Prejsť na obsah Grafická verzia

Zrušenie registrácie autoškoly

Na zrušenie registrácie autoškoly je príslušný okresný úrad v sídle kraja, ktorý rozhodol o registrácii autoškoly.

Okresný úrad v sídle kraja zruší registráciu autoškoly, ak o to požiada prevádzkovateľ autoškoly alebo ak došlo k zániku živnostenského oprávnenia. Proti tomuto rozhodnutiu sa nemožno odvolať.

 

Okresný úrad v sídle kraja zruší registráciu autoškoly, ak sa preukáže, že prevádzkovateľ autoškoly:

  • nemá inštruktorské oprávnenie alebo vodičské oprávnenie s potrebným rozsahom oprávnenia alebo nezamestnáva inštruktora autoškoly s potrebným rozsahom inštruktorského oprávnenia alebo vodičského oprávnenia,
  • nie je poistený zo zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovaním autoškoly,
  • vykonáva kurzy v rozpore so zákonom, vykonávacím predpisom a učebnými osnovami a napriek písomnému upozorneniu štátneho odborného dozoru nad autoškolami zistené nedostatky v určenej lehote neodstránil,
  • nespĺňa podmienky registrácie autoškoly podľa tohto zákona.

 

Odvolanie proti rozhodnutiu o zrušení registrácie autoškoly nemá odkladný účinok.

Ak bola zrušená registrácia autoškoly z dôvodu, že prevádzkovateľ autoškoly vykonával kurzy v rozpore s platnou právnou úpravou alebo nespĺňal podmienky registrácie, tento sa môže opätovne stať prevádzkovateľom autoškoly alebo zodpovedným zástupcom najskôr po uplynutí piatich rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o zrušení registrácie autoškoly.

Okresný úrad v sídle kraja oznámi zrušenie registrácie autoškoly miestne príslušnému živnostenskému úradu. Držiteľ registrácie je povinný vrátiť osvedčenie o registrácii autoškoly.

Dátum poslednej zmeny: 09.03.2016 | Dátum zverejnenia: 15.12.2015