Prejsť na obsah Grafická verzia

Vydanie preukazu vodiča vozidla taxislužby – prvé vydanie

Preukaz vodiča vozidla taxislužby vydáva a odníma príslušný okresný úrad v sídle kraja.

Preukaz vodiča vozidla taxislužby osvedčuje vodiča, že je odborne spôsobilý. Odborná spôsobilosť vodiča vozidla taxislužby sa získava skúškou pred skúšobnou komisiou.

 

Preukaz vodiča vozidla taxislužby možno vydať tomu, kto:

 1. je najmenej tri roky držiteľom vodičského oprávnenia skupiny alebo podskupiny oprávňujúcej viesť vozidlo taxislužby,
 2. má najmenej 21 rokov,
 3. je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,
 4. je bezúhonný,
 5. je odborne spôsobilý.

 

Žiadosť na vydanie preukazu vodiča vozidla taxislužby je možné podať:

 • písomnou formou,

  • osobne na adresu sídla príslušného okresného úradu v sídle kraja,
  • poštou, doporučenou zásielkou na adresu sídla príslušného okresného úradu v sídle kraja.

 • osobným podaním na adresu sídla príslušného okresného úradu v sídle kraja,
 • elektronickou formou prostredníctvom formulára na tomto portáli.

 

V prípade podania cez elektronický formulár je potrebné podanie podpísať zaručeným elektronickým podpisom. Na tento účel slúži občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID). Postup pri podpisovaní nájdete na portáli ÚPVS v sekcii "Ako začať".

Dátum poslednej zmeny: 15.02.2016 | Dátum zverejnenia: 15.12.2015