Prejsť na obsah Grafická verzia

Prehľad vedených registrov a evidencii

V rámci jednotného informačného systému v cestnej doprave sa vedú registre o osobách a subjektoch odborne spôsobilých ako aj o poverených subjektoch. Tieto registre predstavujú jednotný a centrálny zdroj informácii o evidovaných osobách a subjektoch, ich odborných spôsobilostiach, povereniach a kvalifikácii.

Registre sa členia na verejné a neverejné a to podľa §3 a §6 až §11 zákona o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave č. 387/2015 z.z..

Vedené registre:

 • register technických staníc,
 • register technikov,
 • register prehliadok z technických staníc,
 • register autoškôl a školiacich stredísk,
 • register odborne spôsobilých osôb,
 • register správnych deliktov prevádzkovateľov vozidiel.

 

Na svoju funkčnosť ako aj na zabezpečenie úplnosti informácii sa v systéme uchovávajú a vedú aj nesledujúce údaje charakterom obdobným registrom:

 • register taxislužby,
 • ADR register,
 • vnútroštátny elektronický register prevádzkovateľov cestnej dopravy,
 • centrálny register kariet,
 • jednotný informačný systém vydávania kvalifikačných kariet vodičov,
 • evidencia o schváleniach vozidiel vedená ministerstvom dopravy,
 • evidencia o inštruktoroch autoškôl,
 • evidencia priestupkov na úseku cestnej dopravy

Všetky verejné registre, a verejné časti registrov podľa zákona sú sprístupnené na týchto stránkach v jednotlivých podkapitolách sekcie Registre.

Dátum poslednej zmeny: 21.12.2015 | Dátum zverejnenia: 15.12.2015