Prejsť na obsah Grafická verzia

Preukaz vodiča vozidla taxislužby - FO

Správnym orgánom pre vydanie preukazu vodiča vozidla taxislužby je okresný úrad dopravy v sídle kraja, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, v ktorého územnom odvode má žiadateľ trvalý pobyt. 

Preukaz vodiča je možné vydať tomu, kto je

a) držiteľom vodičského oprávnenia skupiny alebo podskupiny oprávňujúcej viesť vozidlo taxislužby, 

b) spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,

c) zdravotne spôsobilý na vedenie motorového vozidla podľa osobitného predpisu, (zdravotná a psychická spôsobilosť sa preukazuje dokladom nie starším ako tri mesiace), 

d) psychicky spôsobilý na vedenie motorového vozidla podľa osobitného predpisu,

e) bezúhonný. 

Dostupné služby – elektronické formuláre pre túto oblasť:

Dátum poslednej zmeny: 03.04.2019 | Dátum zverejnenia: 15.12.2015