Prejsť na obsah Grafická verzia

JISCD – Digitálna autoškola

V súvislosti s Jednotným informačným systémom v cestnej doprave (JISCD) Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl organizovala v každom kraji školenia, kde dodávateľ JISCD prezentoval prácu s týmto informačným systémom. Obdobné školenie prebehlo aj pre nečlenov SKVZA. Na týchto stretnutiach mohli prevádzkovatelia autoškôl resp. inštruktori autoškôl položiť otázky, na ktoré prinášame odpovede všetkým autoškolákom aj prostredníctvom tohto portálu. Zoznam týchto otázok bude priebežne doplňovaný a aktualizovaný. V prípade, že budete mať otázku, ktorú nenájdete v predmetnom zozname a odpoveď na túto otázku nevyplýva priamo z legislatívy, máte možnosť poslať ju emailom na adresu „urad@skvza.sk“. Na každú podnetnú otázku Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky pripraví odpoveď a uverejní ju na tejto stránke. Pokiaľ budete mať otázky súvisiace s registráciou autoškôl (legislatívou), odporúčame Vám kontaktovať príslušné okresné úrady v sídle kraja, ktorých postup Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky priebežne jednotne usmerňuje.

 

Otázky týkajúce sa identifikačných zariadení

Otázky týkajúce sa výučby teórie a praktického výcviku

Otázky týkajúce sa legislatívy a registrácie (preregistrácie)

 

 

Otázky týkajúce sa identifikačných zariadení:

1.   Na čo si treba dávať pozor pri uzatváraní zmlúv s GPS poskytovateľmi?

Pri uzatváraní zmluvy s držiteľom osvedčenia o schválení technickej spôsobilosti identifikačného zariadenia je potrebné overiť si u neho nasledovné skutočnosti:

 • či ponúkané identifikačné zariadenia má platné osvedčenie o technickej spôsobilosti typu identifikačného zariadenia – zoznam vydaných osvedčení nájdete na https://www.jiscd.sk/registre/register-schvalenych-identifikacnych-zariadeni/identifikacne-zariadenie-vycvikoveho-vozidla/,
 • čo všetko je zahrnuté v cenovej ponuke na konkrétny typ identifikačného zariadenia (hardvér, inštalácia, montáž, doprava, servis, doplnkové služby, príp. ďalšie pridané hodnoty)
 • aká je doba viazanosti a podmienky zmluvy o poskytovaní služby,
 • aká je poskytovaná záručná doba na identifikačné zariadenia,
 • akým spôsobom je riešené nahlasovanie porúch,
 • aká je garantovaná doba odstránenia nahlásenej poruchy,
 • akým spôsobom je zabezpečený servis identifikačných zariadení.

2.   Môžem si GPS zariadenie vo vozidle namontovať aj sám?

Zabezpečiť montáž a odborný výklad k obsluhe a údržbe identifikačného zariadenia odborne vyškoleným pracovníkom je povinnosťou držiteľa osvedčenia o schválení technickej spôsobilosti identifikačného zariadenia, ktorý po vykonaní montáže tohto identifikačného zariadenia vydá prevádzkovateľovi autoškoly potvrdenie obsahujúce náležitosti predpísané v § 5a ods. 9 zákona č. 93/2005 Z. z.

3.   Je GPS zariadenie chránené pred poveternostnými vplyvmi?

Identifikačné zariadenie výcvikového vozidla je spravidla vo vozidle zabudované pod palubnou doskou v interiéri vozidla. V prípade motocykla sa toto identifikačné zariadenie štandardne montuje pod kapotáž, do priestoru elektroinštalácie motocykla. Samotné umiestnenie identifikačného zariadenia a spôsob montáže ho chráni pred poveternostnými vplyvmi.

4.   Ako dlho vydrží GPS zariadenie bez napájania?

Na túto otázku nie je možné jednoznačne odpovedať. Identifikačné zariadenie výcvikového vozidla je napájané z elektrickej siete vozidla a je pevne zabudované pod palubnou doskou. Pokiaľ je napätie palubnej siete vozidla v poriadku, je plne funkčné aj identifikačné zariadenie. Podľa dostupných informácií sú niektoré typy identifikačných zariadení pre prípad odpojenia od hlavného napájania vybavené vstavanou záložnou batériou, ktorá krátkodobo zabezpečí zasielanie dát. Výdrž batérie je závislá na aktuálnom stave vozidla, či práve jazdí alebo je zaparkované s vypnutým zapaľovaním. Jednoznačnú odpoveď na túto otázku by mali vedieť zodpovedať jednotliví držitelia osvedčenia o schválení technickej spôsobilosti identifikačného zariadenia.

5.   Nebude problém, ak GPS zariadenie stratí signál (tunel, hory, garáž)?

V prípade výpadku spojenia (strata signálu a pod.) sa všetky dáta ukladajú do internej pamäte identifikačného zariadenia výcvikového vozidla.. Po obnovení spojenia sa tieto dáta odošlú do systému JISCD.

6.   Musím poplatok za prenos dát platiť GPS poskytovateľovi aj za vozidlá resp. motorky, ktoré nepoužívam dlhšiu dobu?

Je to výlučne dohoda medzi prevádzkovateľom autoškoly a držiteľom osvedčenia o schválení technickej spôsobilosti identifikačného zariadenia. Ak by aj prevádzkovateľ autoškoly dlhšiu dobu nepoužíval nejaké identifikačné zariadenie, resp. výcvikové vozidlo s týmto identifikačným zariadením, nemusí túto skutočnosť ani nahlásiť okresnému úradu v sídle kraja za predpokladu, že toto výcvikové vozidlo je stále zaradené v technickej základni autoškoly.

Je ale potrebné podotknúť, že na výcvikovom vozidle s „dočasne odpojeným“ identifikačným zariadením nemožno vykonávať praktický výcvik, pretože by sa údaje o identite účastníka kurzu a inštruktora autoškoly zúčastnených na jazde, trase a trvaní jazdy, nezasielali do systému JISCD.

7.   Musí byť identifikačné zariadenie vo vozidle namontované napevno?

Každé výcvikové vozidlo musí byť na účely zabezpečenia transparentnej výučby a transparentného výcviku vybavené pevne namontovaným zariadením umožňujúcim zaznamenanie údajov o identite účastníka kurzu a inštruktora autoškoly zúčastnených na jazde, trase a trvaní jazdy, ktoré budú zo zariadenia automaticky zasielané do systému JISCD. (§ 5 ods. 4 zákona č. 93/2005 Z. z.)

