Prejsť na obsah Grafická verzia

Udelenie povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa CD

Návrh na udelenie povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa CD je možné podať:

  • písomnou formou,

    • osobne na adresu príslušného okresného úrad,
    • poštou, doporučenou zásielkou na adresu sídla príslušného okresného úrad.

  • osobným podaním na adresu príslušného okresného úrad,
  • elektronickou formou prostredníctvom formulára na tomto portáli

Podmienky na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy sú ustanovené v nariadení (ES) č. 1071/2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy, a ktorým sa zrušuje smernica Rady 96/26/ES (ďalej len „nariadenie (ES) č. 1071/2009“) a v zákone č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.

Povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy udeľuje a odníma miestne príslušný okresný úrad v sídle kraja.

V prípade podania cez elektronický formulár je potrebné podanie podpísať zaručeným elektronickým podpisom. Na tento účel slúži občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID). Postup pri podpisovaní nájdete na portáli ÚPVS v sekcii "Ako začať"

Dátum poslednej zmeny: 21.10.2022 | Dátum zverejnenia: 15.12.2015