Prejsť na obsah Grafická verzia

Technik kontroly originality

Fyzická osoba, ktorá spĺňa ustanovené podmienky, môže vykonávať kontrolu originality až po nadobudnutí právoplatnosti osvedčenia technika kontroly originality. 

O udelenie osvedčenia technika kontroly originality môže požiadať len oprávnená osoba kontroly originality alebo osoba, ktorá je držiteľom povolenia na zriadenie pracoviska kontroly originality.

Schvaľovací orgán udelí osvedčenie technika kontroly originality fyzickej osobe, ak spĺňa tieto podmienky:

a)    má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

b)    je bezúhonná a dôveryhodná, 

c)    disponuje znalosťami o vozidlách a preukázala odbornú prax alebo rovnocennú praktickú skúsenosť v oblasti vozidiel, 

d)    absolvovala základné školenie,

e)    vyhovela pri skúške z odbornej spôsobilosti na vykonávanie technickej kontroly.

 

Prostredníctvom Jednotného informačného systému v cestnej doprave v súvislosti s osvedčením technika technickej kontroly je možné podať:

 

 

Dátum poslednej zmeny: 28.05.2018 | Dátum zverejnenia: 15.12.2015