8.   Musí byť identifikačné zariadenie inštalované aj v prívese?

Identifikačné zariadenie výcvikového vozidla nemusí byť namontované v prípojnom vozidle, záleží to však od konkrétneho riešenia držiteľa osvedčenia o schválení technickej spôsobilosti identifikačného zariadenia výcvikového vozidla.

Vzhľadom na to, že každé identifikačné zariadenie výcvikového vozidla musí mať vstup pre snímanie pripojenia osvetľovacej jednotky prípojného vozidla, systém JISCD bude jazdu s prípojným vozidlom zaznamenávať a podľa učebných osnov aj vyhodnocovať.

9.   Musí byť identifikačné zariadenie v učebni namontované napevno?

Každá učebňa a každý trenažér musia byť na účely transparentnej výučby a transparentného výcviku vybavené pevne namontovaným zariadením umožňujúcim zaznamenanie údajov o identite účastníka kurzu a inštruktora autoškoly, o čase strávenom v učebni alebo na trenažéri, ktoré budú zo zariadenia automaticky zasielané do systému JISCD. (§ 5 ods. 5 zákona č. 93/2005 Z. z.)

10.   Musí byť identifikačné zariadenie namontované priamo na trenažér?

Nie, nemusí byť, identifikačné zariadenie trenažéra môže byť pevne namontované aj na stene trenažérovej učebne.

11.   Ak učebňa alebo trenažér sú súčasťou technickej základne dvoch autoškôl, koľko identifikačných zariadení je potrebných?

Každá učebňa a každý trenažér musia byť na účely transparentnej výučby a transparentného výcviku vybavené pevne namontovaným identifikačným zariadením. Jedno identifikačné zariadenie učebne alebo trenažéra postačuje len za predpokladu, že tieto dve autoškoly používajú identifikačné zariadenia rovnakého typu (značka, obchodný názov atď.). Pokiaľ by mali rozdielne typy identifikačných zariadení, je potrebné aby túto učebňu alebo tento trenažér vybavila každá autoškola osobitne svojim typom identifikačného zariadenia.

12.   Čo máme robiť, keď sa pokazí identifikačné zariadenie vo vozidle, v učebni resp. trenažéri pred začatím výučby?

Prevádzkovateľ autoškoly je podľa § 6 ods. 1 písm. g) a k) zákona č. 93/2005 Z. z. povinný udržiavať technickú základňu autoškoly v prevádzkyschopnom stave a zároveň používať počas výučby a výcviku identifikačné zariadenie. Pokiaľ by došlo k poruche identifikačného zariadenia, nie je možné vykonávať výučbu teórie alebo praktický výcvik.

Prevádzkovateľ autoškoly by sa mal v takom prípade obrátiť na držiteľa osvedčenia o schválení technickej spôsobilosti identifikačného zariadenia, ktorý je povinný zabezpečiť záručný servis a pozáručný servis na dobu najmenej päť rokov odborne vyškoleným pracovníkom.

13.   Čo sa stane, ak sa identifikačné zariadenie pokazí počas výučby teórie?

V prípade poruchy identifikačného zariadenia učebne a trenažéra sa nebudú údaje zasielať do systému JISCD. Prevádzkovateľ autoškoly oznámi poruchu držiteľovi osvedčenia o schválení technickej spôsobilosti identifikačného zariadenia, ktorý zabezpečí servis zariadenia v zmluvne dohodnutom čase.

Ak porucha identifikačného zariadenia učebne a trenažéra nastane po začatí výučby teórie alebo po začatí praktického výcviku na trenažéri, systém JISCD spracuje zaslané údaje o identite účastníka kurzu a inštruktora autoškoly a bude uznaná len jedna vyučovacia hodina bez ohľadu na počet odučených vyučovacích hodín.

14.   Čo sa stane, ak sa identifikačné zariadenie výcvikového vozidla pokazí počas praktického výcviku?

V prípade poruchy identifikačného zariadenia výcvikového vozidla sa nebudú údaje prenášať do systému JISCD. Prevádzkovateľ autoškoly oznámi poruchu držiteľovi osvedčenia o schválení technickej spôsobilosti identifikačného zariadenia, ktorý zabezpečí servis zariadenia v zmluvne dohodnutom čase.

Ak porucha identifikačného zariadenia výcvikového vozidla nastane po viac ako 30 minútach praktického výcviku, systém JISCD spracuje všetky zaslané údaje a bude uznaná len tá časť praktického výcviku, ktorá bola vykonaná do času vzniknutia poruchy. V prípade vzniku poruchy do 30 minút od začiatku praktického výcviku nebude uznaná žiadna časť výcviku daného účastníka.

15.   Ak dôjde k výmene pokazeného GPS v aute a vymenia mi ho za nové, mám túto zmenu oznámiť na OÚ?

Ak zo strany držiteľa osvedčenia o schválení technickej spôsobilosti identifikačného zariadenia dôjde v prípade záručného servisu a pozáručného servisu k výmene identifikačného zariadenia výcvikového vozidla, prevádzkovateľ autoškoly musí nahlásiť túto zmenu na okresný úrad v sídle kraja, ktorý túto skutočnosť zaeviduje v systéme JISCD.

Upozornenie:

Uvedený postup platí aj v prípade identifikačného zariadenia učebne a trenažéra.

16.   Aké údaje idú do Digitálnej autoškoly, ak nik vo výcvikovom vozidle nie je prihlásený?

Ak vo výcvikovom vozidle nie je prihlásený účastník kurzu ani inštruktor autoškoly, ide o „súkromnú jazdu“ a do systému JISCD sa z identifikačného zariadenia výcvikového vozidla neprenášajú žiadne údaje.

17.   Musím čísla identifikačných kartičiek do systému zadávať manuálne?

Čísla identifikačných prvkov, t. j. čísla tokenov účastníkov kurzu a inštruktorov autoškoly sa do systému JISCD nahrávajú manuálnym zápisom. Ak bude mať prevádzkovateľ autoškoly záujem, má možnosť zaobstarať si od držiteľa osvedčenia o schválení technickej spôsobilosti identifikačného zariadenia elektronickú čítačku tokenov, ktorá zabezpečí automatické nahrávanie týchto čísel do systému JISCD.

