Prejsť na obsah Grafická verzia

Registrácia autoškoly

Podrobnosti o registrácii autoškôl sú uvedené v § 3 zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Správnym orgánom príslušným na registráciu autoškoly je okresný úrad v sídle kraja, v ktorého územnom obvode je autoškola.

 

Podmienkou registrácie autoškoly

Podmienkou registrácie autoškoly je, že žiadateľ:

 • je plne spôsobilý na právne úkony,
 • je bezúhonný; ak ide o právnickú osobu, vzťahuje sa to na jej štatutárny orgán,
 • spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti,
 • má inštruktorské oprávnenie a vodičský preukaz skupiny potrebnej na vykonávanie kurzu,
 • má požadovanú technickú základňu,
 • nie je zodpovedným zástupcom v inej autoškole registrovanej podľa tohto zákona.

 

Žiadosť o registráciu autoškoly

Žiadosť o registráciu autoškoly je možné podať:

 • písomnou formou,
  • osobne na podateľňu príslušného okresného úradu,
  • poštou, doporučenou zásielkou na adresu okresného úradu.
 • osobným podaním s pomocou úradníka na kontaktnom mieste okresného úradu,
 • elektronickou formou prostredníctvom formulára na tomto portáli.

 

V prípade podania cez elektronický formulár je potrebné podanie podpísať zaručeným elektronickým podpisom. Na tento účel slúži občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID). Postup pri podpisovaní nájdete na portáli ÚPVS v sekcii "Ako začať".

 

Príklad vyplneného elektronického formulára.

 

Žiadosť o registráciu autoškoly obsahuje:

 • identifikačné údaje o žiadateľovi, a to:

  • ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu bydliska, a ak žiadateľ v deň podania žiadosti už je podnikateľ, aj identifikačné číslo a daňové registračné číslo,
  • ak ide o právnickú osobu, názov a identifikačné číslo, a ak ide o obchodnú spoločnosť alebo družstvo, obchodné meno, adresu sídla, daňové registračné číslo a meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu,

 • údaje o odbornej spôsobilosti žiadateľa,
 • identifikačné údaje o ostatných inštruktoroch autoškoly, a to meno a priezvisko, číslo inštruktorského preukazu,
 • údaje o technickej základni autoškoly v rozsahu:

  • adresa a právny vzťah k priestoru, v ktorom sa prevádzkuje autoškola,
  • adresa a právny vzťah k autocvičisku, adresa a právny vzťah k náhradnej výcvikovej ploche s vylúčením cestnej premávky (náhradná výcviková plocha),
  • typ, výrobné číslo trenažéra a právny vzťah k trenažéru,
  • kategória a evidenčné číslo výcvikového vozidla,
  • zoznam učebných pomôcok,

 • údaj o tom, pre aké skupiny vodičských oprávnení chce vykonávať vodičské kurzy a doškoľovacie kurzy vodičov.

 

Prílohou žiadosti je:

 • diplom alebo vysvedčenie preukazujúce požadované vzdelanie žiadateľa,
 • doklad o doterajšej praxi žiadateľa,
 • inštruktorský preukaz a vodičský preukaz žiadateľa, ako aj inštruktorské preukazy a vodičské preukazy ostatných inštruktorov autoškoly,
 • osvedčenia o evidencii a protokoly o technickej kontrole a o emisnej kontrole všetkých motorových vozidiel a prípojných vozidiel, na ktorých sa budú vykonávať jednotlivé kurzy,
 • doklad o vlastníctve, spoluvlastníctve alebo nájme priestoru, v ktorom sa má prevádzkovať autoškola,
 • osvedčenie o technickej spôsobilosti trenažéra a doklad o vlastníctve, spoluvlastníctve alebo nájme trenažéra, náhradnej výcvikovej plochy alebo autocvičiska,
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
 • doklad o zaplatení správneho poplatku.

