Prejsť na obsah Grafická verzia

Výnimky z technických požiadaviek pre vozidlá

Za predpokladu, že sa tým neohrozí bezpečnosť, životné prostredie alebo verejné zdravie, štátny dopravný úrad na základe odôvodneného návrhu na povolenie výnimky z technických požiadaviek pre vozidlá môže povoliť výnimku z technických požiadaviek pre vozidlá podľa § 161 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov okrem podmienok ustanovených pre brzdy, znečisťujúce látky vo výfukových plynoch, emisie zvuku, elektromagnetickú kompatibilitu, zmenu farby svetla osvetlenia a svetelnej signalizácie vozidiel.

Každá povolená výnimka z technických požiadaviek pre vozidlá musí byť vyznačená v osvedčení o evidencii časť II alebo v technickom osvedčení vozidla, ak nie je v povolení o udelení výnimky z technických požiadaviek pre vozidlá ustanovené inak.

Podrobnosti o návrhu na povolenie výnimky z technických požiadaviek pre vozidlá upravuje § 56

Upozorňujeme, že na povolenie výnimky z technických požiadaviek pre vozidlá nie je právny nárok.

Prostredníctvom Jednotného informačného systému v cestnej doprave je možné podať:

V prípade podania cez elektronický formulár je potrebné podanie podpísať zaručeným elektronickým podpisom. Na tento účel slúži občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID). Postup pri podpisovaní nájdete na portáli ÚPVS v sekcii "Ako začať".

Dátum poslednej zmeny: 13.06.2019 | Dátum zverejnenia: 13.12.2018