Prejsť na obsah Grafická verzia

Udelenie povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa CD

Návrh na udelenie povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa CD je možné podať:

 • písomnou formou,

  • osobne na adresu príslušného okresného úrad,
  • poštou, doporučenou zásielkou na adresu sídla príslušného okresného úrad.

 • osobným podaním na adresu príslušného okresného úrad,
 • elektronickou formou prostredníctvom formulára na tomto portáli.

 

Návrh na udelenie povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa CD obsahuje:

 1. údaje o navrhovateľovi

  1. meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa obvyklého bydliska ak ide o fyzickú osobu,
  2. názov, adresa sídla, právna forma, identifikačné číslo a predmet činnosti, ak ide o právnickú osobu,
  3. obchodné meno, adresa sídla, právna forma, identifikačné číslo, údaj o registrácii v obchodnom registri alebo inom podnikateľskom zozname a predmet podnikania, ak ide o podnikateľa, 

 2. titul, meno a priezvisko vedúceho dopravy, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu a údaj, či ide o zamestnanca v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas, o manažéra na základe manažérskej zmluvy, o spoluvlastníka podniku navrhovateľa alebo o akcionára podniku navrhovateľa; to neplatí, ak navrhovateľom  je fyzická osoba, ktorá bude sama vykonávať funkciu vedúceho dopravy ako konateľ podniku  alebo samostatne zárobkovo činná osoba,
 3. údaje potvrdzujúce skutočné a stabilné miesto usadenia navrhovateľa v Slovenskej republike, najmä údaje o sídle vedenia podniku, o sídle a vybavení technickej základne, o druhovej a typovej skladbe vozidlového parku a o mieste garážovania alebo parkovania vozidiel a o počte osádok vozidiel a ich odbornej skladbe z hľadiska skupín vodičských oprávnení a osvedčení o odbornej spôsobilosti,
 4. údaje preukazujúce splnenie požiadaviek na dátum prvého zápisu do evidencie motorových vozidiel, spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a bezúhonnosť členov štatutárneho orgánu a vedúceho dopravy,
 5. údaje preukazujúce  splnenie požiadaviek na finančnú spoľahlivosť podniku a na odbornú spôsobilosť členov štatutárneho orgánu a vedúceho dopravy,
 6. navrhovaný druh a rozsah cestnej dopravy, ktorú chce  prevádzkovať.

 

Všeobecnou požiadavkou na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy je vek najmenej 21 rokov a bezúhonnosť; ak prevádzkovateľom cestnej dopravy je právnická osoba, túto požiadavku musia spĺňať členovia jej štatutárneho orgánu a vedúci dopravy.

 

Za bezúhonného na účely výkonu povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za spáchanie úmyselného trestného činu. Bezúhonnosť sa na účely konaní a na účely výkonu činnosti vedúceho dopravy, revízora a vodiča a iného člena osádky autobusu, ktorý počas prepravy prichádza do styku s cestujúcimi, preukazuje výpisom z registra trestov, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace. Ak ide o osobu, ktorá vykonávala takúto činnosť v inom členskom štáte, bezúhonnosť sa preukazuje aj obdobným výpisom z registra členského štátu usadenia alebo osvedčením príslušného orgánu tohto členského štátu nie starším ako tri mesiace.

 

Za bezúhonného na účely výkonu funkcie člena štatutárneho orgánu alebo vedúceho dopravy sa nepovažuje ani ten, kto bol v súvislosti s riadením podniku alebo s výkonom funkcie vedúceho dopravy právoplatne postihnutý za závažný správny delikt v oblastiach uvedených v osobitnom predpise a v kategóriách a druhoch porušení určených Európskou komisiou, ak od jeho vykonania neuplynuli tri roky. Strata bezúhonnosti sa uvádza vo vnútroštátnom elektronickom registri prevádzkovateľov cestnej dopravy.

 

Žiadateľ musí k žiadosti taktiež priložiť potrebnú dokumentáciu:

 1. výpis z obchodného registra (nie starší ako 3 mesiace) alebo zakladateľská zmluva,
 2. výpis z registra trestov navrhovateľov (pri fyzickej osobe), resp. všetkých osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom (pri právnickej osobe) - nie starší ako 3 mesiace,
 3. výpis z registra trestov vedúceho dopravy, pracovnú zmluvu, menovací dekrét a fotokópiu osvedčenia o odbornej spôsobilosti v cestnej doprave,
 4. fotokópie osvedčení o evidencii vozidiel resp. technické preukazy a nájomné alebo leasingové zmluvy (ak sú vozidlá prenajaté alebo na leasing),
 5. prepravný poriadok,
 6. fotokópia pôvodného rozhodnutia, ak žiadateľ už vykonával medzinárodnú dopravu,
 7. správny poplatok - kolková známka.

 

V prípade podania cez elektronický formulár je potrebné podanie podpísať zaručeným elektronickým podpisom. Na tento účel slúži občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID). Postup pri podpisovaní nájdete na portáli ÚPVS v sekcii "Ako začať"

Dátum poslednej zmeny: 03.03.2016 | Dátum zverejnenia: 15.12.2015