Prejsť na obsah Grafická verzia

Zmena povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa CD

Zmeny sú umožnené prostredníctvom návrhu o zmenu povolenia na výkon prevádzkovateľa cestnej dopravy. Tieto zmeny sú nutné najmä, ak sa mení vedúci dopravy, sídlo, obchodný názov spoločnosti alebo počet nákladných vozidiel.

Napríklad: Ak uvažujete nad navýšením počtu vozidiel je nutná zmena v povolení prevádzkovateľa cestnej dopravy po splnení podmienok stanovených v žiadosti.

 

Žiadosť na zmenu povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa CD je možné podať:

 • písomnou formou,

  • osobne na adresu príslušného okresného úrad,
  • poštou, doporučenou zásielkou na adresu sídla príslušného okresného úrad.

 • osobným podaním na adresu príslušného okresného úrad,
 • elektronickou formou prostredníctvom formulára na tomto portáli.

 

Žiadateľ k návrhu o zmenu povolenia musí priložiť nasledujúce doklady:

 • pri zmene počtu vozidiel:

  • fotokópiu pôvodného rozhodnutia,
  • výpis z obchodného registra (nie starší ako 3 mesiace),
  • výpis z registra trestov žiadateľov  (pri fyzickej osobe), resp. všetkých osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom (pri právnickej osobe) - nie starší ako 3 mesiace.
  • výpis z registra trestov vedúceho dopravy,
  • doklady preukazujúce finančnú spoľahlivosť - súvaha alebo výkaz o majetku a záväzkoch (overené daňovým úradom  resp. audítorom spolu s audtorskou správou),
  • fotokópie osvedčení o evidencii vozidiel resp. technické preukazy a nájomné alebo leasingové zmluvy (ak sú vozidlá prenajaté alebo na leasing).

 • pri zmene obchodného mena alebo sídla: 

  • fotokópiu pôvodného rozhodnutia,
  • výpis z obchodného registra (nie starší ako 3 mesiace),
  • údaje potvrdzujúce stabilné miesto usadenia žiadateľa v SR, sídlo podniku, miesto garážovania alebo parkovania vozidiel (list vlastníctva, resp. nájomná zmluva a list vlastníctva na priestory garážovania alebo parkovania).

 • pri zmene vedúceho dopravy:

  • fotokópiu pôvodného rozhodnutia,
  • výpis z registra trestov vedúceho dopravy, pracovnú zmluvu, menovací dekrét a fotokópiu osvedčenia o odbornej spôsobilosti v cestnej doprave

 

V prípade podania cez elektronický formulár je potrebné podanie podpísať zaručeným elektronickým podpisom. Na tento účel slúži občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID). Postup pri podpisovaní nájdete na portáli ÚPVS v sekcii "Ako začať"

Dátum poslednej zmeny: 03.03.2016 | Dátum zverejnenia: 15.12.2015