Prejsť na obsah Grafická verzia

Registrácia školiaceho strediska

Kurzy základnej kvalifikácie vykonáva autoškola alebo iná osoba registrovaná na vykonávanie takýchto kurzov (ďalej len "prevádzkovateľ školiaceho strediska") na okresnom úrade v sídle kraja.

 

Žiadosť na registráciu školiaceho strediska je možné podať:

 • písomnou formou,

  • osobne na adresu príslušného okresného úrad,
  • poštou, doporučenou zásielkou na adresu sídla príslušného okresného úrad.

 • osobným podaním na adresu príslušného okresného úrad,
 • elektronickou formou prostredníctvom formulára na tomto portáli.

 

Požiadavky na registráciu

Okresný úrad v sídle kraja zaregistruje žiadateľa na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie na základe písomnej žiadosti, ak žiadateľ preukáže, že:

 1. je držiteľom živnostenského oprávnenia,
 2. zaplatil správny poplatok.

 

Žiadateľ o registráciu na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie musí k písomnej žiadosti doložiť:

 1. plán na zabezpečenie vykonávania kurzov základnej kvalifikácie, v ktorom uvedie organizáciu a rozsah výučby a výcviku vrátane najväčšieho počtu účastníkov v jednotlivých kurzoch, jednotlivé učebné predmety a spôsob vykonania výučby a výcviku vrátane zodpovedajúcich učebných materiálov,
 2. zoznam lektorov, ktorý obsahuje meno, priezvisko lektorov; prílohou zoznamu sú originály alebo úradne osvedčené kópie dokladov preukazujúcich odborné predpoklady a prax lektorov, ktorí majú:

  1. stredné vzdelanie s maturitnou skúškou v odboroch súvisiacich s ekonomikou a prevádzkou cestnej dopravy a minimálne päť rokov praxe v danom odbore alebo
  2. vysokoškolské vzdelanie súvisiace s ekonomikou a prevádzkou cestnej dopravy a minimálne päť rokov praxe v danom odbore,
  3. stredné vzdelanie s maturitnou skúškou v odboroch odborných tém teoretickej časti podľa prílohy č. 1 oddielu 1 a minimálne päť rokov praxe v danom odbore alebo
  4. vysokoškolské vzdelanie v odboroch odborných tém teoretickej časti podľa prílohy č. 1 oddielu 1 a minimálne päť rokov praxe v danom odbore,
  5. inštruktorské oprávnenie, ak ide o vykonávanie praktických jázd a minimálne päť rokov praxe v danom odbore,

 3. doklad preukazujúci vlastníctvo alebo nájom miestnosti ako učebne zodpovedajúcej všeobecným stavebno-technickým požiadavkám na pobytové miestnosti a požiadavkám ustanoveným všeobecne záväzným právnym predpisom),
 4. doklad preukazujúci vlastníctvo alebo nájom výcvikových vozidiel, ktoré zodpovedajú skupine vodičského oprávnenia a zodpovedajú požiadavkám ustanoveným všeobecne záväzným právnym predpisom; počet výcvikových vozidiel je primeraný počtu účastníkov v kurze,
 5. údaje o kontrolnom systéme na sledovanie súladu výučby a výcviku s plánom podľa bodu 1.
 6. výpis z registra trestov žiadateľa a štatutárneho orgánu nie starší ako tri mesiace,
 7. meno a priezvisko osoby, ktorá je zodpovedným zástupcom školiaceho strediska.

 

Registrácia na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie je neprevoditeľná a neprechádza na právneho nástupcu.

V prípade podania cez elektronický formulár je potrebné podanie podpísať zaručeným elektronickým podpisom. Na tento účel slúži občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID). Postup pri podpisovaní nájdete na portáli ÚPVS v sekcii "Ako začať".

Dátum poslednej zmeny: 04.03.2016 | Dátum zverejnenia: 15.12.2015