Prejsť na obsah Grafická verzia

Obmedzenie, zrušenie, zníženie rozsahu a zánik inštruktorského oprávnenia

Ak sa lekárskou prehliadkou alebo psychologickým vyšetrením zistilo, že držiteľ inštruktorského oprávnenia je spôsobilý viesť len niektoré skupiny motorových vozidiel alebo len niektoré motorové vozidlá, okresný úrad v sídle kraja obmedzí držiteľovi inštruktorské oprávnenie tak, aby zodpovedalo jeho zdravotnej spôsobilosti alebo psychickej spôsobilosti.

Okresný úrad v sídle kraja zruší inštruktorské oprávnenie alebo zníži rozsah skupín inštruktorského oprávnenia, ak o to požiada inštruktor. Ak inštruktor požiada o zníženie rozsahu skupín inštruktorského oprávnenia, musí tak urobiť pred zaradením do doškoľovacieho kurzu inštruktorov autoškôl.

 

Inštruktorské oprávnenie zaniká:

  • uplynutím platnosti inštruktorského preukazu,
  • ak inštruktor neabsolvoval doškoľovací kurz inštruktorov autoškôl,
  • smrťou inštruktora autoškoly alebo jeho vyhlásením za mŕtveho.
Dátum poslednej zmeny: 21.03.2016 | Dátum zverejnenia: 10.03.2016