Prejsť na obsah Grafická verzia

Prevádzkovanie dispečingu

Povolenia na prevádzkovanie dispečingu udeľuje a odníma miestne príslušný okresný úrad v sídle kraja.

Základné podmienky na prevádzkovanie dispečingu sú upravené v zákone č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 56/2012 Z. z.“). Dispečingom sa na účely tohto zákona rozumie sprostredkovanie služieb prepravy osôb vozidlami s obsaditeľnosťou najviac deväť osôb vrátane vodiča prostredníctvom telefónu, digitálnej platformy alebo iným spôsobom.

Podľa § 28 ods. 1 zákona č. 56/2012 Z. z. na prevádzkovanie dispečingu, prostredníctvom ktorého sa sprostredkovávajú služby prepravy, je potrebné povolenie na prevádzkovanie dispečingu alebo koncesia.

Povolenie na prevádzkovanie dispečingu je možné udeliť žiadateľovi, ktorý:

  • má pobyt, miesto podnikania alebo sídlo na území Slovenskej republiky alebo v inom členskom štáte,
  • je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,
  • je bezúhonný.


Zákon č. 56/2012 Z. z. presne stanovuje aj povinnosti, aké má prevádzkovateľ dispečingu. Medzi tieto povinnosti patrí okrem iného aj povinnosť sprostredkovať prepravu len prostredníctvom prevádzkovateľov taxislužby.

Dátum poslednej zmeny: 01.08.2019 | Dátum zverejnenia: 27.03.2019