Prejsť na obsah Grafická verzia

Neverejné registre

 

Jednotný informačný systém v cestnej doprave, vedie dva neverejné registre a to:

 • Register technikov
 • Register správnych deliktov prevádzkovateľov vozidiel

Ostatné registre sú verejné, okrem častí pojednávajúcich o konkrétnom technickom vybavení a osobných údajov v zmysle §6 až §10.

Register technikov

Register technikov vedie ministerstvo za účelom evidencie o kontrolných technikoch, technikoch emisnej kontroly, technikoch kontroly originality a technikoch montáže plynových zariadení v súvislosti s výkonom ich činnosti. Register je z dôvodu ochrany technikov neverejný. V registroch technikov sa evidujú údaje v rozsahu:

 • základných údajov o technikovi -

  • osobné údaje v rozsahu: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, štátna príslušnosť, kód technika z informačného systému poverenej technickej služby, adresa trvalého bydliska / pobytu
  • osobách, vo vzťahu ku ktorým bola podaná žiadosť o vydanie rozhodnutia o udelenie osvedčenia technika v rozsahu telefonický kontakt, adresa elektronickej pošty, faxové číslo,
  • dosiahnutom vzdelaní technikov

 • rozhodnutí v správnom konaní podľa osobitného predpisu, týkajúcich sa technikov, najmä údaje o -

  • rozhodnutiach o udelení osvedčenia,
  • rozhodnutiach o zmene rozsahu osvedčenia,
  • rozhodnutiach o predĺžení platnosti osvedčenia,
  • rozhodnutiach o zrušení osvedčenia

 • identifikovaných porušeniach technika -

  • prehľad správnych deliktoch technikov súvisiacich s výkonom činnosti
  • prehľad vykonaných technických kontrol bez osvedčenia technika, v rozsahu telefonický kontakt, adresa elektronickej pošty, faxové číslo

Register správnych deliktov prevádzkovateľov vozidiel

V registri sa vedú údaje o spáchaných deliktoch v súvislosti s prevádzkou vozidiel, pričom tento register je z dôvodu citlivosti údajov neverejný.

Dátum poslednej zmeny: 22.12.2015 | Dátum zverejnenia: 15.12.2015