18.   Viem nejako hneď overiť, či som zadal správne číslo identifikačnej kartičky inštruktora resp. uchádzača? Môžem to v prípade potreby aj v systéme opraviť?

Možnosť overenia zadania správneho čísla tokenu v systéme JISCD nie je. Pokiaľ by bolo do systému JISCD zadané nesprávne číslo tokenu, nebudú sa zaznamenávať a prenášať žiadne údaje o výučbe a výcviku, takže na to príde veľmi rýchlo nielen účastník kurzu, ale samozrejme aj inštruktor autoškoly a prevádzkovateľ autoškoly alebo jeho zodpovedný zástupca. Dá sa to však kedykoľvek opraviť, nie však so spätnou platnosťou. 

Vzhľadom na to, aby v predmetnej veci nevznikali zbytočné problémy, odporúčame prevádzkovateľom autoškôl, aby si navyše (nie je to povinnosť) zaobstarali od držiteľov osvedčenia o schválení technickej spôsobilosti identifikačného zariadenia aj elektronickú čítačku tokenov, ktorá zabezpečí automatické nahrávanie týchto čísel do systému JISCD.

19.   Koľko kartičiek môže mať pridelených jeden uchádzač?

Jeden účastník kurzu môže mať v systéme JISCD priradený vždy iba jeden token (každý token má svoje jedinečné číslo). Táto skutočnosť platí aj v prípade inštruktora autoškoly.

20.   Keď inštruktor učí vo viacerých autoškolách, stačí mu jedna identifikačná kartička?

Ak jeden inštruktor autoškoly vykonáva výučbu teórie alebo praktický výcvik vo viacerých autoškolách, musí používať viac tokenov, osobitne pre každú autoškolu.

21.   Identifikačná kartička je jednorazová, resp. sa dá použiť viackrát?

Každý token je možné použiť viackrát ak nedôjde k jeho fyzickému poškodeniu. To znamená, že po ukončení kurzu môže byť tento pridelený novému účastníkovi kurzu. Obdobne to platí aj s používaním tokenu inštruktora autoškoly.

22.   Ako postupovať, keď si uchádzač zabudne identifikačnú kartičku (resp. ju stratí)?

Ak účastník kurzu príde do autoškoly na výučbu teórie alebo na praktický výcvik bez tokenu, nemá čím potvrdiť svoju účasť na identifikačnom zariadení. Vyučovacia hodina (výučbový alebo výcvikový celok) sa mu v takom prípade nezapočíta.

Je tu však možnosť ešte pred začatím výučby tak, ako v prípade straty tokenu, priradiť účastníkovi kurzu nový token v systéme JISCD. Tým pádom sa účastník kurzu bude môcť na výučbe teórie alebo na praktickom výcviku zúčastniť. Priradením sa rozumie nahratie čísla nového tokenu účastníka kurzu do systému JISCD buď manuálnym zápisom alebo pomocou elektronickej čítačky.

Upozornenie:

Identický postup platí aj v prípade inštruktora autoškoly.

23.   Je v Digitálnej autoškole možnosť na základe čísla ID kartičky zistiť, komu bola pridelená?

V súčasnosti systém JISCD – Digitálna autoškola takúto funkcionalitu nemá. Na základe podnetov z jednotlivých krajských stretnutí prevádzkovateľov autoškôl v mesiacoch máj a jún 2016, bude táto možnosť do systému JISCD zapracovaná v priebehu mesiaca júl 2016.

24.   Môže mať do Digitálnej autoškoly prístup aj majiteľ autoškoly, alebo len zodpovedný zástupca?

Prístupové údaje do systému JISCD – Digitálna autoškola sa zasielajú na emailovú adresu, ktorú prevádzkovateľ autoškoly (odborne spôsobilá osoba) uvedie pri registrácii (preregistrácii) na okresnom úrade v sídle kraja. Pokiaľ by bola autoškola prevádzkovaná prostredníctvom zodpovedného zástupcu, s týmito prístupovými údajmi sa môže do systému JISCD prihlásiť prevádzkovateľ autoškoly (majiteľ) a zároveň zodpovedný zástupca, nie však obidvaja naraz z dvoch rôznych počítačov.

25.   Môže mať do Digitálnej autoškoly prístup na plánovanie kurzov, riadenie prihlášok a harmonogramov aj administratívny pracovník, ktorý nie je inštruktorom?

V súčasnosti systém JISCD – Digitálna autoškola takúto funkcionalitu nemá. Na základe podnetov z jednotlivých krajských stretnutí prevádzkovateľov autoškôl v mesiacoch máj a jún 2016, bude táto možnosť do systému JISCD zapracovaná v priebehu najbližších mesiacov. Prevádzkovatelia autoškôl, resp. ich zodpovední zástupcovia, budú o dostupnosti tejto funkcionality vyrozumení prostredníctvom systému JISCD.

 

 

Otázky týkajúce sa výučby teórie a praktického výcviku:

1.   Aké sú stanovené pravidlá identifikácie uchádzačov pred začatím výučby teórie?

Účastníci kurzu môžu tokenom na identifikačnom zariadení učebne potvrdzovať svoju účasť na výučbe teórie najviac 30 minút pred začiatkom vyučovacej hodiny (postupne, ako prichádzajú do učebne). Vyučovaciu hodinu vždy začína inštruktor autoškoly priložením svojho tokenu na identifikačné zariadenie učebne. Ak by z dôvodu meškania nejaký účastník kurzu potvrdil svoju účasť na výučbe teórie do 15 minút po začiatku vyučovacej hodiny, táto hodina sa mu v systéme JISCD započíta tak, ako by vôbec nemeškal. Ak by účastník kurzu meškal viac ako 15 minút, prvá vyučovacia hodina z vyučovacieho celku sa mu v systéme JISCD nezapočíta.

Upozornenie:

Inštruktor autoškoly nemôže začať výučbu teórie sám, t.j. bez potvrdenia účasti minimálne jedného účastníka kurzu.

2.   Aké pravidlá sú stanovené pri ukončení vyučovacej hodiny výučby teórie?

Vyučovací celok výučby teórie vždy ukončuje inštruktor autoškoly priložením svojho tokenu na identifikačné zariadenie učebne. Následne všetci účastníci kurzu potvrdia svoju účasť na výučbe teórie svojim tokenom na identifikačnom zariadení učebne.

