Prejsť na obsah Grafická verzia

Schválenie prestavby jednotlivého vozidla

Žiadosť o schválenie prestavby jednotlivého vozidla je možné podať:

 • písomnou formou,

  • osobne na adresu príslušného okresného úradu,
  • poštou, doporučenou zásielkou na adresu sídla príslušného okresného úradu.

 • osobným podaním na adresu príslušného okresného úradu,
 • elektronickou formou prostredníctvom formulára na tomto portáli.

 

(1) Žiadosť musí obsahovať:

 1. identifikačné údaje o žiadateľovi, a to:

  1. ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu a podpis, 
  2. ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom, podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky, 

 2. značku, obchodný názov, typ (jeho variant alebo verzia variantu typu), druh a kategóriu vozidla, obchodné meno výrobcu, 
 3. evidenčné číslo vozidla alebo osobitné evidenčné číslo vozidla, 
 4. číslo a dátum vydania rozhodnutia o povolení prestavby jednotlivého vozidla; toto sa nevyžaduje v prípade, ak ide o prestavbu vozidla montážou plynového zariadenia, ktoré má udelenú správu o homologizácii typu podľa podmienok ustanovených osobitným predpisom (pre retrofitné systémy).

 

(2) Prílohou k žiadosti sú:

 1. odborný posudok o kontrole originality vozidla s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania, po vykonaní prestavby; odborný posudok o kontrole originality vozidla nie je potrebný, ak ide o prestavbu montáže plynového zariadenia, 
 2. protokol o skúškach jednotlivého vozidla po prestavbe, z ktorého vyplýva, že vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka po prestavbe z hľadiska konštrukcie spĺňa ustanovené technické požiadavky alebo alternatívne požiadavky, a návrh základného technického opisu vozidla, ktoré sú vydané poverenou technickou službou overovania vozidiel; protokol o skúškach jednotlivého vozidla po prestavbe a návrh základného technického opisu nie je potrebný, ak ide o prestavbu montáže plynového zariadenia pomocou komponentov, ktoré majú udelenú správu o homologizácii typu podľa podmienok ustanovených osobitným predpisom (pre retrofitné systémy), v tomto prípade sa predkladá správa o homologizácii, 
 3. osvedčenie o evidencii alebo technické osvedčenie vozidla, 
 4. protokol o montáži plynového zariadenia v prípade, ak ide o prestavbu montáže plynového zariadenia, 
 5. návrh doplnkového štítku výrobcu.

 

(3) Okrem dokladov uvedených v odseku 2 okresný úrad môže, po písomnom odôvodnení svojej požiadavky, požadovať predloženie stanovísk alebo odborných posudkov príslušných orgánov protipožiarnej ochrany, bezpečnosti práce, regionálnych úradov verejného zdravotníctva a iných orgánov.

 

(4) Okresný úrad schváli prestavbu jednotlivého vozidla, ak žiadateľ požiadal o schválenie v čase platnosti rozhodnutia, splnil podmienky uvedené v odsekoch 1 až 3, ako aj podmienky určené v rozhodnutí o povolení prestavby jednotlivého vozidla; inak žiadosť zamietne.

 

(5) Ak okresný úrad schváli prestavbu jednotlivého vozidla podľa odseku 4, 

 1. vydá rozhodnutie o schválení prestavby jednotlivého vozidla, 
 2. vystaví základný technický opis vozidla.

 

Vybrané druhy správnych poplatkov

 • podanie žiadosti o schválenie prestavby jednotlivého vozidla

  • montážou plynového zariadenia - 50 €
  • inou prestavbou ako v prvom bode - 300 €

 

V prípade podania cez elektronický formulár je potrebné podanie podpísať zaručeným elektronickým podpisom. Na tento účel slúži občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID). Postup pri podpisovaní nájdete na portáli ÚPVS v sekcii "Ako začať"

Dátum poslednej zmeny: 22.12.2015 | Dátum zverejnenia: 15.12.2015