Prejsť na obsah Grafická verzia

Odvolanie / Rozklad

Právo na podanie odvolania

Voči rozhodnutiu má účastník konania právo podať odvolanie, ak sa toho práva pred správnym orgánom nevzdal. Odvolanie sa podáva v stanovenej lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia a má odkladný účinok voči napadnutému rozhodnutiu. To znamená, že práva, o ktorých rozhodol správny orgán v rozhodnutí nemôžu byť realizované (napr. výrub stromu) až do rozhodnutia o odvolaní. Vo výnimočných prípadoch môže osobitný zákon vylúčiť odkladný účinok. 

Odvolanie musí obsahovať presné náležitosti. Odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje. Ide o lehotu, ktorú je nevyhnutné dodržať!

 

Odvolanie vo väčšine prípadov chápeme ako riadny opravný prostriedok proti rozhodnutiam rôznych verejných orgánov - správnych orgánov alebo súdov. Ide o právny úkon, v ktorom účastník konania, v ktorom došlo v závere k vydaniu určitého rozhodnutia s týmto rozhodnutím nesúhlasí a chce ho zmeniť.

Odvolanie a rozklad sú obidva riadnymi opravnými prostriedkami v správnom konaní, rozdiel je iba v tom, že o rozklad sa podáva z rovnakých dôvodov ako odvolanie ale proti rozhodnutiu niektorého ústredného orgánu štátnej správy, ktorý by inak sám rozhodoval v konaní ako odvolací orgán. Odvolanie a rozklad v správnom konaní sa teda líšia iba charakterom orgánu, na ktorý sa opravný prostriedok podáva.

 

Aby podané odvolanie vyvolalo zamýšľané právne následky, musí spĺňať všetky podmienky predpísané zákonom. Odvolanie musí smerovať proti výroku rozhodnutia (odvolanie len proti dôvodom rozhodnutia nie je prípustné; ak je účastník nespokojný s odôvodnením, môže ho napadnúť odvolaním, len ak súčasne napáda aj výrok rozhodnutia).

 

Odvolanie musí obsahovať tieto náležitosti:

  • Označenie súdu, ktorému je určené (odvolanie sa podáva na súde, proti rozhodnutiu ktorého odvolanie smeruje),
  • Označenie toho, kto ho podáva,
  • Označenie rozhodnutia, proti ktorému odvolanie smeruje, 
  • Uvedenie v akom rozsahu sa rozhodnutie napáda (t. j. z odvolania musí byť jasné, v akom rozsahu je výrok rozhodnutia napadaný),
  • Uvedenie, v čom odvolateľ rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny (odvolateľ môže na podporu svojich tvrdení pri odvolaní voči rozsudku alebo uzneseniu vo veci samej uviesť len tie skutočnosti a dôkazy, ktoré neboli uplatnené pred súdom prvého stupňa a ktoré stanovuje zákon),
  • Určenie toho, čoho sa odvolateľ domáha (odvolací súd je rozsahom a dôvodmi odvolania viazaný; rozsahom odvolania nie je viazaný napr. vo veciach, v ktorých možno začať konanie aj bez návrhu, pričom odvolací súd môže rozhodnutie zmeniť, aj keď sa požaduje zrušenie rozhodnutia, alebo naopak môže zrušiť rozhodnutie aj vtedy, ak odvolateľ požaduje jeho zmenu),
  • Podpis odvolateľa,
  • Dátum vyhotovenia odvolania (s týmto dátumom však zákon nespája žiadne procesné následky. Rozhodujúci je dátum, keď bolo odvolanie zaslané súdu).

 

Lehota na podanie odvolania

Odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje. Ide o lehotu, ktorú je nevyhnutné dodržať!

Odvolanie je podané včas aj vtedy, ak bolo podané po uplynutí uvedenej lehoty preto, že sa odvolateľ spravoval nesprávnym poučením súdu o lehote na podanie odvolania. Ak rozhodnutie neobsahuje poučenie o lehote na podanie odvolania alebo ak obsahuje nesprávne poučenie o tom, že odvolanie nie je prípustné, možno podať odvolanie do troch mesiacov od doručenia.

V prípade premeškania lehoty existuje možnosť požiadať o odpustenie zmeškania lehoty (na vyhovenie tejto žiadosti však nie je právny nárok). Odpustenie zmeškania lehoty na odvolanie nie je prípustné, ak ide o odvolanie proti rozsudku, ktorým bolo vyslovené, že sa manželstvo rozvádza, že je neplatné alebo že nie je.

 

V prípade odvolania / rozkladu cez elektronický formulár kliknite tu.

Dátum poslednej zmeny: 18.12.2015 | Dátum zverejnenia: 15.12.2015