), možnosťou kontroly stavu spracovania podnetu, možnosťou notifikovania o potrebe akcie zo strany odberateľov služieb,
 • zvyšovanie transparentnosti služieb a tým zlepšenie konkurenčného prostredia – zjednodušením prístupu k informáciám, zavedením a optimalizáciou procesov (ktorých nastavenia a kontrola nie je efektívna bez elektronizácie agend),
 • zvyšovanie bezpečnosti dopravy – skvalitnením výučby a certifikácia uchádzačov o vodičské oprávnenia a zvýšením odbornej spôsobilosti profesionálov v cestnej doprave, kontrolou a znižovaním výskytu technicky nespôsobilých vozidiel v premávke.

Projekt prispieva aj k zlepšeniu rovnosti príležitostí, pretože sa vďaka jeho realizácii zvýši dostupnosť služieb verejnej správy pre ľudí so zdravotným postihnutím a pre iné znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Zvýšenú dostupnosť k zavedeným elektronickým službám budú mať všetci bez rozdielu etnickej a rodovej príslušnosti, v súlade s princípmi rovnosti príležitostí a nediskriminácie.

Publicita projektu

 1. MDV SR vydalo tlačové správy k novému Jednotnému informačnému systému v cestnej doprave:

  • Jednotný informačný systém v cestnej doprave bude financovaný z eurofondov (17. 12. 2014) www.telecom.gov.sk
  • Na chýbajúcu STK vodičov bezplatne upozorní štátny systém (02. 05. 2014) www.telecom.gov.sk
  • Ministerstvo financií SR podpísalo zmluvu na realizáciu národného projektu „Jednotný informačný systém v cestnej doprave - Elektronické služby v doprave“ (14. 10. 2013) www.informatizacia.sk
  • MF SR zverejnilo písomné vyzvanie na národný projekt: Jednotný informačný systém v cestnej doprave - Elektronické služby v doprave (09. 04. 2013) www.informatizacia.sk

 2. Realizácia samotného projektu už bola komunikovaná na rôznych odborných fórach so zástupcami Združenia autoškôl, spoločností zabezpečujúcich TK, EK a KO a spoločností poskytujúcich vzdelávanie pre oblasti dopravy.
 3. Stretnutie MDV SR s Autoškolami:

Zverejnenie rozhrania pre prenos údajov z identifikačného zariadenia do JISCD

V rámci projektu Jednotný informačný systém v cestnej doprave – Elektronické služby v doprave bol spracovaný a predložený návrh zmien zákona o autoškolách, po prijatí ktorého budú autoškoly povinné v rámci výcvikových kurzov na získanie vodičského oprávnenia sledovať priebeh praktického výcviku vo vozidle prostredníctvom schváleného identifikačného zariadenia výcvikového vozidla a odosielať zaznamenané údaje do Jednotného informačného systému v cestnej doprave (ďalej len ako „JISCD“).

Na tejto stránke je zverejnená integračná dohoda a popis rozhrania pre komunikáciu JISCD s identifikačnými zariadeniami výcvikových vozidiel.

Cieľom zverejnenej dokumentácie je sprístupniť výrobcom alebo zástupcom výrobcu identifikačného zariadenia výcvikového vozidla podklady na úpravu svojich systémov/produktov tak, aby po nadobudnutí účinnosti zákona o JISCD a novely zákona o autoškolách mohli byť predložené na schválenie ministerstvu a používané v rámci výcvikových kurzov autoškôl.

Schvaľovanie identifikačných zariadení výcvikových vozidiel

 1. Výrobca alebo zástupca výrobcu identifikačného zariadenia výcvikového vozidla je pred ich uvedením na trh povinný písomne požiadať ministerstvo o schválenie spôsobilosti typu identifikačného zariadenia na používanie v autoškolách.
 2. Identifikačné zariadenie výcvikového vozidla musí pred schválením prejsť testovaním kompatibility programového vybavenia zariadenia na komunikáciu s JISCD. O výsledku testovania vydá prevádzkovateľ JISCD správu.
 3. Žiadateľ je povinný zabezpečiť vykonanie testovania na vlastné náklady. Podrobnosti o technických požiadavkách na identifikačné zariadenia, odosielaní záznamu do JISCD a testovaní kompatibility ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.
Dátum poslednej zmeny: 07.02.2020 | Dátum zverejnenia: 12.01.2016