Prejsť na obsah Grafická verzia

Ostatné služby

Opätovné schválenie vozidla po jeho odcudzení

(1) Vozidlo vyradené z evidencie vozidiel podľa osobitného predpisu8 z dôvodu jeho odcudzenia možno prevádzkovať v premávke na pozemných komunikáciách len po jeho opätovnom schválení (ďalej len "opätovné schválenie vozidla"). Opätovne schváliť možno iba vozidlo, ktorému bolo udelené typové schválenie ES, typové schválenie alebo iné schválenie na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách v Slovenskej republike.

 

(2) Vlastník vozidla, ktorý chce vozidlo opätovne prevádzkovať v premávke na pozemných komunikáciách, je povinný písomne požiadať okresný úrad o opätovné schválenie vozidla. Na vydanie rozhodnutia je príslušný okresný úrad podľa miesta trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby.

 

Pridelenie náhradného identifikačného čísla vozidla VIN

(3) Štátny dopravný úrad pridelí vozidlu náhradné identifikačné číslo vozidla VIN na základe žiadosti prevádzkovateľa vozidla alebo vlastníka vozidla, ak ide o jednotlivo dovezené vozidlo z členského štátu alebo iného zmluvného štátu, ak:

  1. pri výmene karosérie vozidla rovnakého typu v rámci jedného typového radu dôjde k odstráneniu tej časti karosérie, na ktorej výrobca umiestnil identifikačné číslo vozidla VIN, 
  2. pri oprave vozidla bola vymenená tá časť vozidla, na ktorej výrobca umiestnil identifikačné číslo vozidla VIN, 
  3. identifikačné číslo vozidla VIN je nečitateľné, neúplné alebo ho nemožno určiť.

 

Zápis zmeny údajov v osvedčení o evidencii vozidla (OEII) / technického osvedčenia vozidla (TOV)

Prostredníctvom Jednotného informačného systému v cestnej doprave je možné podať:

Dátum poslednej zmeny: 17.12.2018 | Dátum zverejnenia: 15.12.2015