Prejsť na obsah Grafická verzia

Schválenie hromadnej prestavby typu vozidla

Žiadosť o schválenie hromadnej prestavby typu vozidla  je možné podať:

 • písomnou formou,

  • osobne na adresu príslušného štátneho dopravného úradu,
  • poštou, doporučenou zásielkou na adresu sídla príslušného štátneho úradu dopravy.

 • osobným podaním na adresu príslušného štátneho úradu dopravy,
 • elektronickou formou prostredníctvom formulára na tomto portáli.

 

(7) Žiadosť výrobcu alebo zástupcu výrobcu o schválenie hromadnej prestavby typu vozidla musí obsahovať:

 1. identifikačné údaje o žiadateľovi, a to:

  1. ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu, obchodné meno, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, miesto podnikania a podpis, 
  2. ak ide o právnickú osobu, obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom, podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky.

 2. značku, obchodný názov, typ, druh a kategóriu vozidla, obchodné meno výrobcu, 
 3. číslo a dátum vydania rozhodnutia o povolení hromadnej prestavby typu vozidla; toto sa nevyžaduje v prípade, ak ide o prestavbu vozidla montážou plynového zariadenia, ktoré má udelenú správu o homologizácii typu podľa podmienok ustanovených osobitným predpisom (pre retrofitné systémy).

 

(8) Prílohou k žiadosti sú:

 1. protokol o testoch typu vozidla, z ktorého vyplýva, že typ vozidla, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka po hromadnej prestavbe z hľadiska konštrukcie spĺňa ustanovené technické požiadavky alebo alternatívne požiadavky, a návrh základného technického opisu vozidla, ktoré sú vydané poverenou technickou službou overovania vozidiel; to neplatí, ak ide o prestavbu pomocou komponentov, ktoré majú udelenú správu o homologizácii typu podľa podmienok ustanovených osobitným predpisom (pre retrofitné systémy), v tomto prípade sa predkladá správa o homologizácii, 
 2. návrh doplnkového štítku výrobcu, 
 3. vyhlásenie výrobcu hromadnej prestavby o systéme riadenia kvality a kontroly výroby.

 

(9) Štátny dopravný úrad schváli hromadnú prestavbu typu vozidla, ak žiadateľ požiadal o schválenie hromadnej prestavby v čase platnosti rozhodnutia vydaného podľa odseku 6, splnil podmienky uvedené v odsekoch 7 a 8, ako aj podmienky určené v rozhodnutí podľa odseku 6; inak žiadosť zamietne.

 

(10) Ak štátny dopravný úrad schváli hromadnú prestavbu typu vozidla podľa odseku 9: 

 1. vydá rozhodnutie o schválení hromadnej prestavby typu vozidla, v ktorom môže určiť ďalšie podmienky, 
 2. udelí osvedčenie o schválení hromadnej prestavby typu vozidla a pridelí značku typového schválenia hromadnej prestavby typu vozidla, 
 3. vydá základný technický opis vozidla s obmedzenou platnosťou najviac na dva roky.

 

V prípade podania cez elektronický formulár je potrebné podanie podpísať zaručeným elektronickým podpisom. Na tento účel slúži občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID). Postup pri podpisovaní nájdete na portáli ÚPVS v sekcii "Ako začať"

Dátum poslednej zmeny: 19.12.2018 | Dátum zverejnenia: 15.12.2015