Prejsť na obsah Grafická verzia

Odňatie inštruktorského oprávnenia

Okresný úrad v sídle kraja rozhodne o odňatí inštruktorského oprávnenia, ak zistí, že držiteľ inštruktorského preukazu:

 • prestal byť spôsobilý na právne úkony,
 • stratil podľa lekárskeho posudku zdravotnú spôsobilosť,
 • prestal byť bezúhonný,
 • bolo mu odobraté vodičské oprávnenie,
 • opakovane vykonáva výučbu alebo výcvik v rozpore s učebnými osnovami,
 • stratil podľa psychologického vyšetrenia spôsobilosť vykonávať činnosť inštruktora autoškoly,
 • nesplnil povinnosť podrobiť sa doškoľovaciemu kurzu alebo nevykonal úspešne skúšku na predĺženie platnosti inštruktorského preukazu v lehote šiestich mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie povinností.

 

Rozhodnutím o odňatí alebo obmedzení rozsahu inštruktorského oprávnenia sa jeho držiteľovi počas odňatia alebo obmedzenia rozsahu inštruktorského oprávnenia zakazuje vykonávať v autoškole výučbu alebo výcvik až do času jeho vrátenia; ak ide o obmedzenie rozsahu inštruktorského oprávnenia, zakazuje sa mu vykonávať praktický výcvik len na motorovom vozidle tej skupiny inštruktorského oprávnenia, ktorého rozsah je obmedzený.

Ak ten, komu bolo odňaté inštruktorské oprávnenie alebo jeho rozsah bol obmedzený, preukáže, že sa pominuli dôvody na odňatie alebo obmedzenie inštruktorského oprávnenia, inštruktorské oprávnenie sa mu vráti alebo sa obnoví jeho pôvodný rozsah, ak tomu nebránia zákonné prekážky.

 

Vrátiť odňaté inštruktorské oprávnenie alebo obnoviť jeho pôvodný rozsah možno len:

 • po preskúmaní zdravotnej spôsobilosti, ak bolo inštruktorské oprávnenie odňaté alebo bol obmedzený jeho rozsah pre stratu zdravotnej spôsobilosti,
 • po preskúmaní psychickej spôsobilosti, ak bolo inštruktorské oprávnenie odňaté alebo bol obmedzený jeho rozsah pre stratu psychickej spôsobilosti,
 • ak orgán Policajného zboru rozhodol o vrátení odobratého vodičského oprávnenia,
 • ak orgán Policajného zboru vrátil zadržaný vodičský preukaz.

 

Odvolanie proti rozhodnutiu o odňatí inštruktorského oprávnenia nemá odkladný účinok.

Držiteľ inštruktorského preukazu, ktorému bolo odňaté inštruktorské oprávnenie, je povinný odovzdať inštruktorský preukaz okresnému úradu v sídle kraja do troch dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia. Držiteľ inštruktorského preukazu je povinný vrátiť inštruktorský preukaz okresnému úradu v sídle kraja do troch dní odo dňa uplynutia jeho platnosti, ak nedošlo k predĺženiu jeho platnosti.

Dátum poslednej zmeny: 21.03.2016 | Dátum zverejnenia: 10.03.2016