Prejsť na obsah Grafická verzia

Typové schvaľovanie

jTypovým schvaľovacím úradom štátu zodpovedným za všetky aspekty typového schvaľovania vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek v Slovenskej republike, ktorý udeľuje, rozširuje, mení a odoberá typové schválenie je  Štátny dopravný úrad.

 

Typové schválenie je postup, ktorým typový schvaľovací úrad osvedčuje, že typ vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky spĺňajú podmienky ustanovené zákonom č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a technické požiadavky ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na vykonanie zákona č. 725/2004 Z. z.

 

Typové schválenie ES je postup, ktorým typový schvaľovací úrad členského štátu Európskych spoločenstiev osvedčuje, že typ vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky spĺňa príslušné správne technické požiadavky ustanovené na typové schválenie ES.

 

Typové schválenie a typové schválenie ES vozidla

Podmienky udelenia typového schválenia a typového schválenia ES vozidla stanovuje § 5 zákona č. 725/2004 Z. z. Podrobnejšie informácie sú dostupné na webovej stránke MD SR.

Prostredníctvom JISCD môže výrobca alebo zástupca výrobcu podať:

Zoznam udelených typových schválení vozidiel podľa § 5 zákona č. 725/2004 Z. z. uverejňuje štátny dopravný úrad na svojej webovej stránke

 

Typové schválenie a typové schválenie ES vozidla vyrobeného v malej sérii 

Počet hromadne vyrobených alebo hromadne dovezených vozidiel vyrobených v malej sérii v priebehu jedného kalendárneho roka nesmie presiahnuť počet pre príslušnú kategóriu vozidla ustanovený:

 

Podmienky udelenia typového schválenia a typového schválenia ES vozidla vyrobeného v malej sérii stanovuje § 6 zákona č. 725/2004 Z. z. Podrobnejšie informácie sú dostupné na webovej stránke MD SR

 

Prostredníctvom JISCD môže výrobca alebo zástupca výrobcu podať:

  • Žiadosť o udelenie typového schválenia vozidla vyrobeného v malej sérii,
  • Žiadosť o rozšírenie udeleného typového schválenia vozidla vyrobeného v malej sérii,
  • Žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla vyrobeného v malej sérii,
  • Žiadosť o rozšírenie udeleného typového schválenia ES vozidla vyrobeného v malej sérii,
  • Žiadosť o uznanie typového schválenia ES vozidla vyrobeného v malej sérii.

 

Viacstupňové typové schválenie a viacstupňové typové schválenie ES vozidla

Viacstupňové typové schválenie je postup, ktorým jeden alebo viac typových schvaľovacích úradov členských štátov osvedčuje, že nedokončený alebo dokončovaný typ vozidla spĺňa, v závislosti od stupňa dokončenia, príslušné správne ustanovenia a technické požiadavky.

 

Podmienky udelenia viacstupňového typového schválenia a typového schválenia ES vozidla stanovuje § 7 zákona č. 725/2004 Z. z.. Podrobnejšie informácie sú dostupné na webovej stránke MD SR.

 

Prostredníctvom JISCD môže výrobca alebo zástupca výrobcu podať:

  • Žiadosť o udelenie viacstupňového typového schválenia vozidla,
  • Žiadosť o rozšírenie udeleného viacstupňového typového schválenia vozidla,
  • Žiadosť o udelenie viacstupňového typového schválenia ES vozidla,
  • Žiadosť o rozšírenie udeleného viacstupňového typového schválenia ES vozidla,
  • Žiadosť o uznanie viacstupňového typového schválenia ES vozidla.

 

Typové schválenie a typové schválenie ES systému, komponentu a samostatnej technickej jednotky, udelenie homologizácie typu systému, komponentu a samostatnej technickej jednotky

Podmienky udelenia typového schválenia a typového schválenia ES systému, komponentu a samostatnej technickej jednotky a podmienky udelenia homologizácie typu systému, komponentu a samostatnej technickej jednotky upravuje § 8 zákona č. 725/2004 Z. z.. Podrobnejšie informácie sú dostupné na webovej stránke MD SR.

 

Prostredníctvom JISCD môže výrobca alebo zástupca výrobcu podať:

Dátum poslednej zmeny: 05.01.2023 | Dátum zverejnenia: 15.12.2015