Prejsť na obsah Grafická verzia

Technici emisnej kontroly

Fyzická osoba, ktorá spĺňa ustanovené podmienky, môže vykonávať emisnú kontrolu až po nadobudnutí právoplatnosti osvedčenia technika emisnej kontroly. 

O udelenie osvedčenia technika emisnej kontroly môže požiadať len oprávnená osoba emisnej kontroly alebo osoba, ktorá je držiteľom povolenia na zriadenie pracoviska emisnej kontroly.

Schvaľovací orgán udelí osvedčenie technika emisnej kontroly fyzickej osobe, ak spĺňa tieto podmienky:

a)    má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

b)    je bezúhonná a dôveryhodná, 

c)    disponuje znalosťami o vozidlách a preukázala odbornú prax alebo rovnocennú praktickú skúsenosť v oblasti vozidiel, 

d)    absolvovala základné školenie,

e)    vyhovela pri skúške z odbornej spôsobilosti na vykonávanie technickej kontroly.

 

Prostredníctvom Jednotného informačného systému v cestnej doprave v súvislosti s osvedčením technika technickej kontroly je možné podať:

Dátum poslednej zmeny: 28.05.2018 | Dátum zverejnenia: 15.12.2015