Prejsť na obsah Grafická verzia

Podmienky na udelenie vodičského oprávnenia

Pre získanie vodičského oprávnenia musí uchádzač splniť v skratke:

 1. prihlásiť sa na kurz do autoškoly,
 2. úspešne absolvovať kurz,
 3. dokázať inštruktorovi, že ho môže prihlásiť na skúšku na vodičské oprávnenie,
 4. pripraviť sa a úspešne absolvovať inštruktorskú skúšku,
 5. upraviť sa na fotku na vodičský preukaz - pri podaní žiadosti o vodičské oprávnenie,
 6. vyzdvihnúť si vodičské oprávnenie.

 

Získanie vodičského oprávnenia v plnom znení požiadaviek:

 • dosiahol vek ustanovený zákonom na udelenie vodičského oprávnenia (pozri nižšie),
 • má na území SR pobyt v trvaní najmenej 185 dní v kalendárnom roku, v ktorom požiada o udelenie vodičského oprávnenia; ak od 1. januára kalendárneho roka, v ktorom žiadateľ požiada o udelenie vodičského oprávnenia, neuplynulo 185 dní, je rozhodujúce, či sa táto podmienka splnila v predchádzajúcom kalendárnom roku; to neplatí, ak dokladom o štúdiu preukáže, že študuje na území SR viac ako šesť mesiacov,
 • čestným vyhlásením alebo inak dôveryhodne preukáže, že na území SR má zvyčajné bydlisko, alebo dokladom o štúdiu preukáže, že študuje na území SR viac ako šesť mesiacov,
 • je zdravotne spôsobilý,
 • je psychicky spôsobilý,
 • podrobil sa príprave na vedenie motorového vozidla v autoškole, ak nie je ustanovené inak,
 • získal odbornú spôsobilosť,
 • nemá súdom alebo iným príslušným orgánom SR uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlo,
 • nemá príslušným orgánom uloženú povinnosť podrobiť sa preskúmaniu zdravotnej alebo psychickej spôsobilosti alebo preskúšaniu odbornej spôsobilosti,
 • nie je držiteľom iného vodičského preukazu; to neplatí, ak žiada o udelenie ďalšieho vodičského oprávnenia,
 • nemá zadržaný vodičský preukaz,
 • nemá odobraté vodičské oprávnenie,
 • nemá súdom alebo iným príslušným orgánom cudzieho štátu uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlo,
 • nemá vodičské oprávnenie udelené v cudzine odobraté, obmedzené, pozastavené alebo zrušené,
 • nie je držiteľom iného vodičského preukazu vydaného cudzím štátom s udeleným vodičským oprávnením tej skupiny motorových vozidiel, akej je vodičský preukaz, o ktorého vydanie žiada, alebo rovnocennej skupiny

 

Zvyčajným bydliskom je miesto, kde sa osoba zvyčajne zdržiava najmenej 185 dní v každom kalendárnom roku:

 • z dôvodu jej osobných a pracovných väzieb,
 • z dôvodu osobných väzieb preukazujúcich úzke spojenie medzi touto osobou a miestom, kde sa zdržiava, ak osoba nie je pracovne viazaná,
 • z dôvodu jej osobných väzieb, ak osoba je pracovne viazaná v inom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru ako v mieste osobných väzieb a do tohto miesta sa pravidelne vracia; podmienka pravidelného návratu nemusí byť splnená, ak osoba žije v inom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru ako v mieste osobných väzieb preto, aby vykonávala úlohu určitého trvania, pričomnavštevovanie univerzity alebo školy neznamená zmenu zvyčajného bydliska. 

 

Vek na udelenie vodičského oprávnenia

Minimálny vek na udelenie vodičského oprávnenia je:

 • 15 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny AM, 
 • 16 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny A1 a B1, 
 • 17 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny B a T, 
 • 18 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny A2, BE, C1 a C1E, 
 • 21 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny C, CE, D1 a D1E, 
 • 24 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny A, D a DE.

 

Vodičské oprávnenie skupiny A2 možno udeliť aj žiadateľovi, ktorý:

 • je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny A1 najmenej dva roky, 
 • predloží čestné vyhlásenie o tom, že má najmenej dvojročnú prax vo vedení motorového vozidla, ktorým je dvojkolesové motorové vozidlá bez postranného vozíka alebo s postranným vozíkom vybavené motorom s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 45 km.h-1, ktorých zdvihový objem valcov motora nepresahuje 125 cm3 a výkon nie je väčší ako 11 kW a pomer výkon/najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 0, 1 kW/kg, 
 • vykoná osobitnú skúšku z vedenia motorového vozidla alebo absolvuje osobitný výcvik v autoškole,
 • splní ostatné podmienky na udelenie vodičského oprávnenia okrem podmienky:

- podrobiť sa príprave na vedenie motorového vozidla v autoškole, ak zákon o cestnej premávke neustanovuje inak a 

- získania odbornej spôsobilosti.

 

Vodičské oprávnenie skupiny A možno udeliť aj žiadateľovi, ktorý:

 • je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny A2 najmenej dva roky, 
 • predloží čestné vyhlásenie o tom, že má najmenej dvojročnú prax vo vedení motorového vozidla skupiny A2,
 • vykoná osobitnú skúšku z vedenia motorového vozidla alebo absolvuje osobitný výcvik v autoškole,
 • splní ostatné podmienky na udelenie vodičského oprávnenia okrem podmienky:

- podrobiť sa príprave na vedenie motorového vozidla v autoškole, ak zákon o cestnej premávke neustanovuje inak a 

- získania odbornej spôsobilosti.

Osobe s ťažkým zdravotným postihnutím možno udeliť vodičské oprávnenie skupiny BE, ak dovŕšila vek 17 rokov.

Dátum poslednej zmeny: 11.05.2020 | Dátum zverejnenia: 15.12.2015