Ak by z nejakého dôvodu účastník kurzu nepotvrdil svoju účasť na konci vyučovacieho celku výučby teórie, systém JISCD mu v ten deň nezapočíta žiadnu odučenú vyučovaciu hodinu, t.j. ako by sa výučby teórie v ten deň vôbec nezúčastnil.

3.   Ako máme v Digitálnej autoškole postupovať, ak sa zruší plánovaná výučba teórie?

Pokiaľ dôjde k zrušeniu naplánovanej vyučovacej hodiny/vyučovacieho celku výučby teórie v čase, kým táto výučba ešte neprebehla, v systéme JISCD na obrazovke „tematického plánu“ daného kurzu je možnosť tento naplánovaný dátum a čas zmeniť na iný dátum a čas.

Upozornenie:

Ak sa jedná o vyučovací celok, je potrebné pri vykonávaní zmeny začať vždy s poslednou vyučovacou hodinou  z dvojice (dvojbloku), resp. z trojice (trojbloku) vyučovacích hodín. Tieto zmeny (úpravy) je možné vykonať najneskôr 1 minútu pred naplánovaným začiatkom výučby teórie.

V prípade, že sa vyučovacia hodina/vyučovací celok výučby teórie nestihne preplánovať pred začiatkom, existuje v systéme JISCD možnosť vytvoriť náhradnú vyučovaciu hodinu, a to zadaním jej dátumu a času, pričom tematický okruh tejto náhradnej vyučovacej hodiny sa prevezme z pôvodne naplánovanej vyučovacej hodiny.

4.   Ako v Digitálnej autoškole zistím, aké hodiny z tematického plánu konkrétny uchádzač nemá odučené?

Systém JISCD umožňuje na obrazovke „detailu kurzu“ zobraziť osobný detail každého účastníka kurzu a taktiež jeho priebeh výučby a výcviku, teda koľko vyučovacích hodín absolvoval podľa učebnej osnovy z predpísaného počtu vyučovacích hodín výučby teórie a praktického výcviku.

5.   Ako máme v Digitálnej autoškole postupovať, ak ideme individuálne doučovať vymeškanú výučbu teórie uchádzača?

Systém JISCD umožňuje na obrazovke „tematického plánu kurzu“ vytvoriť náhradnú vyučovaciu hodinu k hodine, ktorú chce inštruktor autoškoly individuálne odučiť s účastníkom kurzu, a to zadaním jej dátumu a času, pričom tematický okruh tejto náhradnej vyučovacej hodiny sa prevezme z pôvodne naplánovanej vyučovacej hodiny.

Upozornenie:

Potvrdzovanie účasti inštruktora autoškoly a účastníka/ov kurzu tokenom na identifikačnom zariadení učebne je obdobné, ako pri „štandardne“ naplánovanej vyučovacej hodine výučby teórie.

6.   Koľko testov pri e-learningu musí uchádzač vyplniť, ak si doučuje tri hodiny?

Ak si účastník kurzu nahrádza tri vymeškané vyučovacie hodiny výučby teórie v systéme JISCD v elektronickej podobe, musí úspešne zodpovedať tri súbory kontrolných otázok (každý súbor na najmenej 90 %).

7.   Musí sa praktický výcvik plánovať v Digitálnej autoškole?

Praktický výcvik sa na rozdiel od výučby teórie nemusí v systéme JISCD plánovať, ale systém túto funkcionalitu inštruktorom autoškôl ponúka.

Upozornenie:

Plánovanie praktického výcviku v systéme JISCD má tú výhodu, že môže inštruktora autoškoly pri určitých situáciách upozorniť na rozpor s učebnou osnovou (napr. že účastník kurzu ešte nemá odučenú povinnú časť výučby teórie a pod.).

8.   Aké sú stanovené pravidlá identifikácie uchádzačov na praktickom výcviku?

Predpokladom začiatku praktického výcviku je, že inštruktor autoškoly už je svojim tokenom identifikovaný na identifikačnom zariadení výcvikového vozidla. Ide o prípady, kedy napr. inštruktor ide

 • s účastníkom kurzu prvý krát na autocvičisko (v rámci I. etapy) alebo
 • so sídla autoškoly vyzdvihnúť účastníka kurzu na dohodnuté miesto a pod.

V takom prípade sa údaje o pohybe výcvikového vozidla prenášajú z identifikačného zariadenia do systému JISCD (organizačná jazda) ale vyučovacia hodina praktického výcviku sa začína až priložením tokenu (identifikáciou) účastníka kurzu na identifikačné zariadenie výcvikového vozidla.

Upozornenie k začiatku praktického výcviku:

Pokiaľ by inštruktor nebol identifikovaný na identifikačnom zariadení výcvikového vozidla, údaje o pohybe výcvikového vozidla sa neprenášajú do systému JISCD (súkromná jazda). Praktický výcvik vo výcvikovom vozidle začína inštruktor autoškoly svojim tokenom (identifikáciou) na identifikačnom zariadení výcvikového vozidla, pričom vyučovacia hodina praktického výcviku začína plynúť (začína sa počítať) až priložením tokenu účastníka kurzu na identifikačné zariadenie výcvikového vozidla.

Ak by sa identifikoval inštruktor autoškoly a účastník kurzu v opačnom poradí (najprv účastník kurzu a následne inštruktor autoškoly), v systéme JISCD to nie je problém, vyučovacia hodina praktického výcviku v takom prípade začína plynúť (začína sa počítať) až priložením tokenu inštruktora autoškoly na identifikačné zariadenie výcvikového vozidla.

Praktický výcvik účastníka kurzu (vyučovacia hodina/výcvikový celok) sa končí priložením jeho tokenu na identifikačné zariadenie výcvikového vozidla. Ak pokračuje inštruktor v praktickom výcviku s ďalším účastníkom kurzu, priložením jeho tokenu (tokenu účastníka kurzu) na identifikačné zariadenie sa kontinuálne začína ďalší praktický výcvik, pričom inštruktor autoškoly sa nemusí opätovne svojim tokenom identifikovať.

Upozornenie k ukončeniu praktického výcviku:

Pokiaľ má inštruktor autoškoly viac praktických výcvikov za sebou, stačí keď sa identifikuje svojim tokenom na identifikačnom zariadení výcvikového vozidla jeden krát na začiatku a potom až na záver celého praktického výcviku (po ukončení praktických jázd všetkých účastníkov kurzu).

