Prejsť na obsah Grafická verzia

Technici montáže plynových zariadení

Fyzická osoba, ktorá spĺňa ustanovené podmienky, môže montáž plynových zariadení až po nadobudnutí právoplatnosti osvedčenia technika montáže plynových zariadení. 

O udelenie osvedčenia technika montáže plynových zariadení môže požiadať len oprávnená osoba montáže plynových zariadení alebo osoba, ktorá je navrhovateľom na udelenie oprávnenia na montáž plynových zariadení. 

Schvaľovací orgán udelí

a)    osvedčenie technika montáže plynových zariadení fyzickej osobe, ak spĺňa tieto podmienky:

b)    má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

c)    je bezúhonná a dôveryhodná, 

d)    disponuje znalosťami o vozidlách a preukázala odbornú prax alebo rovnocennú praktickú skúsenosť v oblasti vozidiel, 

e)    absolvovala základné školenie alebo rozširovacie školenie,

f)     vyhovela pri skúške z odbornej spôsobilosti na montáž plynových zariadení.

 

Prostredníctvom Jednotného informačného systému v cestnej doprave v súvislosti s osvedčením technika technickej kontroly je možné podať:

Dátum poslednej zmeny: 28.05.2018 | Dátum zverejnenia: 15.12.2015