Prejsť na obsah Grafická verzia

Technik technickej kontroly

Fyzická osoba, ktorá spĺňa ustanovené podmienky, môže vykonávať technickú kontrolu až po nadobudnutí právoplatnosti osvedčenia technika technickej kontroly. 

O udelenie osvedčenia technika technickej kontroly môže požiadať len oprávnená osoba technickej kontroly alebo osoba, ktorá je držiteľom povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly.

Schvaľovací orgán udelí osvedčenie technika technickej kontroly fyzickej osobe, ak spĺňa tieto podmienky:

a) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

b) je bezúhonná a dôveryhodná, 

c) disponuje znalosťami o vozidlách a preukázala odbornú prax alebo rovnocennú praktickú skúsenosť v oblasti vozidiel, 

d) je držiteľom vodičského oprávnenia na vedenie tých kategórií vozidiel, na ktorých sa podľa udeleného oprávnenia bude technická kontrola vykonávať, 

e) absolvovala základné školenie alebo rozširovacie školenie,

f) vyhovela pri skúške z odbornej spôsobilosti na vykonávanie technickej kontroly.

Dátum poslednej zmeny: 28.05.2018 | Dátum zverejnenia: 15.12.2015