Prejsť na obsah Grafická verzia

Koncesia na taxislužbu - PO

Koncesie na výkon taxislužby udeľuje a odníma  príslušný okresný úrad v sídle kraja, v ktorého územnom odvode má žiadateľ sídlo.

Odbornú spôsobilosť právnickej osoby pri návrhu na udelenie koncesie na taxislužbu preukazuje jeden z členov štatutárneho orgánu spoločnosti, ktorá podáva návrh na udelenie koncesie na taxislužbu.

Prevádzkovať taxislužbu môže len držiteľ koncesie podľa zákona č. 56/2012 Z. z..

Koncesia oprávňuje dopravcu ponúkať dopravné služby a uzatvárať zmluvy o preprave osôb len na území vymedzenom v koncesii. Dopravca môže prepraviť cestujúceho z územia vymedzeného v koncesii do ktoréhokoľvek cieľového miesta v Slovenskej republiky alebo v cudzine a z cieľového miesta v Slovenskej republike na územie vymedzené v koncesii alebo prepraviť cestujúceho aj z iného miesta v Slovenskej republike, ako je územie vymedzené v koncesii, ak cieľové miesto je v cudzine.  

 

Udeliť koncesiu možno žiadateľovi, ktorý:

  1. má najmenej jedno vlastné alebo prenajaté vozidlo, ktoré spĺňa požiadavky na vozidlo taxislužby podľa § 30  zákona č. 56/2012 Z. z.,
  2. má vlastné, prenajaté alebo inak zabezpečené stanovište taxislužby a miesto na garážovanie alebo odstavenie vozidla taxislužby mimo času poskytovania dopravných služieb,
  3. je bezúhonný podľa § 6 ods. 3 a 4  zákona č. 56/2012 Z. z.,
  4. má osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie taxislužby,
  5. preukáže finančnú spoľahlivosť podľa § 6 ods. 5  zákona č. 56/2012 Z. z..

 

Dostupné služby – elektronické formuláre pre túto oblasť:

Dátum poslednej zmeny: 15.02.2016 | Dátum zverejnenia: 15.12.2015