Prejsť na obsah Grafická verzia

Prevádzkovanie dispečingu

Na prevádzkovanie dispečingu, prostredníctvom ktorého sa sprostredkovávajú služby prepravy, je potrebné povolenie na prevádzkovanie dispečingu alebo koncesia. 

Povolenie na prevádzkovanie dispečingu taxislužby udeľuje a odníma  príslušný okresný úrad v sídle kraja, v ktorého územnom odvode má žiadateľ sídlo.

Povolenie na prevádzkovanie dispečingu je možné udeliť žiadateľovi, ktorý:

a) má pobyt, miesto podnikania alebo sídlo na území Slovenskej republiky alebo v inom členskom štáte, 

b) je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,

c) je bezúhonný. 

Povolenie na prevádzkovanie dispečingu sa udeľuje na desať rokov, ak žiadateľ nepožiadal o kratší čas platnosti povolenia na prevádzkovanie dispečingu.

Povolenie na prevádzkovanie dispečingu je trvalo neprenosné na inú osobu.

Povolenie na prevádzkovanie dispečingu udeľuje dopravný správny orgán - okresný úrad v sídle kraja. 

     

Dátum poslednej zmeny: 03.04.2019 | Dátum zverejnenia: 27.03.2019