Prejsť na obsah Grafická verzia

Koncesia na taxislužbu

Koncesie na výkon taxislužby udeľuje a odníma miestne príslušný okresný úrad v sídle kraja.

Základné podmienky sú upravené v § 27 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 56/2012 Z. z.“).  Prevádzkovať taxislužbu podľa zákona č. 56/2012 Z. z. môže len držiteľ koncesie podľa tohto zákona.

Koncesiu je možné udeliť žiadateľovi, ktorý:

  • má pobyt, miesto podnikania alebo sídlo na území Slovenskej republiky alebo v inom členskom štáte,
  • je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,
  • je bezúhonný podľa odsekov 4 a 5 zákona č. 56/2012 Z. z.,
  • má najmenej jedno vlastné vozidlo, alebo jedno prenajaté vozidlo alebo jedno vozidlo na lízing alebo jedno vypožičané vozidlo, ktoré spĺňa podmienky podľa odseku 17 zákona č. 56/2012 Z. z.

 

Dostupné služby – elektronické formuláre pre túto oblasť:

Dátum poslednej zmeny: 06.08.2019 | Dátum zverejnenia: 15.12.2015