Prejsť na obsah Grafická verzia

Povinnosti prevádzkovateľa autoškoly

Prevádzkovateľ autoškoly je povinný:

 • prevádzkovať autoškolu v rozsahu registrácie autoškoly,
 • zamestnávať ako inštruktorov autoškoly len osoby s platným inštruktorským preukazom a vodičským preukazom,
 • byť poistený zo zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovaním autoškoly,
 • postupovať v jednotlivých kurzoch podľa učebných osnov,
 • vydať po skončení kurzu jeho účastníkovi osvedčenie,
 • používať na kurzy autocvičisko, náhradnú výcvikovú plochu, ktoré spĺňajú požiadavky podľa vykonávacieho predpisu, trenažér schváleného typu a učebné pomôcky,
 • udržiavať technickú základňu autoškoly v prevádzkyschopnom stave,
 • zaznamenať pred zaradením uchádzača do vodičského kurzu alebo osobitného výcviku výsledok lekárskej prehliadky na základe predloženého dokladu o zdravotnej spôsobilosti do cestného informačného systému,
 • zaznamenať pred zaradením uchádzača do vodičského kurzu výsledok psychologického vyšetrenia na základe predloženého dokladu o psychickej spôsobilosti do cestného informačného systému, ak uchádzač má povinnosť podrobiť sa psychologickému vyšetreniu,
 • viesť dokumentáciu o jednotlivých kurzoch a evidenciu o technickej základni autoškoly elektronicky v cestnom informačnom systéme,
 • používať počas výučby a výcviku identifikačné zariadenie v súlade s týmto zákonom a vykonávacím predpisom.

 

Ak dôjde k zmene údajov vedených v cestnom informačnom systéme alebo k zmene podmienok, za ktorých bola autoškola registrovaná, prevádzkovateľ autoškoly je povinný oznámiť zmenu okresnému úradu v sídle kraja, ktorý rozhodol o registrácii autoškoly, do piatich pracovných dní odo dňa, keď nastala zmena. Ak ide o zmenu, ktorá znemožňuje ďalšie prevádzkovanie autoškoly v rozsahu registrácie autoškoly, je povinný podať žiadosť o zrušenie registrácie.

Dátum poslednej zmeny: 10.03.2016 | Dátum zverejnenia: 19.02.2016