Prejsť na obsah Grafická verzia

Technici kontroly originality

Pre vykonávanie predmetu svojej činnosti, musí každé pracovisko kontroly originality disponovať pracovníkmi, ktorí splnili všetky podmienky podľa zákona č. 725/2004 Z.z. a disponujú osvedčeniami technikov kontroly originality v predmetnej oblasti. Technikom kontroly originality je fyzická osoba, ktorá spĺňa všetky podmienky podľa zákona č. 725/2004 Z.z. na vykonávanie kontrol originality , a súčasne oprávnená osoba, na pracovisku  ktorej technik vykonáva kontroly originality, disponuje platným osvedčením technika kontroly originality.

V registri technikov kontroly originality sa evidujú údaje v rozsahu:

 • základných údajov o technikovi:

  • osobné údaje v rozsahu: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, štátna príslušnosť, kód technika z informačného systému poverenej technickej služby, adresa trvalého bydliska / pobytu
  • osobách, vo vzťahu ku ktorým bola podaná žiadosť o vydanie rozhodnutia o udelenie osvedčenia technika v rozsahu telefonický kontakt, adresa elektronickej pošty, faxové číslo,
  • dosiahnutom vzdelaní technikov

 • rozhodnutiach v správnom konaní podľa osobitného predpisu, týkajúcich sa technikov, najmä údaje o:

  • rozhodnutiach o udelení osvedčenia,
  • rozhodnutiach o zmene rozsahu osvedčenia,
  • rozhodnutiach o predĺžení platnosti osvedčenia,
  • rozhodnutiach o zrušení osvedčenia

 • identifikovaných porušeniach technika:

  • prehľad správnych deliktoch technikov súvisiacich s výkonom činnosti
  • prehľad vykonaných kontrol originality bez osvedčenia technika, v rozsahu telefonický kontakt, adresa elektronickej pošty, faxové číslo

Dátum poslednej zmeny: 28.12.2015 | Dátum zverejnenia: 15.12.2015