Prejsť na obsah Grafická verzia

Podávanie návrhu na vnútroštátne schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla

Nedokončené vozidlo, ktoré si vyžaduje dokončenie ešte najmenej v jednom stupni a nemá udelené viacstupňové typové schválenie, musí byť schválené ako jednotlivo dokončované vozidlo. Ak sa dokončené vozidlo podrobilo ešte dokončeniu najmenej v jednom stupni a nemá udelené viacstupňové typové schválenie, musí byť schválené ako jednotlivo dokončované vozidlo.

Navrhovateľ, ktorý žiada o vnútroštátne schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla, je povinný na vlastné náklady zabezpečiť vykonanie skúšok a kontrol na vozidle v technickej službe overovania.

Návrh na vnútroštátne schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla sa podáva na ktoromkoľvek okresnom úrade, odbore cestnej dopravy a pozemných komunikácií a to písomne v listinnej podobe poštou alebo do podateľne (pre podanie v listinnej podobe nie je predpísaný formulár) alebo v elektronickej podobe. Návrh musí obsahovať:

 1. identifikačné údaje navrhovateľa,
 2. identifikačné údaje osoby, ktorá dokončenie vozidla vykonala, a
 3. identifikačné údaje vozidla v rozsahu značka vozidla, obchodný názov vozidla, typ vozidla, variant typu vozidla a verzia variantu typu vozidla, druh vozidla, kategória vozidla, obchodné meno výrobcu základného vozidla a dokončovaného vozidla, identifikačné číslo vozidla VIN základného vozidla a identifikačné číslo vozidla VIN dokončovaného vozidla,
 4. protokol o skúškach jednotlivo dokončovaného vozidla, z ktorého vyplýva, že sú splnené technické požiadavky alebo alternatívne technické požiadavky, návrh základného technického opisu vozidla a návrh osvedčenia o schválení jednotlivého vozidla vydané technickou službou overovania,
 5. doklady preukazujúce schválenie vozidla v predchádzajúcich stupňoch,
 6. originál osvedčenia o evidencii časť II pre nedokončené vozidlo v listinnej podobe, ak bolo vozidlu vydané; a to aj pri elektronickej komunikácii,
 7. doklady preukazujúce, že medzi výrobcami existujú dohody o poskytovaní a výmene dokumentov a informácií,
 8. vyhlásenie osoby, ktorá vykonala dokončenie vozidla, že dokončenie vozidla bolo vykonané spôsobom určeným výrobcami v predchádzajúcich stupňoch výroby.

Správny poplatok za podanie návrhu o vnútroštátne schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla

 1. pre kategórie vozidiel O1, O2, Ra, Sa ........................................... 20 eur
 2. pre kategórie vozidiel M2, M3 ...................................................... 100 eur
 3. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom a druhom bode ............... 50 eur

Pri podaní vykonanom v elektronickej podobe s autorizáciou podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci sa správny poplatok znižuje o 50 %.

Podanie cez elektronický formulár je potrebné podanie podpísať zaručeným elektronickým podpisom. Na tento účel slúži občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID). Postup pri podpisovaní nájdete na portáli ÚPVS v sekcii "Ako začať". 

Dátum poslednej zmeny: 28.06.2023 | Dátum zverejnenia: 24.05.2023