Prejsť na obsah Grafická verzia

Preukaz vodiča vozidla taxislužby - FO

Správnym orgánom pre vydanie preukazu vodiča vozidla taxislužby je okresný úrad dopravy v sídle kraja, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, v ktorého územnom odvode má žiadateľ trvalý pobyt.

Skúšku na získanie odbornej spôsobilosti vodiča vozidla taxislužby musí vykonať vodič, ktorý nie je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti potrebnej na výkon prevádzkovateľa cestnej dopravy v taxislužbe a ktorý nepretržite nevykonával činnosť vodiča vozidla taxislužby dlhšie ako tri roky.

Ak má žiadateľ odbornú spôsobilosť na podnikanie v taxislužbe, bude mu vydaný preukaz vodiča vozidla taxislužby bez skúšky. Posúdenie splnenia podmienok na vydanie preukazu vodiča vozidla taxislužby je v kompetencii okresného úradu v sídle kraja.

Odborná spôsobilosť vodiča vozidla taxislužby sa získava skúškou pred skúšobnou komisiou a osvedčuje sa vydaním preukazu vodiča.

Vodičom vozidla taxislužby môže byť len ten, kto je držiteľom preukazu vodiča vozidla taxislužby (ďalej len „preukaz vodiča“). Vodič vozidla taxislužby musí byť v pracovnom pomere k prevádzkovateľovi taxislužby po ustanovený týždenný pracovný čas alebo prevádzkovať taxislužbu ako samostatne zárobkovo činná osoba.

 

Dostupné služby – elektronické formuláre pre túto oblasť:

Dátum poslednej zmeny: 03.02.2016 | Dátum zverejnenia: 15.12.2015