Prejsť na obsah Grafická verzia

Späťvzatie podania

Správny orgán je úrad/orgán, ktorému štát zveril do právomoci rozhodovať vo vymedzenej oblasti verejnej správy o právach, povinnostiach a právom chránených záujmoch a to autoritatívnym spôsobom. Jeho právoplatné rozhodnutia sú pre dotknuté osoby záväzné a zároveň sú štátom vynútiteľné. 

 

Správny orgán konanie zastaví, ak účastník konania vzal svoj návrh na začatie konania späť a konanie sa netýka iného účastníka konania alebo ostatní účastníci konania súhlasia so späťvzatím návrhu a nejde o konanie, ktoré môže začať správny orgán.

 

V prípade späťvzatia podania cez elektronický formulár kliknite tu.

Dátum poslednej zmeny: 18.12.2015 | Dátum zverejnenia: 15.12.2015