Inštruktor autoškoly môže ukončiť svojim tokenom na identifikačnom zariadení výcvikového vozidla aj osobitne praktický výcvik každého jedného účastníka kurzu, avšak nesmie sa následne  zabudnúť opätovne identifikovať pred začiatkom praktického výcviku ďalšieho účastníka kurzu, pretože systém JISCD by vyhodnotil takýto praktický výcvik tak, ako keby sa vôbec nevykonal (jazdil by účastník kurzu sám, bez inštruktora).

9.   Čo sa stane, keď sa inštruktor na konci jazdy zabudne „odpípnuť“?

Ak inštruktor autoškoly vykonával praktický výcvik s jedným alebo viacerými účastníkmi kurzu, praktický výcvik posledného účastníka kurzu (vyučovacia hodina/výcvikový celok) sa končí priložením tokenu tohto účastníka kurzu na identifikačné zariadenie výcvikového vozidla. Následne, na záver celého praktického výcviku, t. j. po ukončení praktických jázd všetkých účastníkov kurzu priloží svoj token na identifikačné zariadenie výcvikového vozidla aj inštruktor autoškoly.

V praxi môžu nastať nasledovné prípady:

 • Pokiaľ by ukončenie praktického výcviku nepotvrdil aj inštruktor autoškoly svojim tokenom na identifikačnom zariadení výcvikového vozidla a toto výcvikové vozidlo by sa už nepohybovalo, v takom prípade sa nič nedeje, systém JISCD by mal automaticky inštruktora autoškoly odhlásiť (toto odhlásenie závisí od nastavenia konkrétneho typu identifikačného zariadenia).
 • Pokiaľ by ukončenie praktického výcviku nepotvrdil aj inštruktor autoškoly svojim tokenom na identifikačnom zariadení výcvikového vozidla ale toto výcvikové vozidlo by sa ešte pohybovalo, v takom prípade by sa údaje o pohybe výcvikového vozidla prenášali z identifikačného zariadenia do systému JISCD (organizačná jazda).
 • Naopak, pokiaľ by ukončenie praktického výcviku potvrdil aj inštruktor autoškoly svojim tokenom na identifikačnom zariadení výcvikového vozidla a toto výcvikové vozidlo by sa ešte pohybovalo, v takom prípade by sa údaje o pohybe výcvikového vozidla neprenášali z identifikačného zariadenia do systému JISCD (súkromná jazda).

10.   Aké hodiny teórie musí žiak absolvovať pred začatím praktického výcviku v rámci I. a  II. etapy učebnej osnovy vodičských kurzov?

Praktický výcvik účastníka kurzu musí podľa § 8 ods. 13 vyhlášky č. 45/2016 Z. z. časovo a obsahovo nadväzovať na teoretickú výučbu, preto pred vykonaním praktického výcviku na autocvičisku (AC) alebo trenažéri (AT) v rámci I. etapy učebnej osnovy vodičských kurzov, musí účastník kurzu absolvovať celý predpísaný počet vyučovacích hodín teórie vedenia vozidla (TVV).

V rámci II. etapy môže účastník kurzu praktický výcvik v cestnej premávke začať podľa § 8 ods. 15 vyhlášky č. 45/2016 Z. z. až po absolvovaní výučby teórie vedenia vozidla (TVV) a najmenej polovice výučby predpisov o cestnej premávke (PCP) a zásad bezpečnej jazdy (ZBJ), ak po výcviku na trenažéri (AT) alebo na autocvičisku (AC) alebo na náhradnej výcvikovej ploche (NVP) preukáže, že má základné zručnosti potrebné na ovládanie vozidla.

11.   Čo je potrebné dodržať pri praktickom výcviku  na autocvičisku v rámci I. etapy učebnej osnovy vodičských kurzov?

Podľa § 7 ods. 2 vyhlášky č. 45/2016 Z. z. trvá jedna vyučovacia hodina 45 minút. Podľa § 8 ods. 11 písm. b) citovanej vyhlášky môže na autocvičisku denne praktický výcvik trvať najviac jeden výcvikový celok trvajúci dve vyučovacie hodiny.

Ak ide o praktický výcvik v I. etape na autocvičisku podľa učebnej osnovy vodičských kurzov, je pre započítanie tohto výcviku v systéme JISCD potrebné, aby inštruktor autoškoly vykonával s účastníkom kurzu praktický výcvik v trvaní minimálne 30 minút.

Upozornenie:

Praktický výcvik s účastníkom kurzu začína v tomto prípade až na autocvičisku, nie skôr, t. j. nie v cestnej premávke (napr. pri jazde zo sídla autoškoly na autocvičisko a pod.).

12.   Čo je potrebné dodržať pri praktickom výcviku  na autocvičisku v rámci II. etapy učebnej osnovy vodičských kurzov?

Pre započítanie praktického výcviku v systéme JISCD je potrebné, aby inštruktor autoškoly vykonával s účastníkom kurzu praktický výcvik vždy v trvaní minimálne 30 minút. Ak ide o praktický výcvik už v II. etape, je možné ho kombinovať s výcvikom na autocvičisku a výcvikom v cestnej premávke, pričom na to, aby sa započítal praktický výcvik na autocvičisku je potrebné, aby sa výcvikové vozidlo s prihláseným účastníkom kurzu a inštruktorom autoškoly nachádzalo na autocvičisku najmenej 5 minút.

Upozornenie:

Je potrebné vždy dodržať minimálny predpísaný počet vyučovacích hodín stanovený učebnou osnovou vodičských kurzov. Učebná osnova vodičských kurzov má 5 príloh, ktoré vychádzajú z technickej základne autoškoly podľa § 5 ods. 3 písm. b zákona č. 93/2005 Z. z.

13.   Je potrebné, aby inštruktor so žiakom jazdil vždy jednu, dve alebo tri vyučovacie hodiny presne po 45 minút?

Časový fond v systéme JISCD je vedený v minútach a predpisuje ho vždy konkrétna učebná osnova. To znamená, že ho tvorí počet predpísaných vyučovacích hodín vynásobený dĺžkou  jednej vyučovacej hodiny.

Systém JISCD nevyžaduje, aby inštruktor autoškoly vykonával praktický výcvik s účastníkom kurzu vždy celú vyučovaciu hodinu, pretože sa zaznamenáva vždy počet odjazdených minút.

