Prejsť na obsah Grafická verzia

Povolenie prestavby jednotlivého vozidla

Žiadosť o povolenie prestavby jednotlivého vozidla je možné podať:

 • písomnou formou,

  • osobne na adresu príslušného okresného úradu,
  • poštou, doporučenou zásielkou na adresu sídla príslušného okresného úradu.

 • osobným podaním na adresu príslušného okresného úradu,
 • elektronickou formou prostredníctvom formulára na tomto portáli.

 

(3) Žiadosť o povolenie prestavby jednotlivého vozidla musí obsahovať:

 1. identifikačné údaje o žiadateľovi, a to:

  1. ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu a podpis, 
  2. ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom, podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky.

 2. značku, obchodný názov, typ (jeho variant alebo verziu variantu typu), druh a kategóriu vozidla, obchodné meno výrobcu, 
 3. evidenčné číslo vozidla alebo osobitné evidenčné číslo vozidla, 
 4. účel, na ktorý má byť vozidlo po prestavbe použité.

 

(4) Prílohou k žiadosti  sú:

 1. podrobný opis prestavby jednotlivého vozidla, 
 2. návrh na zmenu údajov zapisovaných v osvedčení o evidencii  alebo v technickom osvedčení vozidla, 
 3. technický opis a výkresová dokumentácia systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, ak neboli typovo schválené, 
 4. súhlasné stanovisko výrobcu alebo zástupcu výrobcu vozidla k prestavbe, ak žiadateľom nie je výrobca alebo zástupca výrobcu vozidla pred prestavbou.

Okrem dokladov uvedených v odstavci 4, okresný úrad môže požadovať predloženie stanovísk alebo odborných posudkov príslušných orgánov protipožiarnej ochrany, bezpečnosti práce, regionálnych úradov verejného zdravotníctva a iných orgánov.

 

(5) Okresný úrad povolí prestavbu jednotlivého vozidla, ak žiadateľ splnil podmienky uvedené v odsekoch 2 až 4 a ak navrhovaná prestavba je v súlade s technickými požiadavkami všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona a vozidlo po jeho prestavbe neohrozuje bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách, životné prostredie alebo bezpečnosť cestujúcich; inak žiadosť zamietne.

 

(6) Ak okresný úrad povolí prestavbu jednotlivého vozidla podľa odseku 5, vydá rozhodnutie o povolení prestavby jednotlivého vozidla s platnosťou na jeden rok. V rozhodnutí určí podmienky potrebné na schválenie prestavby jednotlivého vozidla. Uloží žiadateľovi vykonať skúšky vozidla po prestavbe jednotlivého vozidla, a ak je to potrebné, aj kontrolu montáže jeho systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky v poverenej technickej službe overovania vozidiel, kontrolu originality vozidla na pracovisku kontroly originality. Žiadateľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť vykonanie určených skúšok a kontrol.

 

Vybrané druhy správnych poplatkov

 • podanie žiadosti o povolenie prestavby jednotlivého vozidla: 20 €

 

V prípade podania cez elektronický formulár je potrebné podanie podpísať zaručeným elektronickým podpisom. Na tento účel slúži občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID). Postup pri podpisovaní nájdete na portáli ÚPVS v sekcii "Ako začať"

Dátum poslednej zmeny: 22.12.2015 | Dátum zverejnenia: 15.12.2015