Prejsť na obsah Grafická verzia

Prevádzkovanie autoškoly

(1) Autoškola je výcvikové a výchovno-vzdelávacie zariadenie registrované podľa zákona na vykonávanie:

  1. výučby a výcviku účastníkov prípravy na skúšku odbornej spôsobilosti na vydanie oprávnenia viesť motorové vozidlá (ďalej len „vodičský kurz“),
  2. doškoľovacích kurzov držiteľov vodičských oprávnení (ďalej len „doškoľovací kurz vodičov“) a osobitných výcvikov podľa osobitného predpisu,
  3. výučby a výcviku účastníkov prípravy na inštruktorskú skúšku na vydanie inštruktorského oprávnenia (ďalej len „inštruktorský kurz“),
  4. doškoľovacích kurzov inštruktorov autoškôl,
  5. dopravnej výchovy obyvateľstva.

 

(2) Činnosti podľa odseku 1 čisla 1 a 2 možno vykonávať len v autoškole.

 

(3) Prevádzkovanie autoškoly je podnikaním na základe živnostenského oprávnenia. Osobitné podmienky prevádzkovania autoškôl upravuje zákon.

 

(4) Autoškola môže okrem výučby a výcviku podľa odsekov 1 až 3 vykonávať aj kurzy prvej pomoci, ak získala akreditáciu na uskutočňovanie kurzov prvej pomoci podľa osobitného predpisu.

 

(5) Ak autoškola nevykonáva kurz prvej pomoci podľa odseku 4, účastník vodičského kurzu je povinný preukázať absolvovanie kurzu prvej pomoci u inej na tento účel akreditovanej fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitného predpisu.

 

Skúška z poskytovania prvej pomoci

(6) Účastník vodičského kurzu je po absolvovaní kurzu prvej pomoci povinný podrobiť sa skúške z poskytovania prvej pomoci.

 

(7) Skúška z poskytovania prvej pomoci sa vykonáva pred inštruktorom prvej pomoci, ktorý absolvoval kurz inštruktora prvej pomoci akreditovaný podľa osobitného predpisu.

 

Registrácia autoškoly

(1) Správnym orgánom príslušným na registráciu autoškoly je okresný úrad v sídle kraja, v ktorého územnom obvode je autoškola.

Dátum poslednej zmeny: 14.09.2015 | Dátum zverejnenia: 15.12.2015