Upozornenie:

Musia však jazdiť minimálne 30 minút ale nesmú prekročiť vyučovací celok podľa § 8 ods. 11 písm. b) a c) vyhlášky č. 45/2016 Z. z., podľa ktorého môže denne praktický výcvik trvať najviac jeden výcvikový celok trvajúci

 • dve vyučovacie hodiny na trenažéri, alebo na autocvičisku alebo na náhradnej výcvikovej ploche alebo
 • tri vyučovacie hodiny výcviku v cestnej premávke.

14.   Ako budem v Digitálnej autoškole vidieť, koľko mám odjazdené s prívesom?

Systém JISCD umožňuje na obrazovke „detailu kurzu“ zobraziť osobný detail každého účastníka kurzu a taktiež jeho priebeh praktického výcviku vrátane počtu praktických jázd absolvovaných s prípojným vozidlom.

Upozornenie:

Systém JISCD bude v rámci praktického výcviku jazdu s prípojným vozidlom kontrolovať a vyhodnocovať automatizovane podľa počtu predpísaných vyučovacích hodín v učebných osnovách. Uvedené sa netýka len skupiny B vodičského oprávnenia, ale aj všetkých ostatných skupín vodičského oprávnenia (BE, C1E, CE, D1E, DE a T), kde prebieha jazda s prípojným vozidlom.

15.   Akým spôsobom budem v JISCD vidieť, ktorý uchádzač je ukončený a pripravený na skúšku?

Systém JISCD umožňuje na obrazovke „detailu kurzu“ zobraziť zoznam účastníkov, ktorí sú v tomto zozname farebne odlíšení na základe toho, či majú napr. ukončenú výučbu a výcvik.

16.   Je možné v Digitálnej autoškole okrem „Osvedčenia o absolvovaní kurzu“ tlačiť aj „Prihlášky na skúšky na získanie VO“?

V súčasnosti uvedené tlačivo nie je možné zo systému JISCD vytlačiť. Na základe podnetov z jednotlivých krajských stretnutí prevádzkovateľov autoškôl v mesiacoch máj a jún 2016, bude táto možnosť do systému JISCD zapracovaná v priebehu najbližších mesiacov.

 

 

Otázky týkajúce sa legislatívy a registrácie (preregistrácie):

1.   Ako bude fungovať „demo verzia“ Digitálnej autoškoly a od kedy sa dá používať?

Počas obdobia od 1.7.2016 do 30.11.2016 majú záujemcovia (autoškoly) možnosť vyskúšať si prácu v novom prostredí systému JISCD.

Podmienkou je registrácia na linke https://www.jiscd.sk/autoskoly/demo/.

Počet testovacích kont je obmedzený na 150. Kontá budú priraďované na základe poradovníka, pričom platnosť jedného konta je obmedzená na dobu 14 dní. Potom sa konto automaticky uvoľní pre ďalšieho záujemcu tak, aby si mal každý možnosť systém JISCD vyskúšať. Registrovať sa do poradovníka je možné aj opakovane, pričom prednosť majú tie autoškoly, ktoré ešte nemali konto priradené.

2.   Od akého dátumu bude možné podávať žiadosti o preregistráciu autoškoly?

Žiadosť v predmetnej veci je možné podať kedykoľvek. Bezúhonnosť a technickú základňu autoškoly je však prevádzkovateľ autoškoly povinný preukázať okresnému úradu v sídle kraja najneskôr do 30. novembra 2016. (§ 22b ods. 2 zákona č. 93/2005 Z. z.)

3.   Môže elektronickú žiadosť o preregistráciu autoškoly vyplniť a podať len štatutárny orgán?

Elektronicky podať túto žiadosť môže len štatutárny orgán, t.j. osoba/y, ktoré sú oprávnené konať a robiť právne úkony v mene spoločnosti za predpokladu, že sú držiteľmi eID karty, teda občianskeho preukazu s elektronickým čipom a zaručeným elektronickým podpisom (ZEP).

Je však potrebné podotknúť, že žiadosť o registráciu autoškoly môže vyplniť a uložiť v systéme JISCD aj akákoľvek iná osoba, ktorá je držiteľom eID karty, pričom štatutárny orgán následne už len nahrá takúto žiadosť, podpíše ju a odošle.

4.   Čo mám splniť, aby som získal eID aj na IČO firiem, kde som konateľom?

Záujemcom o elektronickú komunikáciu s úradmi odporúčame oboznámiť sa s podrobným návodom, ktorý je uvedený na stránke www.slovensko.sk, v časti „Ako začať“.

Sú tam uvedené základné kroky a zverejnené odkazy na ďalšie užitočné informácie a články, ktoré Vám pomôžu jednoduchšie sa v tejto oblasti zorientovať.

5.   Ako dlho bude na OÚ trvať preregistrácia?

Je to individuálne, preto na túto otázku nemožno jednoznačne odpovedať. Záleží, kedy (v akom dátume) prevádzkovateľ autoškoly doručí okresnému úradu v sídle kraja žiadosť a taktiež, či k žiadosti doloží všetky potrebné prílohy k preukázaniu bezúhonnosti a technickej základne autoškoly. Na toto konanie sa vzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Možno by bolo vhodné ešte pred podaním žiadosti dohodnúť si termín stretnutia na okresnom úrade v sídle kraja tak, aby všetky predkladané informácie vrátane príloh boli odkontrolované a zabezpečilo sa ich rýchlejšie spracovanie a odstránenie prípadných nedostatkov.

6.   Za akých podmienok platí poplatok za preregistráciu v hodnote 20,- €?

Podľa položky 77 písm. d) Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou k zákonu 
č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, je podanie žiadosti o vykonanie akejkoľvek inej zmeny ako podľa písm. b) a c) spoplatnené sumou vo výške 20 eur. Na základe uvedeného budú podľa tejto položky okresné úrady v sídle kraja vyberať správne poplatky vo výške 20 eur za:

 • zmenu adresy prevádzkových priestorov,
 • zmenu zodpovedného zástupcu,
 • doplnenie alebo zmenu v technickej základni autoškoly (učebňa, výcvikové vozidlo, trenažér, autocvičisko, náhradná výcviková plocha a pod.),
 • doplnenie inštruktora alebo zmenu v súvislosti s inštruktormi v cestnom informačnom systéme,
 • doplnenie technickej základne autoškoly podľa prechodného ustanovenia v § 22b ods. 2 zákona č. 93/2005 Z. z., pokiaľ prevádzkovateľ autoškoly nebude žiadať o registráciu novej autoškoly alebo rozšírenie rozsahu skupín v rámci registrácie autoškoly alebo vykonanie zmeny druhu vykonávaných kurzov v rámci registrácie autoškoly podľa položky 77 písm. a) až c) Sadzobníka správnych poplatkov.

