Prejsť na obsah Grafická verzia

Zrušenie registrácie školiaceho strediska

Žiadosť na zrušenie registrácie školiaceho strediska je možné podať:

 • písomnou formou,

  • osobne na adresu príslušného okresného úrad,
  • poštou, doporučenou zásielkou na adresu sídla príslušného okresného úrad.

 • osobným podaním na adresu príslušného okresného úrad,
 • elektronickou formou prostredníctvom formulára na tomto portáli.

 

Dočasné pozastavenie platnosti registrácie alebo zrušenie registrácie

Okresný úrad v sídle kraja začne konanie o dočasnom pozastavení platnosti registrácie na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie, ak zistí, že prevádzkovateľ školiaceho strediska napriek upozorneniu:

 1. nevykonáva kurzy podľa plánu na zabezpečenie vykonávania kurzov základnej kvalifikácie,
 2. nezabezpečí, aby výučbu teórie alebo praktický výcvik vykonávali lektori, ktorí majú odborné  predpoklady,
 3. nevedie evidenciu o výučbe teórie a praktickom výcviku vrátane zoznamu účastníkov,
 4. nepredkladá okresnému úradu v sídle kraja hlásenia o začatí a skončení kurzu.

 

Súčasťou rozhodnutia o dočasnom pozastavení registrácie je aj lehota na odstránenie zisteného nedostatku.

Okresný úrad v sídle kraja zruší dočasné pozastavenie platnosti registrácie, ak pominú dôvody, pre ktoré bolo uložené, alebo na žiadosť prevádzkovateľa školiaceho strediska, ak písomne preukáže, že odstránil zistený nedostatok.

Okresný úrad v sídle kraja zruší registráciu na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie, ak prevádzkovateľ školiaceho strediska:

 1. neodstráni nedostatok v určenej lehote,
 2. požiada o zrušenie registrácie,
 3. prestal spĺňať požiadavky na registráciu alebo
 4. prestal spĺňať podmienku bezúhonnosti.

 

V prípade podania cez elektronický formulár je potrebné podanie podpísať zaručeným elektronickým podpisom. Na tento účel slúži občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID). Postup pri podpisovaní nájdete na portáli ÚPVS v sekcii "Ako začať".

Dátum poslednej zmeny: 04.03.2016 | Dátum zverejnenia: 15.12.2015