 

Okresný úrad v sídle kraja je povinný zabezpečiť si údaje o inštruktorských preukazoch a vodičských preukazoch žiadateľa a inštruktorov autoškoly z cestného informačného systému alebo z informačného systému verejnej správy, ak takéto údaje sú dostupné v týchto informačných systémoch. Ak takéto údaje nemožno získať spôsobom podľa prvej vety, žiadateľ ich predloží na výzvu okresného úradu v sídle kraja v určenej lehote.

Autoškola zamestnáva inštruktorov v pracovnom pomere alebo zabezpečuje činnosť autoškoly inštruktormi, ktorí prevádzkujú živnosť. Ak bude žiadateľ zamestnávať inštruktorov autoškoly v pracovnom pomere, prílohou žiadosti sú pracovné zmluvy inštruktorov autoškoly. Ak bude žiadateľ zabezpečovať činnosť autoškoly inštruktormi, ktorí prevádzkujú živnosť, prílohou žiadosti sú zmluvy uzavreté s inštruktormi.

Ak sa má prevádzkovať autoškola prostredníctvom zodpovedného zástupcu, v žiadosti sa uvedú aj identifikačné údaje zodpovedného zástupcu a údaje o jeho odbornej spôsobilosti, bezúhonnosti a rozsahu vodičského oprávnenia a priložia sa doklady o jeho vzdelaní, odbornej spôsobilosti, inštruktorský preukaz, vodičský preukaz a jeho pracovná zmluva. Autoškola môže byť prevádzkovaná len prostredníctvom zodpovedného zástupcu, ktorý nie je zároveň zodpovedným zástupcom alebo inštruktorom v inej autoškole.

Doklady a zmluvy priložené k žiadosti o registráciu autoškoly sa podávajú vo fotokópii. Zhodu s originálom overí zamestnanec okresného úradu v sídle kraja na mieste pri preverení technickej základne. Pre potreby preukázania bezúhonnosti účastník konania môže požiadať správny orgán o zabezpečenie výpisu z registra trestov, ak na tento účel predloží originál alebo úradne osvedčenú kópiu súhlasu s poskytnutím údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov.

Ak okresný úrad v sídle kraja rozhodne o registrácii autoškoly, vydá žiadateľovi osvedčenie o registrácii a oznámi registráciu autoškoly miestne príslušnému živnostenskému úradu. Osvedčenie o registrácii obsahuje okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia aj rozsah registrácie a schválenie technickej základne autoškoly.

Na základe žiadosti prevádzkovateľa autoškoly o zmenu rozsahu registrácie autoškoly okresný úrad v sídle kraja rozhodne o zmene v registrácii autoškoly a vydá žiadateľovi nové osvedčenie o registrácii. Zmenou rozsahu registrácie je zmena rozsahu skupín, druhov kurzov, zmena adresy prevádzkových priestorov a zmena zodpovedného zástupcu. Okresný úrad v sídle kraja vydá nové osvedčenie o registrácii autoškoly aj v prípade, ak dôjde k zmene údajov uvedených v osvedčení z iných dôvodov.

 

Bezúhonnosť žiadateľa

Za bezúhonného sa na účely registrácie autoškoly nepovažuje ten:

 • kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin a odsúdenie nebolo zahladené,
 • kto bol právoplatne odsúdený za nedbanlivostný trestný čin súvisiaci s cestnou premávkou a odsúdenie nebolo zahladené,
 • komu bol súdom uložený trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlo alebo sankcia zákazu činnosti viesť motorové vozidlo v priestupkovom konaní, dokiaľ zákaz trvá,
 • kto sa dopustil priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky v posledných piatich rokoch pred podaním žiadosti o registráciu autoškoly,
 • komu bola zrušená registrácia autoškoly z dôvodu, že vykonával kurzy v rozpore s platnou právnou úpravou a napriek písomnému upozorneniu ŠOD zistené nedostatky v určenej lehote neodstránil alebo z dôvodu, že nespĺňal podmienky registrácie autoškoly v posledných piatich rokoch pred podaním žiadosti o registráciu autoškoly.