Bližšie informácie je kompetentný podať okresný úrad v sídle kraja.

7.   Musím pri preregistrácii na OÚ v sídle kraja predkladať všetky doklady ako pri novej registrácii?

Je to individuálne, preto na túto otázku nemožno jednoznačne odpovedať. Záleží na tom, ako si prevádzkovatelia autoškôl doposiaľ plnili svoju povinnosť voči okresným úradom v sídle kraja podľa § 6 ods. 2 zákona č. 93/2005 Z. z., v súvislosti s nahlasovaním zmien údajov alebo zmien podmienok, za ktorých mali autoškolu registrovanú.

V každom prípade okresné úrady v sídle kraja musia zdokumentovať a podchytiť celú technickú základňu autoškoly do systému JISCD, t. j. zaevidovať všetky aktuálne údaje autoškoly, preto je potrebné s nimi úzko spolupracovať a predložiť im všetky požadované dokumenty a podklady, aby správne konanie v predmetnej veci prebehlo čo najrýchlejšie.

8.   Musím pri elektronickej žiadosti o preregistráciu volať geodeta aby mi „zakótoval“ autocvičisko resp. náhradnú výcvikovú plochu?

Ak bude žiadateľ o registráciu autoškoly podávať žiadosť elektronicky v systéme JISCD, vo formulári bude musieť zadať len jeden bod, ktorý bude zameraný GPS súradnicami. Tieto súradnice je možné získať napríklad prostredníctvom smartfónu, GPS navigácie alebo pomocou počítača s pripojením na internet prostredníctvom vyhľadávača (aplikácia google maps a pod.)

Pri overovaní spôsobilosti výcvikovej plochy ako autocvičiska podľa § 3 ods. 1 vyhlášky č. 45/2016 Z. z. alebo výcvikovej plochy ako náhradnej výcvikovej plochy podľa § 4 ods. 1 vyhlášky č. 45/2016 Z. z., bude okresný úrad v sídle kraja v spolupráci s prevádzkovateľom autoškoly zadávať do systému JISCD presné GPS súradnice.

Upozornenie:

Za predpokladu, že jedno autocvičisko alebo jednu náhradnú výcvikovú plochu bude používať viacero autoškôl (táto plocha bude súčasťou ich technickej základne), bude postačovať zameranie tejto výcvikovej plochy GPS súradnicami jedenkrát.

9.   Ak mám na jedno IČO zriadených 5 autoškôl v rôznych lokalitách a v nich doplním jedného lektora (vozidlo), budem platiť 5x poplatok za zmenu?

Pokiaľ bude mať jedna fyzická osoba – podnikateľ alebo jedna právnická osoba s tým istým identifikačným číslom viac autoškôl a v týchto autoškolách bude chcieť vykonať rovnakú zmenu (napr. v súvislosti s inštruktorom, technickou základňou a pod.), bude musieť požiadať okresný úrad v sídle kraja o vykonanie zmeny v osvedčení o registrácii autoškôl pre každú autoškolu osobitne.

Upozornenie č.1:

Vzhľadom na to, že správny poplatok podľa položky 77 písm. d) Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou k zákonu č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, sa v predmetnom prípade týka každej žiadosti osobitne, odporúčame prevádzkovateľom autoškôl, aby sa snažili v jednej žiadosti (jedna žiadosť- jeden správny poplatok) podchytiť všetky zmeny, ktoré chcú v osvedčení o registrácii autoškoly vykonať.

Upozornenie č.2:

Ak by sa zmeny v registrácii autoškoly týkali napr. rozšírenia rozsahu skupín v rámci registrácie alebo zmeny druhov vykonávaných kurzov, okresný úrad v sídle kraja vyberie v takom prípade správny poplatok podľa položky 77 písm. b) a c) Sadzobníka správnych poplatkov.

10.   Môže byť kancelária na inej adrese ako učebňa?

Nie, nemôže byť, pretože technickú základňu autoškoly tvorí priestor, v ktorom sa prevádzkuje autoškola a technické a technologické zariadenie určené na prevádzkovanie autoškoly, pričom priestor, v ktorom sa prevádzkuje autoškola, tvorí kancelária, učebňa a jej príslušenstvo. (§ 5 ods. 1 a 2 zákona č. 93/2005 Z. z.)

11.   Môže byť jedna učebňa alebo trenažér využívaný viacerými autoškolami?

Jedna učebňa resp. trenažér môže byť využívaný viacerými autoškolami za predpokladu, že sú súčasťou technickej základne týchto autoškôl a ich spôsobilosť bola okresným úradom v sídle kraja overená podľa § 1 ods. 1  a § 2 ods. 1 vyhlášky č. 45/2016 Z. z.

12.   Koľko vozidiel s inštruktorom jednej autoškoly môže byť súčasne na autocvičisku?

Pri vykonávaní praktického výcviku na autocvičisku môže inštruktor autoškoly vykonávať výcvik súčasne len s jedným výcvikovým vozidlom. Ak rádiopovelové zariadenie umožňuje inštruktorovi autoškoly aj každé výcvikové vozidlo samostatne zastaviť, môže inštruktor autoškoly vykonávať výcvik súčasne najviac s tromi výcvikovými vozidlami, ktoré sú z jednej autoškoly. (§ 8 ods. 17 a 19 vyhlášky č. 45/2016 Z. z.)

13.   Môžem autocvičisko fiktívne rozdeliť na viac samostatných autocvičísk?

Pokiaľ plocha autocvičiska je dostatočne veľká na to, aby sa dala rozdeliť na menšie samostatné časti, pričom každá z týchto častí umožňuje vykonať a preverovať ovládanie základných vodičských úkonov v rozsahu prvej časti skúšky z vedenia motorových vozidiel podľa § 3 ods. 1 písm. b) vyhlášky č. 45/2016 Z. z., môže byť rozdelená na viac častí za predpokladu, že každá z týchto častí bude osobitne zameraná GPS súradnicami uloženými v systéme JISCD.

14.   Môže byť skolaudované a zaregistrované autocvičisko v inej autoškole zaregistrované ako náhradná výcviková plocha?

Ak výcviková plocha spĺňa všetky podmienky, môže byť jej spôsobilosť overená pre jednu autoškolu ako autocvičisko podľa § 3 ods. 1 vyhlášky č. 45/2016 Z. z. a pre druhú autoškolu ako náhradná výcviková plocha podľa § 4 ods. 1 vyhlášky č. 45/2016 Z. z.

