Prejsť na obsah Grafická verzia

Predĺženie platnosti inštruktorského preukazu

Podmienky predĺženia platnosti inštruktorského preukazu

Okresný úrad v sídle kraja na žiadosť držiteľa inštruktorského preukazu predĺži platnosť inštruktorského preukazu, ak je bezúhonný a po účasti na doškoľovacom kurze inštruktorov autoškôl úspešne vykonal skúšku na predĺženie platnosti inštruktorského preukazu. Na posúdenie bezúhonnosti žiadateľa o predĺženie platnosti inštruktorského preukazu sa vzťahujú rovnaké podmienky, ako pri udeľovaní inštruktorského oprávnenia.

Doškoľovacie kurzy inštruktorov autoškôl zabezpečuje Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl. Na organizáciu skúšok na predĺženie platnosti inštruktorského preukazu po doškoľovacom kurze inštruktorov sa vzťahujú rovnaké ustanovenia, ako pri inštruktorskej skúške po skončení inštruktorského kurzu.

Podmienky predĺženia platnosti inštruktorského preukazu sú uvedené v § 11 zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Žiadosť o predĺženie platnosti inštruktorského preukazu

Žiadosť o predĺženie platnosti inštruktorského preukazu je potrebné podať najskôr šesť mesiacov a najneskôr tri mesiace pred uplynutím platnosti inštruktorského preukazu, inak okresný úrad v sídle kraja žiadosť zamietne. Žiadosť obsahuje identifikačné údaje o žiadateľovi, a to meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia a adresu bydliska, číslo inštruktorského preukazu a dátum a miesto jeho vydania.

 

Prílohou žiadosti je:

  • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
  • doklad o psychologickom vyšetrení nie starší ako tri mesiace,
  • farebná fotografia tváre žiadateľa s rozmermi 20 x 25mm.

 

Okresný úrad v sídle kraja vydá žiadateľovi, ktorý splnil podmienky na predĺženie platnosti inštruktorského preukazu, nový inštruktorský preukaz do siedmich dní odo dňa doručenia žiadosti. Inštruktorský preukaz sa nepredĺži, ak nie sú splnené vyššie uvedené podmienky predĺženia platnosti inštruktorského preukazu.

Dátum poslednej zmeny: 18.03.2016 | Dátum zverejnenia: 10.03.2016