 

Odborná spôsobilosť žiadateľa alebo zodpovedného zástupcu

Odborná spôsobilosť je:

 • úplné stredoškolské vzdelanie,
 • najmenej dva roky praxe prevádzkovateľa autoškoly, zodpovedného zástupcu v autoškole alebo inštruktora autoškoly počas troch rokov pred podaním žiadosti.

 

Dokladom o doterajšej praxi sú listiny, ktoré preukazujú prevádzkovanie autoškoly, výkon funkcie zodpovedného zástupcu alebo vykonávanie činnosti inštruktora autoškoly. Okresný úrad v sídle kraja môže uznať aj iné doklady o doterajšej praxi, prípadne čestné vyhlásenia alebo potvrdenie iných osôb o predchádzajúcich zamestnaniach žiadateľa a o jeho postavení, druhu a dĺžke činnosti v nich, ak samostatne alebo v spojení s inými dokladmi dostatočne preukazujú odbornú spôsobilosť žiadateľa.

 

Technická základňa autoškoly

Technickú základňu autoškoly tvorí:

 • priestor, v ktorom sa prevádzkuje autoškola, a
 • technické a technologické zariadenie určené na prevádzkovanie autoškoly.

 

Priestor, v ktorom sa prevádzkuje autoškola, tvorí kancelária, učebňa a jej príslušenstvo. Autoškola môže mať zriadenú ďalšiu učebňu na zabezpečenie teoretickej výučby len v rámci okresu, v ktorom má sídlo alebo prevádzku.

 

Technickým a technologickým zariadením určeným na prevádzkovanie autoškoly sú:

 • výcvikové vozidlá,
 • autocvičisko alebo niektorá z nasledujúcich kombinácií:

  • autocvičisko a trenažér,
  • autocvičisko a náhradná výcviková plocha,
  • trenažér a náhradná výcviková plocha,
  • autocvičisko, trenažér a náhradná výcviková plocha,

 • učebné pomôcky.

 

Každé výcvikové vozidlo podľa odseku 3 písm. a) musí byť na účely zabezpečenia transparentnej výučby a transparentného výcviku vybavené pevne namontovaným zariadením umožňujúcim zaznamenanie údajov o identite účastníka kurzu a inštruktora autoškoly zúčastnených na jazde, trase a trvaní jazdy, ktoré budú zo zariadenia automaticky zasielané do cestného informačného systému (identifikačné zariadenie výcvikového vozidla).

Taktiež každá učebňa a každý trenažér musia byť na účely transparentnej výučby a transparentného výcviku vybavené pevne namontovaným zariadením umožňujúcim zaznamenanie údajov o identite účastníka kurzu a inštruktora autoškoly, o čase strávenom v učebni alebo na trenažéri, ktoré budú zo zariadenia automaticky zasielané do cestného informačného systému (identifikačné zariadenie učebne a trenažéra).

Identitou účastníka kurzu sa rozumejú meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresa jeho bydliska a údaje o pridelenom identifikátore pre identifikáciu účastníka kurzu v identifikačnom zariadení. Identitou inštruktora autoškoly sa okrem údajov z evidencie inštruktorov autoškôl v cestnom informačnom systéme rozumejú aj údaje o pridelenom identifikátore pre identifikáciu inštruktora v identifikačnom zariadení.

Každá autoškola musí mať výcvikové vozidlá určené a schválené na vykonávanie kurzov tej skupiny vodičských oprávnení, pre ktorú je autoškola registrovaná. Na praktický výcvik sa používajú výcvikové vozidlá, ktoré spĺňajú podmienky ustanovené pre vozidlá používané na skúškach z vedenia motorového vozidla. Motorové vozidlá používané ako výcvikové vozidlá musia mať údaj o výcvikovom vozidle zaznamenaný v osvedčení o evidencii časti II. Premiestňovať výcvikové vozidlá na zabezpečenie kurzov možno len medzi autoškolami, ktoré prevádzkuje jedna osoba.

Prevádzkovateľ autoškoly vedie o technickom a technologickom zariadení autoškoly účtovníctvo podľa osobitných predpisov o účtovníctve.

Dátum poslednej zmeny: 09.03.2016 | Dátum zverejnenia: 15.12.2015