V praxi to však nemá žiadny význam, pretože táto výcviková plocha v obidvoch prípadoch musí byť zameraná GPS súradnicami uloženými v systéme JISCD a tým pádom nie je možné, aby na tejto výcvikovej ploche vykonávalo praktický výcvik súčasne viac výcvikových vozidiel jednej alebo viacerých autoškôl, pokiaľ nejde o praktický výcvik podľa § 8 ods. 17 písm. b) vyhlášky č. 45/2016 Z. z.

15.   Môže byť jedno vozidlo jednej autoškoly využívané vo viacerých okresoch a krajoch?

Premiestňovať výcvikové vozidlá na zabezpečenie kurzov možno len medzi autoškolami, ktoré prevádzkuje jedna osoba. (§ 5 ods. 7 zákona č. 93/2005 Z. z.).

Pokiaľ ide o jednu a tú istú fyzickú osobu – podnikateľa alebo jednu a tú istú právnickú osobu s tým istým identifikačným číslom, táto môže premiestňovať výcvikové vozidlá na zabezpečenie kurzov medzi všetkými svojimi autoškolami bez ohľadu na to, v ktorom okrese alebo kraji ich má zriadené. Podmienkou však je, aby tieto výcvikové vozidlá boli zaradené do technickej základne týchto autoškôl.

16.   Koľko žiakov jednej autoškoly môže byť súčasne vo vozidle pri praktických jazdách?

Inštruktor autoškoly je povinný prepravovať vo výcvikovom vozidle počas výučby len osobu, ktorá je účastníkom kurzu, osobu vykonávajúcu štátny odborný dozor nad autoškolami alebo účastníka inštruktorského kurzu pri náčuvoch. (§ 10a ods. 1 písm. c) zákona č. 93/2005 Z. z.)

Inštruktor autoškoly môže počas vykonávania praktického výcviku s jedným účastníkom kurzu prepravovať vo výcvikovom vozidle aj ďalšiu osobu (na zadných sedadlách) za predpokladu, že ide o účastníka kurzu z tej istej autoškoly (nie deti, manželku a pod.).

17.   Môže sa uchádzač počas kurzu prehlásiť do inej autoškoly a tam dokončiť výučbu?

Podľa § 8 ods. 10 vyhlášky č. 45/2016 Z. z. účastník vodičského kurzu môže predčasne ukončiť vodičský kurz v jednej autoškole a kontinuálne pokračovať vo výučbe teórie a praktickom výcviku v druhej autoškole.

Upozornenie:

Predpokladom presunu účastníka vodičského kurzu z jednej autoškoly do druhej je vykonanie záznamu (súhlasu) o presune v systéme JISCD zo strany autoškoly, z ktorej účastník kurzu odchádza. Bez tohto vykonania záznamu, resp. súhlasu presun účastníka kurzu z jednej autoškoly do druhej, nie je možný. To znamená, že ak chce žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia chodiť do kurzu v inej autoškole, musí začať tento kurz od začiatku.

18.   Dá sa presunúť uchádzač zo zrušenej nepreregistrovanej autoškoly do novej, ktorá už bude realizovať kurzy elektronicky?

Ak dôjde k zrušeniu registrácie autoškoly, v ktorej účastníci kurzu neukončili výučbu teórie alebo praktický výcvik, t.j. nemajú vydané osvedčenie o absolvovaní kurzu, môžu pokračovať a dokončiť tento kurz aj v inej autoškole za predpokladu, že táto autoškola má otvorený rovnaký kurz (druh kurzu, rozsah skupín vodičského oprávnenia a pod.). Podmienkou je, aby zrušená autoškola poskytla týmto „neukončeným“ účastníkom výpisy a fotokópie matričnej knihy, triednej knihy, trenažérovej knihy, autocvičiskovej knihy, výkazu o prevádzke výcvikového vozidla a záznamníku žiaka, pričom nová autoškola si túto evidenciu založí do svojej evidencie a týchto účastníkov ukončí vo svojom kurze. Je dôležité, aby všetky chýbajúce vyučovacie hodiny boli účastníkom kurzu zo zrušenej autoškoly kompletne doplnené (a to aj individuálne).

Upozornenie č. 1:

Tento postup platí len za predpokladu, že nová (preregistrovaná) autoškola má ešte otvorený kurz v „papierovej podobe“ (podľa vyhlášky č. 349/2005 Z. z.), to znamená, že tento kurz bol zahájený a neukončený ešte pred jej preregistráciou. Pokiaľ by nová autoškola robila kurzy výlučne v systéme JISCD, t. j. v elektronickej podobe podľa vyhlášky č. 45/2016 Z. z., tento postup sa uplatniť v žiadnom prípade nedá!

Upozornenie č. 2:

O konkrétnostiach (podrobnostiach) presunu týchto „neukončených“ účastníkov kurzu  musí byť informovaný aj príslušný okresný úrad v sídle kraja, ktorý zrušil registráciu pôvodnej autoškoly.

19.   Sú prejazdené kilometre rozhodujúce pri ukončovaní uchádzačov o VO?

V prílohách učebnej osnovy vodičských kurzov je taxatívne uvedené, koľko vyučovacích hodín a aký priemerný prejazd kilometrov je stanovených pre konkrétny rozsah požadovanej/ých skupiny/ín vodičského oprávnenia. Systém JISCD bude tieto údaje zaznamenávať a vyhodnocovať.

Nedodržanie priemerného počtu kilometrov na jednu vyučovaciu hodinu praktického výcviku nebude mať vplyv na vydanie osvedčenia o absolvovaní kurzu, ale môže to byť podkladom (podnetom) na vykonanie štátneho odborného dozoru.

Vzhľadom na to, že od nadobudnutia účinnosti zákona č. 93/2005 Z. z. (od 01.07.2005) nebol zaznamenaný podnet ani z jednej autoškoly v súvislosti s tým, že nie je možné tento priemerný prejazd kilometrov dosiahnuť (aj vo väčších, krajských mestách), je predpoklad, že autoškoly s týmto nebudú mať žiadny problém.

 

 

MDVRR SR

Dátum poslednej zmeny: 12.07.2016 | Dátum zverejnenia: 08.06.2016