Prejsť na obsah Grafická verzia

Autoškoly

Autoškola je výcvikové a výchovno-vzdelávacie zariadenie registrované na vykonávanie:

  • výučby a výcviku účastníkov prípravy na skúšku odbornej spôsobilosti na vydanie oprávnenia viesť motorové vozidlá,
  • doškoľovacích kurzov držiteľov vodičských oprávnení, osobitných výcvikov a kondičných výcvikov žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia a držiteľov vodičských oprávnení,
  • výučby a výcviku účastníkov prípravy na inštruktorskú skúšku na vydanie inštruktorského oprávnenia,
  • doškoľovacích kurzov inštruktorov autoškôl a
  • dopravnej výchovy obyvateľstva.

 

Podmienky registrácie autoškôl sú uvedené v § 3 zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Správnym orgánom príslušným na registráciu autoškoly je okresný úrad v sídle kraja, v ktorého územnom obvode je autoškola. Ak okresný úrad v sídle kraja rozhodne o registrácii autoškoly, vydá žiadateľovi osvedčenie o registrácii a oznámi registráciu autoškoly miestne príslušnému živnostenskému úradu.

 

Okrem vyššie uvedených činností môže autoškola vykonávať aj kurzy:

  • prvej pomoci, ak získala akreditáciu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na uskutočňovanie kurzov prvej pomoci podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku, ak získala registráciu na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku podľa zákona č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov.
Dátum poslednej zmeny: 26.10.2016 | Dátum zverejnenia: 15.12.2015