Prejsť na obsah Grafická verzia

Povolenie hromadnej prestavby typu vozidla

Žiadosť o povolenie hromadnej prestavby typu vozidla  je možné podať:

 • písomnou formou,

  • osobne na adresu príslušného štátneho dopravného úradu,
  • poštou, doporučenou zásielkou na adresu sídla príslušného štátneho úradu dopravy.

 • osobným podaním na adresu príslušného štátneho úradu dopravy,
 • elektronickou formou prostredníctvom formulára na tomto portáli.

 

(3) Žiadosť výrobcu alebo zástupcu výrobcu o povolenie hromadnej prestavby typu vozidla musí obsahovať:

 1. identifikačné údaje o žiadateľovi, a to:

  1. ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu, obchodné meno, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, miesto podnikania a podpis, 
  2. ak ide o právnickú osobu, obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom, podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky, 

 2. značku, obchodný názov, typ, druh a kategóriu vozidla, obchodné meno výrobcu, 
 3. účel, na ktorý má byť typ vozidla po prestavbe použitý.

 

(4) Prílohou k žiadosti sú:

 1. podrobný opis uvažovanej hromadnej prestavby typu vozidla, 
 2. návrh na zmenu údajov zapisovaných v osvedčení o evidencii alebo v technickom osvedčení vozidla, 
 3. technický opis a výkresová dokumentácia systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, ak neboli typovo schválené, 
 4. súhlasné stanovisko výrobcu alebo zástupcu výrobcu typu vozidla k hromadnej prestavbe, ak žiadateľom nie je výrobca alebo zástupca výrobcu vozidla pred prestavbou. 

Okrem dokladov uvedených v odstavci 4, štátny dopravný úrad môže požadovať predloženie stanovísk alebo odborných posudkov príslušných orgánov protipožiarnej ochrany, bezpečnosti práce, regionálnych úradov verejného zdravotníctva a iných orgánov.

 

(5) Štátny dopravný úrad povolí hromadnú prestavbu typu vozidla, ak žiadateľ splnil podmienky uvedené v odsekoch 2 až 4 a ak navrhovaná prestavba je v súlade s technickými požiadavkami ustanovenými všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona a typ vozidla po prestavbe neohrozuje bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách, životné prostredie alebo bezpečnosť cestujúcich; inak žiadosť zamietne.

 

(6) Ak štátny dopravný úrad povolí hromadnú prestavbu typu vozidla podľa odseku 5, vydá rozhodnutie o povolení hromadnej prestavby typu vozidla s platnosťou na šesť mesiacov. V rozhodnutí určí podmienky potrebné na schválenie hromadnej prestavby typu vozidla. Uloží výrobcovi alebo zástupcovi výrobcu vykonanie testov po hromadnej prestavbe typu vozidla, a ak je to potrebné, aj kontrolu hromadnej montáže systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky vozidla v poverenej technickej službe overovania vozidiel. Výrobca alebo zástupca výrobcu je povinný na vlastné náklady zabezpečiť vykonanie určených testov alebo kontrol.

 

V prípade podania cez elektronický formulár je potrebné podanie podpísať zaručeným elektronickým podpisom. Na tento účel slúži občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID). Postup pri podpisovaní nájdete na portáli ÚPVS v sekcii "Ako začať"

Dátum poslednej zmeny: 19.12.2018 | Dátum zverejnenia: 15.12.2015