Prejsť na obsah Grafická verzia

Vydanie osvedčenia o OS v cestnej doprave – prvé vydanie

Žiadosť o vydanie osvedčenia odbornej spôsobilosti v cestnej doprave je možné podať:

  •  písomnou formou,

    • osobne na adresu sídla príslušného okresného úradu v sídle kraja,
    • poštou, doporučenou zásielkou na adresu sídla príslušného okresného úradu v sídle kraja.

  • osobným podaním na adresu sídla príslušného okresného úradu v sídle kraja,
  • elektronickou formou prostredníctvom formulára na tomto portáli.

Odborná spôsobilosť cestnej dopravy sa preukazuje skúškou z predmetov uvedených v osobitnom predpise pred skúšobnou komisiou alebo osvedčením o odbornej spôsobilosti podľa osobitného predpisu.

 Od skúšky je oslobodený ten, kto:

  • je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti na medzinárodnú dopravu vydaného v Slovenskej republike od 1. septembra 2002 alebo
  • pred 4. decembrom 2009 v niektorom členskom štáte sústavne počas najmenej desiatich rokov riadil podnik cestnej dopravy.
  • Skúšobná komisia čiastočne alebo úplne oslobodí od skúšky podľa § 6 ods. 6 zákona č. 56/2012 Z. z. toho, kto má vysokoškolské vzdelanie alebo úplné stredoškolské vzdelanie, ktorého obsahové zameranie je zhodné s predmetmi skúšky.

Skúška podľa § 6 ods. 6 zákona č. 56/2012 Z. z. pozostáva z písomnej a ústnej časti. Do ústnej časti postupuje ten, kto dosiahne požadovaný výsledok v písomnej časti.

Tomu, kto úspešne absolvoval skúšku, a tomu, kto bol od skúšky oslobodený podľa § 6 ods. 7 zákona č. 56/2012 Z. z., dopravný správny orgán vydá na základe písomnej žiadosti osvedčenie o odbornej spôsobilosti.

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané v inom členskom štáte podľa osobitného predpisu je platné aj v Slovenskej republike v rozsahu získanej odbornej spôsobilosti. V prípade podania cez elektronický formulár je potrebné podanie podpísať zaručeným elektronickým podpisom. Na tento účel slúži občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID). Postup pri podpisovaní nájdete na portáli ÚPVS v sekcii "Ako začať".

Dátum poslednej zmeny: 05.08.2019 | Dátum zverejnenia: 15.12.2015