Prejsť na obsah Grafická verzia

Koncesia na taxislužbu - PO

Koncesie na výkon taxislužby udeľuje a odníma  príslušný okresný úrad v sídle kraja, v ktorého územnom odvode má žiadateľ sídlo. 

Prevádzkovať taxislužbu môže len držiteľ koncesie podľa zákona č. 56/2012 Z. z. v znení neskorších podpisov.  

Koncesia oprávňuje dopravcu ponúkať dopravné služby a uzatvárať zmluvy o preprave osôb len na území vymedzenom v koncesii. Dopravca môže prepraviť cestujúceho z územia vymedzeného v koncesii do ktoréhokoľvek cieľového miesta v Slovenskej republiky alebo v cudzine a z cieľového miesta v Slovenskej republike na územie vymedzené v koncesii alebo prepraviť cestujúceho aj z iného miesta v Slovenskej republike, ako je územie vymedzené v koncesii, ak cieľové miesto je v cudzine.  

 

Udeliť koncesiu možno žiadateľovi, ktorý:

 1. má pobyt, miesto podnikania alebo sídlo na území Slovenskej republiky alebo v inom členskom štáte, 
 2. je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,
 3. je bezúhonný a nebol odsúdený za úmyselný trestný čin alebo čin z nedbanlivosti a jeho trest nebol zahladený, 
 4. nebol vystavený súdnemu zákazu činnosti alebo mu nebola uložená sankcia spočívajúca v zákaze prevádzkovania dispečingu, 
 5. má najmenej jedno vlastné vozidlo, alebo jedno prenajaté vozidlo alebo jedno vozidlo na lízing alebo jedno vypožičané vozidlo, ktoré spĺňa podmienky zákona 56/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 6. je právnickou osobou táto právnická osoba a osoba, ktorá je jej štatutárnym orgánom alebo členom jej štatutárneho orgánu. 

      

     Dostupné služby – elektronické formuláre pre túto oblasť:

     Dátum poslednej zmeny: 03.04.2019 | Dátum zverejnenia: 15.12.2015